Rady

Hledám varianty 'rady' [ rady (17) radu (16) radou (3) radě (6) radami (2) radám (1) rada (8) rad (1) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 49:6...bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej,...
Numeri 31:16...ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu...
2. Samuel 15:31...se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo...
2. Samuel 15:34...tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli...
2. Samuel 16:23...všeho Izraele spal s konkubínami svého otceRadit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako...
2. Samuel 17:7...ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho...
2. Samuel 17:14...Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova."...
2. Samuel 17:23... Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města....
1. Královská 12:8... budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky,...
1. Královská 12:13...tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady...
1. Královská 12:14...radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
2. Královská 25:19... který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
2. Letopisů 10:8... budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky,...
2. Letopisů 10:13...jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec...
2. Letopisů 10:14...nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
2. Letopisů 22:5...záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem,...
2. Letopisů 25:16... jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu...
Ester 1:21... ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle...
Ester 5:14...dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned...
Job 15:8...svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my...
Job 26:3...Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu...
Job 29:21...ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala...
Žalmy 32:8...séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jítradu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní...
Žalmy 89:8...synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůhradě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni...
Žalmy 107:32...pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště,...
Žalmy 111:1...celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy -...
Přísloví 1:25...jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny  rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu...
Přísloví 1:30... úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli,...
Přísloví 12:5...kostižer. Úmysly poctivých jsou spravedlivérady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná...
Přísloví 13:10... Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo...
Přísloví 13:14...sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněnRady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou...
Přísloví 18:1...jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen...
Přísloví 19:20...ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk ...
Přísloví 20:5...orat nechce, o žních bude žebrat zbytečněRada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji...
Přísloví 20:18...s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší...
Přísloví 21:30...zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje,...
Přísloví 22:20... abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys...
Přísloví 24:6... sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost...
Izaiáš 47:13...třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci...
Jeremiáš 18:18...Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy...
Jeremiáš 23:18...‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stálradě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v  radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy;...
Jeremiáš 52:25... který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
Ezechiel 7:26...dožadovat vidění a skončí vyučování od kněžírady od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí...
Daniel 1:20...od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a...
Daniel 4:24... Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu...
Micheáš 6:16...a všemi Achabovými způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše...
Marek 15:43...před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil,...
Lukáš 23:50... stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s...
Lukáš 23:51...a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasilRadou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také...
1. Korintským 7:25... nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že...

Slova obsahující rady: brady (2) charady (1) náhrady (1) ohrady (6) porady (1) rady (17) velerady (4) vinohrady (1) výhrady (1) zahrady (25) zrady (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |