Radil

Hledám varianty 'radil' [ radíte (4) radit (7) radíš (1) radím (2) radili (4) radil (12) radí (6) radě (6) ]. Nalezeno 39 veršù.
Deuteronomium 18:11... vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro...
1. Samuel 22:10...k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal...
1. Samuel 22:13...syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb a mečRadil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal na...
1. Samuel 22:15...požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka...
2. Samuel 16:23...všeho Izraele spal s konkubínami svého otceRadit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako...
2. Samuel 17:11...otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po...
2. Samuel 17:15...oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto...
2. Samuel 17:21..."Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými...
1. Královská 12:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce...
1. Královská 12:9...vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem,...
1. Královská 20:8...a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A...
1. Královská 22:13...rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
1. Letopisů 10:13...dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce...
1. Letopisů 10:14... že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království...
2. Letopisů 10:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce...
2. Letopisů 10:9...vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem,...
Ezdráš 10:3...s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho...
Job 15:8...svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my...
Žalmy 1:1...životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku...
Žalmy 55:15...člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnecRadili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v...
Žalmy 71:10...mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo...
Žalmy 83:4...zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plányradí se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ...
Žalmy 89:8...synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůhradě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni...
Žalmy 107:32...pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště,...
Žalmy 111:1...celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy -...
Izaiáš 19:3... Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s...
Izaiáš 19:11...jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem...
Izaiáš 40:14...a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil,...
Jeremiáš 8:2...sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému se klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je...
Jeremiáš 23:18...‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stálradě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v  radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy;...
Ezechiel 20:3...Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby,...
Ozeáš 4:12...vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se...
Matouš 12:14...zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel...
Matouš 22:15... ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešliradili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali...
Marek 3:6... byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými...
Skutky 4:15...jim, odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se...
Skutky 5:33..." Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus...
Zjevení 3:18...ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahýRadím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v ohni,...

Slova obsahující radil: nahradil (1) nahradila (1) nahradili (1) neprozradil (4) neprozradila (2) neprozradili (1) nevyzradili (1) nezradil (3) nezradili (1) odradili (1) ohradil (1) ohradili (1) poradil (15) poradila (1) poradili (5) prozradil (11) prozradila (2) radil (12) radili (4) uradili (1) vynahradili (1) vyzradila (1) zahradil (3) zradil (8) zradila (2) zradili (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |