Raduj

Hledám varianty 'raduj' [ radujte (25) radujme (3) radují (15) raduji (12) raduje (16) raduj (12) radovat (23) radovaly (1) radovalo (1) radovali (7) radoval (19) ]. Nalezeno 125 veršù.
Exodus 18:9... a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli prokázal,...
Leviticus 23:40...keřů a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu...
Deuteronomium 12:7...rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla svých rukou, v němž ti Hospodin...
Deuteronomium 12:12...Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohemradujte se svými syny a dcerami, se svými otroky a...
Deuteronomium 12:18...městě. Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš radovat z veškerého díla svých rukou. Měj se na pozoru,...
Deuteronomium 14:26...chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu,...
Deuteronomium 16:11...své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohemraduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s...
Deuteronomium 16:14...Slavnost stánků. Při této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokem a děvečkou, s...
Deuteronomium 26:11... Spolu s levitou a přistěhovalcem se pak budeš radovat ze všeho dobrého, co ti Hospodin, tvůj Bůh, dal....
Deuteronomium 27:7...Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam jístradovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak...
Deuteronomium 33:18... takové tisíce Manasesovy!" O Zabulonovi řekl: "Raduj se, Zabulone, kdykoli vycházíš, a ty, Isachare, v...
Soudců 9:19...k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestněradujte se z Abimelecha a on se raduje z vás! Ale pokud...
1. Samuel 2:1...se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým...
1. Samuel 19:5...Izraeli veliké vítězství. Když jsi to vidělradoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys...
2. Samuel 6:21...Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc, si budu i sám...
1. Královská 1:40...ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťalyradovali se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zem....
2. Královská 11:14...veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a...
2. Královská 11:20...dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u...
1. Letopisů 12:41... olej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. David se poradil se všemi vůdci, s veliteli...
1. Letopisů 16:10...Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po...
1. Letopisů 16:31...svět, nic jím neotřese, jásejte, nebesa, země  raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře ...
1. Letopisů 16:32...se vším, co je v něm, celý světa kraj se raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přichází,...
1. Letopisů 29:9...Jechiela Geršonského. Lid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také...
2. Letopisů 6:41...Bože, jsou spásou oblečeni, tví věrní se radují z tvé dobroty. Neodvracej, Hospodine Bože, svoji...
2. Letopisů 15:15...rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho s...
2. Letopisů 23:13...veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a zpěváci a hudebníci vedli...
2. Letopisů 23:21...usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla...
2. Letopisů 29:36...obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno se totiž...
2. Letopisů 30:25...množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu s kněžími a levity, se všemi příchozími z...
Nehemiáš 8:12...jíst a pít a dělit se s ostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst....
Nehemiáš 12:43... Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly...
Nehemiáš 12:44...polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží a levité byli postaveni do služby....
Žalmy 9:3...chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci...
Žalmy 20:6...kéž naplní! Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti...
Žalmy 21:2...zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodineraduje se král - jak jen se veselí dík tvému spasení! Touhu...
Žalmy 31:8...nicotností, mou nadějí je Hospodin. Jásatradovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na trápení,...
Žalmy 32:11... doufajícího v Hospodina však láska obklopíRadujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele...
Žalmy 34:3...se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu...
Žalmy 35:9...neštěstí! duše však bude v Hospodinu jásatradovat se bude z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy...
Žalmy 35:26... jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou jsou oblečeni ti...
Žalmy 40:17...ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. ...
Žalmy 42:5...jásotem a písní chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak...
Žalmy 66:6...obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďteradujme se v něm! Navěky vládne ve své síle, jeho oči bdí...
Žalmy 70:5...hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo hledají. ...
Žalmy 75:10...ho do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy...
Žalmy 85:7...nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás...
Žalmy 89:17...světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství....
Žalmy 96:11...soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země  raduje se, moře burácí se vším, co je v něm! Celý světa...
Žalmy 97:1...bude soudit v pravdě své!" Hospodin kralujeraduj se, země, množství ostrovů zajásá! Hustý mrak jej...
Žalmy 97:8...Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty, Hospodine,...
Žalmy 97:12...lidem světlo vychází, radost je dána upřímnýmRadujte se v Hospodinu, kdo jste poctiví, oslavujte památku...
Žalmy 104:31... trvá věčně, ze svého díla se Hospodin raduje! Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod...
Žalmy 105:3...Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po...
Žalmy 107:30...onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnilyRadovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po...
Žalmy 107:42... jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni...
Žalmy 113:9... Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházel z Egypta, dům...
Žalmy 118:24...se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit! Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím,...
Žalmy 119:14...opakuji svými rty vše, co jsi nařídilRaduji se z cesty tvých svědectví jako z největšího...
Žalmy 122:1...jak nyní, tak i navěky! Davidova poutní píseňRaduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!"...
Žalmy 149:2...novou píseň, shromáždění věrných chválí jejRaduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce, synové Sionu, nad svým...
Přísloví 29:2... nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje...
Kazatel 3:12... Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a...
Kazatel 3:22...zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu ...
Kazatel 5:18...a dovolil mu jich užívat, přijme svůj údělraduje se uprostřed svého pachtění - vždyť je to Boží dar!...
Kazatel 8:15...sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár...
Kazatel 11:8...dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká dnů v...
Kazatel 11:9...jej čeká dnů v temnotě. Vše, co přijde, je zmarRaduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud...
Píseň 1:4... do svých pokojů kéž uvede král! Veselitradovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá...
Izaiáš 8:6...ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloeraduje se z Recina a syna Remaliášova, hle, Pán na proto...
Izaiáš 9:2...tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se...
Izaiáš 14:8...a mír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i libanonské cedry zpívají: "Co jsi padl, nepovstal...
Izaiáš 23:12...byly zničeny její pevnosti. Řekl: "Nebudeš se  radovat, zprzněná panno, Dcero sidonská!" Vzhůru! Na Kypr...
Izaiáš 25:9... Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejmeradujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře...
Izaiáš 35:1...ji navždy ovládli, aby v žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z...
Izaiáš 41:16...budou vichřicí. Ty se však budeš v Hospodinu radovat, Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí...
Izaiáš 49:13...jiní z asuánské krajiny. Jásejte, nebesa, zeměraduj se, vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid...
Izaiáš 61:10... kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem...
Izaiáš 65:18... nikdo nebude o nich přemýšlet. Nužeradujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle - ...
Izaiáš 65:19...budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč, křik se tam...
Izaiáš 66:10...se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejteRadujte se, radujte spolu s , všichni, kdo jste nad ...
Jeremiáš 50:11...její plenitelé se nasytí, praví Hospodin. Jen se radujte, jen jásejte, vy, kdo drancujete dědictví. Jen...
Pláč 4:21... že nám stín, v němž budeme žít mezi národyRaduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v zemi Úc. I ty...
Ezechiel 25:6...tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe vztáhnu ruku...
Joel 2:21... on vykonal věci veliké, neboj se, země, jásejraduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí...
Joel 2:23...Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám déšť, jak se patří, vylije na vás...
Abakuk 1:15...udicí, tahají čeřenem, chytají do sítí. Proto se radují a jásají, proto své síti obětují a svému čeřeni pálí...
Sofoniáš 3:14..." Jásej, Dcero sionská! Prozpěvuj, IzraeliRaduj a vesel se celým srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin...
Matouš 5:12...o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mněRadujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je...
Matouš 18:13...ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z  raduje více než z těch devadesáti devíti, které...
Lukáš 1:14...porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí,...
Lukáš 1:58... Hospodin prokázal své veliké milosrdenstvíradovali se spolu s . Osmého dne, když přišli dítě...
Lukáš 6:23...jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte a jásejte, neboť hle, vaše odplata v nebi je...
Lukáš 10:20...síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte...
Lukáš 13:17...protivníci se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal. Tehdy řekl:...
Lukáš 15:6...ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!'...
Lukáš 15:9...Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!'...
Lukáš 15:32...mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovatradovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a...
Jan 3:29...stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst a ...
Jan 4:36...úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je pravdivé to rčení, že...
Jan 16:20... že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v...
Skutky 7:41...Tehdy si udělali tele, přinesli modle obětiradovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátil...
Skutky 8:39...a komoří ho nespatřil; jel tedy svou cestouradoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna...
Skutky 13:48...světu.'" Když to pohané uslyšeli, začali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli...
Skutky 16:34...pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůlradoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se...
Římanům 12:15...vás pronásledují - nezlořečte, ale dobrořečteRadujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe...
1. Korintským 12:26...je-li jedna část poctěna, všechny části se s  radují. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části...
1. Korintským 13:6...vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky...
2. Korintským 2:3... nemusel rmoutit nad těmi, z nichž bych se měl radovat. Jsem o vás všech přesvědčen, že radost je...
2. Korintským 7:9... jak vás ten dopis na čas zarmoutil, ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek...
Galatským 4:27...svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a křič, jež...
Filipským 1:4...vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne doposud podílíte na...
Filipským 1:18... naoko nebo opravdově, káže KristusRaduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť vím, že...
Filipským 2:17...službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krvíraduji se - raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i...
Filipským 2:18...se - raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději...
Filipským 3:1...za vás za všechny. Dále pak, bratři mojiradujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak...
Filipským 4:4... jejichž jména jsou v knize životaRadujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni...
Koloským 1:24...jsem se Pavel stal služebníkem. Proto se teď raduji ve svých utrpeních pro vás, neboť na svém těle nesu...
Koloským 2:5...jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámiraduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista....
1. Tesalonickým 5:16...dobré - jak pro vás, tak pro všechny. Vždycky se radujte. Neustále se modlete...
Jakub 1:9...ve všem nestálý. se bratr, který je nízkoraduje ze svého povýšení a bohatý ze svého ponížení; pomine...
1. Petr 1:6...ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé...
1. Petr 1:8...Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříteRadujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože...
1. Petr 4:13...vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť se...
Zjevení 11:10...do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože...
Zjevení 19:7..."Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralováníRadujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla...

Slova obsahující raduj: neraduj (3) neradují (1) neradujte (2) raduj (12) raduje (16) raduji (12) radují (15) radující (1) radujícími (1) radujme (3) radujte (25) zaraduje (3) zaradují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |