Radíš

Hledám varianty 'radíš' [ radíte (4) radit (7) radíš (1) radím (2) radili (4) radil (12) radí (6) radě (6) ]. Nalezeno 39 veršù.
Deuteronomium 18:11... vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro...
1. Samuel 22:10...k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten se o něm radil s Hospodinem a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal...
1. Samuel 22:13...syn? Jak to, že jsi mu poskytl chléb a mečRadil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal na...
1. Samuel 22:15...požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka...
2. Samuel 16:23...všeho Izraele spal s konkubínami svého otceRadit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako...
2. Samuel 17:11...otec hrdina a jak jsou jeho muži udatní. Proto radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po...
2. Samuel 17:15...oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto...
2. Samuel 17:21..."Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými...
1. Královská 12:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce...
1. Královská 12:9...vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem,...
1. Královská 20:8...a zlato, neodmítl jsem mu to." "Neposlechni ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A...
1. Královská 22:13...rukou!" Posel, který šel pro Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž...
1. Letopisů 10:13...dní se pak postili. Tak zemřel Saul, protože zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovo a zašel dokonce...
1. Letopisů 10:14... že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království...
2. Letopisů 10:6... Lid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci, kteří bývali ve službách jeho otce...
2. Letopisů 10:9...vyrůstali a teď se ocitli v jeho službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem,...
Ezdráš 10:3...s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou před přikázáním našeho...
Job 15:8...svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my...
Žalmy 1:1...životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku...
Žalmy 55:15...člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnecRadili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v...
Žalmy 71:10...mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo...
Žalmy 83:4...zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plányradí se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ...
Žalmy 89:8...synů je jako Hospodin? Velikou bázeň Bůhradě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni...
Žalmy 107:32...pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště,...
Žalmy 111:1...celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy -...
Izaiáš 19:3... Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s...
Izaiáš 19:11...jsou pouzí pomatenci, faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem...
Izaiáš 40:14...a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil,...
Jeremiáš 8:2...sloužili, který následovali, se kterým se radili a kterému se klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je...
Jeremiáš 23:18...‚Nic zlého se vám nestane!' Kdo ale stálradě Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával...
Jeremiáš 23:22...jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v  radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy;...
Ezechiel 20:3...Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby,...
Ozeáš 4:12...vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se...
Matouš 12:14...zdravá jako ta druhá. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. Ježíš se to ale dozvěděl a odešel...
Matouš 22:15... ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešliradili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali...
Marek 3:6... byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými...
Skutky 4:15...jim, odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se...
Skutky 5:33..." Když to uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus...
Zjevení 3:18...ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahýRadím ti, aby sis ode koupil zlato přetavené v ohni,...

Slova obsahující radíš: poradíš (1) radíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |