Radosti

Hledám varianty 'radosti' [ radostí (83) radosti (25) radost (82) ]. Nalezeny 184 verše.
Exodus 4:14... ti jde naproti. uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. ...
1. Samuel 2:1...pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne,...
1. Královská 8:66... Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselímradostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal svému...
1. Letopisů 16:27... Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, sílaradost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě...
1. Letopisů 29:17... jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své daryradostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a...
1. Letopisů 29:22...Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna...
2. Letopisů 7:10...lid propustil. Vraceli se domů s veselímradostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal...
2. Letopisů 20:27...a jeruzalémští muži se pak v čele s Jošafatem radost vrátili do Jeruzaléma, protože jim Hospodin dal...
2. Letopisů 24:10...poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pakradostí přinášeli a házeli do truhly, ji naplnili....
2. Letopisů 29:30...a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí, padali na kolena a klaněli se mu. Potom Ezechiáš...
2. Letopisů 30:21...Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s velikou radostí slavili sedmidenní Slavnost nekvašených chlebů....
2. Letopisů 30:26...bydleli v Judsku. V Jeruzalémě zavládla nesmírná radost, neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna...
Ezdráš 3:12...základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí, takže zvuk pláče zanikal v radostném křiku. Lid...
Nehemiáš 8:10...našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité:...
Nehemiáš 8:17... od dob Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo...
Nehemiáš 12:43...se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a jeruzalémské veselí se...
Ester 8:16...zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světloradost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém...
Ester 9:22...v tomto měsíci se jejich žal proměnilradost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat...
Job 3:22... ji hledají víc než poklady; těm, kteří jásají radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž...
Job 20:5... že odjakživa, co byl člověk na zem postavenradost ničemů je velmi krátká, štěstí bezbožných je...
Job 22:19...ničemů míjejí!) Spravedliví jejich pád vidíradostí, nevinní se smějí nad nimi: ‚Hleďme, jejich jmění...
Job 29:13...se na žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce. Jak šatem jsem se halil spravedlností,...
Job 36:11... dožijí své dny ve štěstí, svá léta v samé radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šíp, zahynou...
Job 38:7...sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z...
Žalmy 1:2...posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako...
Žalmy 4:8...námi, Hospodine, rozjasni!" srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti. Pokojně...
Žalmy 16:11...jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba...
Žalmy 19:9...pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří...
Žalmy 21:7...mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se král - dík lásce...
Žalmy 30:12...nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls  radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine,...
Žalmy 33:21...touží - on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s...
Žalmy 40:9... přicházím, jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru...
Žalmy 43:4...k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstíradosti, chválit budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč...
Žalmy 45:8...to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní...
Žalmy 47:2...Bohu, všechny národy, vyšlete k němu pokřik radosti! Nejvyšší, hrozivý je Hospodin, veliký Král je...
Žalmy 51:10... a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od...
Žalmy 51:14... svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým...
Žalmy 65:13...louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí. Pastviny se stády pokrývají, údolí se oblékají...
Žalmy 65:14...pokrývají, údolí se oblékají obilím. křičí radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního...
Žalmy 68:4...však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na...
Žalmy 86:4...k tobě volám celý den! Svého služebníka naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přece,...
Žalmy 90:15...nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme...
Žalmy 95:1...Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinuradostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti...
Žalmy 97:11...z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vycházíradost je dána upřímným. Radujte se v Hospodinu, kdo jste...
Žalmy 98:8...tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž...
Žalmy 104:34...mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli, kéž by tu...
Žalmy 105:38...jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je!...
Žalmy 119:111...mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je...
Žalmy 119:162...v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí...
Žalmy 132:16...kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého...
Přísloví 2:14...kdo kráčejí po cestách temnoty. Před těmi, kdoradostí zla se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech...
Přísloví 10:1...jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady...
Přísloví 10:28...však budou zkráceny. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí. Hospodinova...
Přísloví 11:10...vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním...
Přísloví 12:20...mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijíradosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé...
Přísloví 12:25...Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu,...
Přísloví 14:10...srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Dům darebáků je určen ke zboření, stan...
Přísloví 14:13... Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své...
Přísloví 15:20...poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší...
Přísloví 15:23...se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru...
Přísloví 17:21...zplodil tupce, důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený...
Přísloví 21:15...úplatek i velkou zuřivost. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z...
Přísloví 23:24...je naplněn štěstím, rodič moudrého důvodradosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji...
Přísloví 23:25...důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj,...
Přísloví 29:3... národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností...
Přísloví 31:13...a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka...
Kazatel 2:10... Nač padlo oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo...
Kazatel 2:26...Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umemradostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit a kupit, co potom...
Kazatel 5:19...- vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná...
Kazatel 10:19...teče do domu. Pro potěšení se pořádají hodyradost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích....
Izaiáš 9:2... světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se...
Izaiáš 12:3...on se stal mým spasením!" Budete nabírat voduradostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte...
Izaiáš 22:13... oholte hlavy, pytlem se oblečte!" A hleradost a veselí, porážení dobytka, zabíjení ovcí, masné...
Izaiáš 24:11...nářek v ulicích, nastal soumrak všeho veselíradost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky,...
Izaiáš 24:14...zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na...
Izaiáš 35:10...se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí;...
Izaiáš 42:11...Sely jásají, z vrcholků hor křičí radostí! Hospodinu vzdají čest, ho chválí na...
Izaiáš 51:3... v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře ,...
Izaiáš 51:11...se navrátí a na Sion přijdou s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí;...
Izaiáš 52:8...Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací...
Izaiáš 52:9...k Sionu vrací Hospodin. Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj...
Izaiáš 54:1...která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodila! Opuštěná totiž bude mít...
Izaiáš 55:12...chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdeteradostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám budou...
Izaiáš 60:15... abys věčnou chloubou byla, všem pokolením budeš radostí. Mléko národů budeš pít, sát budeš z prsů...
Izaiáš 61:3...truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti....
Izaiáš 61:7...získáte dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím...
Izaiáš 65:18...- stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lidradosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se...
Jeremiáš 7:34...ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty, neboť z této země...
Jeremiáš 15:16...jsem je sněd, tvá slova potěšila, vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece...
Jeremiáš 16:9...vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty. tomuto lidu...
Jeremiáš 20:15...oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez...
Jeremiáš 25:10...zbude z nich věčné zbořeniště. Skoncuji s hlasem radosti a veselí, s hlasem ženicha a nevěsty, s hlasem...
Jeremiáš 31:7... našemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy,...
Jeremiáš 31:13...mládenci i starci spolu s . Jejich truchleníradost proměním, utěším je a rozveselím namísto trápení....
Jeremiáš 32:41... aby ctili, aby se ode neodvrátili. S radostí jim budu prokazovat dobrodiní; pevně je zasadím v...
Jeremiáš 33:9...mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi, ...
Jeremiáš 33:11...i dobytka, se jednou znovu bude ozývat hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty a hlas těch, kdo...
Jeremiáš 49:25... jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni...
Jeremiáš 51:48...a země i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí, na něj od severu přijdou zhoubci, praví...
Ezechiel 24:25... V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší,...
Ezechiel 35:14...to ale slyšel. Tak praví Panovník Hospodin: K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad...
Ezechiel 35:15...K radosti celého světa zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím:...
Ezechiel 36:5...i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou radostí drze přivlastnili mou zemi, aby ukořistili její...
Amos 6:13...a ovoce spravedlnosti v pelyněk - vy, kdo jásáte radostí nad Lo-debarem nicotným a říkáte: "Nedobyli jsme...
Jonáš 4:6...mu zle. Jonáš měl z rostliny opravdu velikou radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu...
Nahum 3:19... Všichni, kdo o tobě uslyší, zatleskají samou radostí. Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo? Ortel,...
Sofoniáš 3:17... svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí jako v den slavnosti." "Odstraním z tebe neštěstí,...
Zachariáš 8:19...se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví...
Zachariáš 10:7... budou se veselit, před Hospodinem budou jásat radostí. Hvízdnu na , a tak je shromáždím, protože jsem...
Matouš 2:10...tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho...
Matouš 13:20...je zaseto u toho, kdo slyší Slovo a hned jeradostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý....
Matouš 13:44...ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co , a koupí to pole. Nebeské...
Matouš 25:21...Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal dvě...
Matouš 25:23...Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten, který dostal...
Matouš 28:8...jsem vám měl říci." S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho...
Marek 4:16... jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned jeradostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí....
Lukáš 1:14...radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký....
Lukáš 1:44...došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. Blaze , která uvěřila, neboť se naplní, co ...
Lukáš 2:10...jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově...
Lukáš 8:13... Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen...
Lukáš 15:5...ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i...
Lukáš 15:7...ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad...
Lukáš 15:10...ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí...
Lukáš 23:8... Když Herodes uviděl Ježíše, měl velikou radost. dávno se s ním toužil setkat, neboť o něm hodně...
Lukáš 24:41...jim ukázal ruce i nohy. Když stále nemohli samou radostí uvěřit a jen se divili, zeptal se jich: "Máte tu...
Lukáš 24:52...do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v...
Jan 3:29...ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato  radost se tedy naplnila. On musí růst a se menšit...
Jan 15:11...v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby  radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je...
Jan 16:20... Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátíradost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její...
Jan 16:21... co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte...
Jan 16:22... ale se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. V ten den se ...
Jan 16:24...o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně....
Jan 17:13...Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby  radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět...
Skutky 2:28...jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci,...
Skutky 2:46...svých domech lámali chléb a dělili se o jídloradostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli...
Skutky 5:41...jménu, propustili je. A tak odešli z Veleradyradostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho...
Skutky 8:8...byli uzdraveni. Celé město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho...
Skutky 12:14...jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou radostí neotevřela bránu, ale běžela dovnitř se zprávou, že...
Skutky 13:52...a přišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské...
Skutky 14:17...déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlemradostí." A těmi slovy taktak upokojili davy, aby jim...
Skutky 15:3...obrácení pohanů a přinášeli všem bratrům velikou radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví,...
Skutky 15:31... Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha...
Římanům 12:8... je pilný; kdo pomáhá potřebným, to děláradostí. Láska je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu,...
Římanům 14:17...o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokojradost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý...
Římanům 15:13..." Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí...
Římanům 15:32...tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh...
Římanům 16:19...vaší oddanosti se ale všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro...
1. Korintským 16:17... kdo se podílí na tomto díle. Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi...
2. Korintským 1:24...panovat nad vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že...
2. Korintským 2:3...měl radovat. Jsem o vás všech přesvědčen, že  radost je radostí vás všech. Psal jsem vám s velikou...
2. Korintským 7:4...potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam...
2. Korintským 7:7...všeho litujete a jak horlivý zájem o máte,  radost neznala mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil...
2. Korintským 7:13... Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili na...
2. Korintským 7:16...jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci,...
2. Korintským 8:2...krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu...
2. Korintským 12:10...slabostmi, aby na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování...
Galatským 5:22...na Božím království. Ovocem Ducha je pak láskaradost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,...
Filipským 1:25... že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchuradosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v...
Filipským 2:2...soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu...
Filipským 2:28...na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v...
Filipským 2:29...a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel...
Filipským 4:1...miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní....
Filipským 4:10...pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o konečně znovu vzklíčil. Zájem...
Koloským 1:10...a abyste svým životem vždy dělali Pánu čestradost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v...
Koloským 1:11...mohli všechno trpělivě překonat a abysteradostí děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví...
1. Tesalonickým 1:6...příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovoradostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro...
1. Tesalonickým 2:19...satan nám to překazil. Co jiného je naše nadějeradost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána...
1. Tesalonickým 2:20...jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše slávaradost! Když jsme to odloučení nemohli déle snést,...
1. Tesalonickým 3:9...v Pánu! Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i nocí se...
2. Timoteus 1:4...na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn radostí. Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla tvá...
Filemon 1:7... co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť jsi potěšil srdce...
Židům 1:9...to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane,...
Židům 10:34...takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho,...
Židům 12:2... původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a...
Židům 13:17...kdo budou muset složit účty. to mohou dělatradostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo...
Jakub 1:2...dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek....
Jakub 4:9...a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás...
1. Petr 1:8...věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry - spásy duší...
1. Petr 4:13... vždyť se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám,...
1. Jan 1:4...Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme slyšeli...
2. Jan 1:4...je s námi v pravdě a lásce. Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v...
2. Jan 1:12...a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené...
3. Jan 1:3...tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé...
3. Jan 1:4...a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |