Raději

Hledám varianty 'raději' [ raději (88) ]. Nalezeno 87 veršù.
Genesis 23:13...země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosímraději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode...
Genesis 29:19...dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Numeri 11:15...mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavostraději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!"...
Růt 1:10...na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se,...
1. Samuel 8:5...jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestáchRaději nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to...
1. Samuel 20:3...určitě , že sis oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože...
1. Samuel 26:11...vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co u hlavy, a pojďme...
2. Samuel 2:14...na druhé. Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou."...
2. Samuel 13:13...v Izraeli jako nějaký hanebník. Prosím, promluv raději s králem - tobě jistě neodepře!" On však nedbal,...
2. Samuel 13:25...se svou družinou připojit ke svému služebníku?" "Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme...
2. Samuel 14:32...vidět! Jestli na mně zůstává vina,  raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to....
2. Samuel 17:5...se ten návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme...
2. Samuel 24:14..." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho...
1. Královská 2:30...nařizuje: Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "NeRaději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi...
1. Královská 22:13...jako jeden muž předpovídají králi dobré věciRaději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je...
2. Královská 7:4...zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu,...
2. Královská 7:9...Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci." Když dorazili k...
2. Královská 14:10...jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout...
2. Královská 20:10... aby stín o deset stupňů postoupil. se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k...
1. Letopisů 21:13..." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi...
2. Letopisů 18:12...jako jeden muž předpovídají králi dobré věciRaději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je...
2. Letopisů 25:19... porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubouRaději ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš...
Nehemiáš 5:9...děláte, není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské...
Job 5:8... tak jako jiskry vzhůru létají. bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On...
Job 7:15...sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se raději oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořil! Mám...
Job 21:19...Řeknete: ‚Bůh jeho trest odkládá pro děti.' -  raději odplatí jemu, aby se poučil! vidí svou zkázu...
Žalmy 52:5...břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješraději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si...
Žalmy 79:6...Bude tvé horlení hořet plamenem? Vylij svůj hněv raději na pohany, kteří uznat nechtějí, vylij ho na ta...
Žalmy 81:14...se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval!...
Přísloví 8:10...jsou těm, kdo došli poznání. poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte nad zlato. Daleko...
Přísloví 11:12...nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,...
Přísloví 14:7... rozumnému je poznání snadno přístupné. Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš....
Přísloví 17:12...nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutnýmRaději narazit na zuřivou medvědici nežli na hlupáka s jeho...
Přísloví 17:14...neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hrázeraději přestaň, než spor propukne! Omlouvat ničemu i...
Přísloví 21:3...se děje spravedlnost a právo, Hospodin to  raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů...
Přísloví 23:6...není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletíRaději nejez pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V...
Kazatel 4:17...své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani nevědí...
Izaiáš 30:12...Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli, proto vám...
Izaiáš 55:2...a svůj výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným...
Izaiáš 58:7...jako svobodné, takže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj...
Jeremiáš 5:5...neznají, nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu...
Jeremiáš 8:3...z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů."...
Jeremiáš 10:25...rozhněvání, nezdrtíš. Vylij svou zuřivost raději na národy, které se k tobě neznají, vylij ji na...
Jeremiáš 11:8...však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději řídil svým zarputilým a zlým srdcem. Proto na nich...
Jeremiáš 42:14...Boha, a řeknete: ‚V této zemi nezůstaneme! Neraději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme...
Ezechiel 18:23...ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci snad raději, aby se od svých cest odvrátil a žil? Když se však...
Ezechiel 33:11...Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte...
Daniel 3:28...Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazuraději by položili život, než aby sloužili a klaněli se...
Matouš 6:3...lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnuRaději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá...
Matouš 6:6...lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou odměnuRaději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři...
Matouš 6:17...vám, že mají svou odměnu. Když se postíšraději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst...
Matouš 6:20...mol a rez a kde zloději vykopávají a kradouRaději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí...
Matouš 10:6...pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a...
Matouš 10:28...těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohouRaději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v...
Matouš 25:9...‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej,...
Lukáš 3:8...vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvemRaději neste ovoce odpovídající vašemu pokání, než abyste...
Lukáš 7:42...odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?" "Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil,"...
Lukáš 12:31... ale váš Otec , že je potřebujete. Hledejte raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj...
Lukáš 14:10...by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozvánraději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může...
Lukáš 14:13...oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinuraději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě,...
Jan 19:24...utkaná vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme jiraději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali,...
Římanům 1:25...pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen....
Římanům 12:2...bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světemraději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste...
Římanům 14:13...sám za sebe. Přestaňme proto soudit jedni druhéRaději posuďte, jak bratra ničím neurazit a nepohoršit. Vím...
1. Korintským 3:18...vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť...
1. Korintským 5:2...otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to spáchal, ze svého...
1. Korintským 6:7...to, že se spolu soudíte, je vaše prohra. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy ale...
1. Korintským 9:12...čím spíše my? My jsme však toto právo nevyužiliRaději všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou...
1. Korintským 9:15...proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než aby někdo připravil o tuto mou hrdost....
1. Korintským 9:27...takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduchRaději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu...
1. Korintským 14:19...všichni; v církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil pět slov srozumitelně než tisíce slov v...
2. Korintským 2:7... který dostal od většiny z vás. Teď mu ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen...
2. Korintským 12:6... nebyl bych pošetilý, řekl bych pravduRaději ale pomlčím, aby si někdo o mně nemyslel víc, než co...
2. Korintským 13:7...mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat správně a my budeme jako ti,...
Galatským 5:13...ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž...
Efeským 5:4... hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník...
Efeským 5:11...Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. Vždyť o tom, čeho se potají dopouštějí...
Filipským 2:3...nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si...
1. Tesalonickým 5:15... Dejte pozor, nikdo neoplácí zlo zlemraději vždy následujte, co je dobré - jak pro vás, tak pro...
1. Timoteus 2:12...žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva...
1. Timoteus 4:7...které sis osvojil. Světské babské báje odmítejraději se cvič ve zbožnosti. Tělesné cvičení skrovný...
Filemon 1:9...v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň Krista...
Židům 3:13...srdce, které by se odvracelo od živého BohaRaději se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono...
Židům 10:25...společné shromáždění, jak mají někteří ve zvykuRaději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že...
Židům 12:13...cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale raději bylo uzdraveno. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o...
Jakub 4:15...Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizíRaději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či...
1. Petr 2:12... Místo aby vás pomlouvali jako zločince,  raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |