Radu

Hledám varianty 'radu' [ rady (17) radu (16) radou (3) radě (6) radami (2) radám (1) rada (8) rad (1) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 49:6...bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej,...
Numeri 31:16...ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu...
2. Samuel 15:31...se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo...
2. Samuel 15:34...tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží Sádok a Abiatar. Cokoli...
2. Samuel 16:23...všeho Izraele spal s konkubínami svého otceRadit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako...
2. Samuel 17:7...ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho...
2. Samuel 17:14...Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje Arkijského je lepší než rada Achitofelova."...
2. Samuel 17:23... Achitofel viděl, že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města....
1. Královská 12:8... budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky,...
1. Královská 12:13...tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady...
1. Královská 12:14...radu, kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
2. Královská 25:19... který velel vojákům, a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
2. Letopisů 10:8... budou ti sloužit navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky,...
2. Letopisů 10:13...jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec...
2. Letopisů 10:14...nedbal na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
2. Letopisů 22:5...záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem,...
2. Letopisů 25:16... jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu...
Ester 1:21... ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle...
Ester 5:14...dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned...
Job 15:8...svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my...
Job 26:3...Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké pochopení jsi tu...
Job 29:21...ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala...
Žalmy 32:8...séla Teď poučím, ukážu ti cestu, po níž jítradu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní...
Žalmy 89:8...synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůhradě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni...
Žalmy 107:32...pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště,...
Žalmy 111:1...celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy -...
Přísloví 1:25...jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny  rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu...
Přísloví 1:30... úctu k Hospodinu si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli,...
Přísloví 12:5...kostižer. Úmysly poctivých jsou spravedlivérady darebáků však zákeřné. Slova darebáků jsou smrtelná...
Přísloví 13:10... Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo...
Přísloví 13:14...sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněnRady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou...
Přísloví 18:1...jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnost - chce jen...
Přísloví 19:20...ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk ...
Přísloví 20:5...orat nechce, o žních bude žebrat zbytečněRada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji...
Přísloví 20:18...s ústy plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší...
Přísloví 21:30...zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Kůň bývá chystán pro den boje,...
Přísloví 22:20... abys na Hospodina pevně spoléhal. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění, abys...
Přísloví 24:6... sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost...
Izaiáš 47:13...třeba někoho vystrašíš! Vyčerpána jsi všemi těmi radami! Jen se teď tví astrologové postaví, hvězdopravci...
Jeremiáš 18:18...Zákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy...
Jeremiáš 23:18...‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stálradě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v  radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy;...
Jeremiáš 52:25... který velel vojákům, a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech...
Ezechiel 7:26...dožadovat vidění a skončí vyučování od kněžírady od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí...
Daniel 1:20...od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují všechny věštce a...
Daniel 4:24... Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou vinu...
Micheáš 6:16...a všemi Achabovými způsoby; následujete jejich rady, a proto vás vydám zpustošení. Výsměch čeká vaše...
Marek 15:43...před sobotou). Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil,...
Lukáš 23:50... stáli opodál a všechno to viděli. Jeden člen Rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s...
Lukáš 23:51...a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasilRadou a jejím činem. Byl z judského města Arimatie a také...
1. Korintským 7:25... nemám od Pána žádný příkaz, ale dám vám radu jako někdo, komu Pán pomohl být věrným. Myslím si, že...

Slova obsahující radu: aradu (2) bradu (2) náhradu (2) neraduj (3) neradují (1) neradujte (2) poradu (1) radu (16) raduj (12) raduje (16) raduji (12) radují (15) radující (1) radujícími (1) radujme (3) radujte (25) sefaradu (1) veleradu (4) zahradu (7) zaraduje (3) zaradují (3) zradu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |