Rameny

Hledám varianty 'rameny' [ rameny (2) ramenům (2) ramenou (10) rameno (4) rameni (3) ramenem (1) ramene (2) ramena (9) ramen (1) rámě (14) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 9:23...Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. Byli...
Genesis 24:15...to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a...
Genesis 24:45...duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem ...
Genesis 24:46...‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbánramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé...
Exodus 7:19...k egyptským vodám - k jejich průplavům, říčním ramenům i mokřinám, ke všem jejich vodním nádržím - se...
Exodus 8:1...hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď...
Exodus 12:34...než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova...
Exodus 28:12...je do zlatých obrouček a oba kameny připevníšramenním dílům efodu jako pamětné kameny synů Izraele. Tak...
Numeri 7:9...služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své...
Deuteronomium 33:20...jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl...
Jozue 4:5...Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů, aby se...
Jozue 19:29...a k Velkému Sidonu. Pak se hranice vracíRámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, ...
Soudců 5:30... jedna dvě vyšívané látky co kořist na  ramena. Takto , Hospodine, zhyne každý, kdo je tvůj...
Soudců 9:48...sekeru, usekl ze stromu větev, naložil si ji na rameno a řekl svým mužům: "Viděli jste, co dělám? Rychle to...
1. Samuel 19:19... Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýšíchRámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však...
1. Samuel 19:22...je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýšíchRámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj...
1. Samuel 19:23...v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy k chýšímRámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu...
1. Samuel 20:1... i Saul patří k prorokům? David ale z chýšíRámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem...
1. Samuel 25:1...se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili hoRámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť...
1. Samuel 28:3... Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili hoRámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny...
1. Královská 7:30...nápravách. Z jeho čtyř rohových sloupků vybíhala ramena pod umyvadlo. Každé odlité rameno mělo po stranách...
1. Královská 7:34... Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem...
2. Královská 5:18...chrámu, aby se tam klaněl, opírá se o  rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit. Když...
1. Letopisů 15:15...slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své...
2. Letopisů 35:3...celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v chrámě, který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův....
Nehemiáš 11:33...Anatotu, Nobu, Ananji, v ChacoruRámě, Gitajimu, v Chadidu, Ceboimu, Nebalatu...
Job 22:9...ale s prázdnou pryč posílal a sirotkům jsi drtil ramena. To proto nyní obkličují osidla a náhle děsí...
Job 31:22... že soud na - pak mi vyrvou pažiramena, je ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem...
Job 31:36...svůj spis! Rád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky...
Job 40:9... abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobným? Zkus se ozdobit...
Píseň 5:7...obcházejí, surově zbili a zranili. Šatyramenou mi strhli ti strážci hradební. Zapřísahám vás,...
Izaiáš 9:3...Rozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce....
Izaiáš 9:5...se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce,...
Izaiáš 10:27...Egyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne....
Izaiáš 11:15...máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro...
Izaiáš 14:25...zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na...
Izaiáš 22:22...otcem obyvatel Jeruzaléma a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře,...
Izaiáš 46:7...udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním, on potom stojí, kde ho postaví,...
Izaiáš 49:22...V náručí tvé syny přinesou, tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými...
Jeremiáš 31:15...dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je slyšet křik - nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel...
Ezechiel 29:18...službu, měli všichni hlavy odřené a rozlámaná ramena. On ani jeho vojsko však za to tažení nezískali z...
Ezechiel 34:21...a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte bokyrameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je...
Ozeáš 5:8...i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach v Bet-avenu zakřičte:...
Nahum 3:8...Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla opevněním a vodu...
Matouš 2:18...se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam...
Lukáš 15:5...nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se...

Slova obsahující rameny: prameny (23) rameny (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |