Různým

Hledám varianty 'různým' [ různými (4) různým (1) různých (12) různí (3) různé (24) různá (1) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 1:11..." země zplodí zeleň: byliny nesoucí semenorůzné druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je...
Genesis 1:12...na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleňrůzné druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů...
Genesis 1:24...a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i...
Genesis 1:25...havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské...
Genesis 6:20... aby přežili s tebou. Bude to samec a samicerůzných druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných...
Leviticus 7:24...nebo rozsápaného zvířete se smí užívatrůzným účelům, ale jíst jej rozhodně nesmíte. Každý, kdo by...
Leviticus 11:14... jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel, luňákrůzné druhy jestřábů, všechny druhy havranů...
Leviticus 11:16...druhy havranů, dále pštros, sova, racekrůzné druhy sokolů, sýček, kormorán, výr...
Leviticus 11:19... pelikán, sup, čáprůzné druhy volavek a také dudek a netopýr. Všechen...
Leviticus 11:22...členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen...
Leviticus 11:29...zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysarůzné druhy ještěrů, gekon, varan, ještěrka, mlok a...
Deuteronomium 14:13...orla, orlosupa, mořského orla, luňáka, sokolarůzné druhy supů, všechny druhy havranů...
Deuteronomium 14:15...druhy havranů, dále pštrosa, sovu, rackarůzné druhy jestřábů, sýčka, výra, ibise...
Deuteronomium 14:18... mrchožrouta, kormorána, čáparůzné druhy volavek ani dudka a netopýra. Také všechna...
Deuteronomium 29:15...v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů. Viděli jste jejich nechutnosti, jejich...
Deuteronomium 33:19...a ty, Isachare, v stanech svých! Na horu svolají různé národy, tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytit z...
Soudců 11:3...a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké době,...
1. Královská 3:2...Jeruzaléma. Lid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť ještě nebyl postaven chrám jménu...
1. Královská 15:15...otce i vlastní svaté dary, stříbro, zlatorůzné předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala...
1. Letopisů 28:14...stříbrné náčiní určil váhu všeho potřebnéhorůzné službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil...
Ezechiel 38:10...praví Panovník Hospodin: V ten den napadnou různé myšlenky a zosnuješ zlý plán. Řekneš si: ‚Zaútočím na...
Matouš 4:24...a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnicí i...
Matouš 9:10...v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích danírůzných hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky....
Matouš 24:7...proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To...
Marek 1:34...ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům...
Marek 2:15...učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí danírůzní hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když...
Marek 13:8...proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou...
Lukáš 4:40...začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on...
Lukáš 21:11...proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká...
1. Korintským 8:5...Bůh než jediný". Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových "bohů" a "pánů" je celá...
1. Korintským 12:4..."Ježíš je Pán," jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž...
1. Korintským 12:5...různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale...
1. Korintským 12:6...různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh....
1. Korintským 12:10...proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí...
1. Korintským 12:18...sluchem, kam by se poděl čich? Bůh ale dal tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby...
1. Korintským 12:28... dary uzdravování, pomocné služby, vedenírůzné druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad...
1. Korintským 14:10...mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však...
Židům 2:4...své vůle zároveň dosvědčoval znameními a divyrůznými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět,...
Židům 9:10...ta tělesná pravidla o pokrmech, nápojíchrůzných omýváních platila jen do času nápravy. Kristus však...
Jakub 1:2...toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší...
1. Petr 1:6...radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm -...
Zjevení 11:9... kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidírůzných kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich...

Slova obsahující různým: různým (1) různými (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |