Růst

Hledám varianty 'růst' [ růst (11) rostou (8) rostly (2) rostlo (3) rostli (4) rostla (8) rostl (13) rostete (1) rosteš (1) roste (12) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 19:25...okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla...
Genesis 21:20...dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník....
Exodus 1:12...Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů...
Numeri 6:5... bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se...
Deuteronomium 30:16...přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žítrůst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou...
Soudců 13:24...porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a...
Soudců 16:22... Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou...
1. Samuel 2:26... aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospívalrostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel...
1. Samuel 3:19...Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho...
1. Samuel 14:19...hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul...
2. Letopisů 17:12...beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v...
2. Letopisů 24:13...chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a...
Ezdráš 5:8...zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí...
Ezdráš 6:14...Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův....
Nehemiáš 4:1...doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná...
Ester 9:4...šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele...
Job 8:11...ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjevíRoste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody?...
Job 41:22...kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené....
Žalmy 38:5... kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní...
Žalmy 65:11... hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou...
Žalmy 90:6...- jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení...
Žalmy 92:8...neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby...
Žalmy 104:14...ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země...
Žalmy 147:8...nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i...
Izaiáš 44:14...je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnurostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z...
Jeremiáš 12:2...žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenilirostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku,...
Ezechiel 16:7...krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem  růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla a dospívala, ...
Ezechiel 31:5...okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci...
Daniel 4:8...jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský stromRostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom...
Daniel 4:17...o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který...
Daniel 4:19...hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhla k...
Daniel 7:8...jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly...
Amos 7:1...Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje kobylek! Když...
Abakuk 1:3...jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilírostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo...
Ageus 1:11...hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na...
Matouš 6:28...s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani...
Matouš 13:30...koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte...
Marek 4:27... Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčíroste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od...
Marek 4:32...ze všech semen na zemi. Jakmile je však zasetoroste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné...
Lukáš 1:80...přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy...
Lukáš 2:40...do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s...
Lukáš 2:52...to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. ...
Lukáš 8:7...protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré...
Lukáš 12:27...staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani...
Jan 3:30...raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny;...
Skutky 7:17...Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který o...
Skutky 16:5...starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve vířerostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii,...
Římanům 15:13...radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás...
2. Korintským 4:15...šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž...
Efeským 2:21...Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojujeroste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně...
Efeským 4:15...máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a...
Efeským 4:16...celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkáníroste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní...
Filipským 1:9...Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli...
Filipským 4:17...proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že...
Koloským 1:10...radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutkůrostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho...
Koloským 2:19...tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmiroste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům...
1. Tesalonickým 4:1... prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte...
1. Tesalonickým 4:10...celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a...
2. Tesalonickým 1:3... Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Sami se...
1. Timoteus 4:15...přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá...
1. Petr 2:2...neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je...
2. Petr 3:18... neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše...

Slova obsahující růst: narůstá (1) narůstala (1) narůstalo (1) přerůstat (1) rozrůstá (1) rozrůstal (2) rozrůstali (1) rozrůstaly (1) rozrůstat (1) rozrůstejte (2) růst (11) vyrůst (4) vyrůstal (2) vyrůstala (1) vyrůstali (4) vyrůstalo (1) vzrůst (4) vzrůstalo (1) vzrůstem (1) vzrůstu (1) zarůst (1) zarůstá (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |