Révě

Hledám varianty 'révě' [ révy (12) révu (10) révou (2) révo (1) révě (2) réva (22) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 49:11... K vinnému keři přiváže oslíka, k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů...
Numeri 6:4...zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského...
Deuteronomium 8:8...i na horách; do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a...
Deuteronomium 32:32...naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z révy sodomské, původem z vinic Gomory. Jejich...
Soudců 9:12... a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno...
Soudců 9:13...tedy stromy révě: Pojď ty, kraluj námRéva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se...
Soudců 13:14... řekl: neokusí nic pocházejícího z vinné révy, nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého. ...
1. Královská 5:5... po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně...
Job 15:33...čas, jeho větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá...
Žalmy 78:47... plod jejich práce kobylkám. Kroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda...
Žalmy 80:10...jsi pohany, abys je zasadil. Místo jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem, vpustila kořeny. Vysoké...
Žalmy 80:15...se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarej! Réva, již sázela tvá pravice, ratolest,...
Žalmy 80:16...nebe, jen se podívej - o tuto révu se postarejRéva, již sázela tvá pravice, ratolest, kterou sis pěstoval...
Žalmy 105:33...jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy...
Žalmy 128:3... blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové...
Píseň 6:11...sešel jsem spatřit, co raší v údolí, zda pučí réva, pohlédnout, jabloně granátové zda rozkvetly. A hle,...
Píseň 7:13...si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již otvírají,...
Izaiáš 5:2...úbočí. Okopal ji a zbavil kamení, ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil uprostřed , vykopal v ...
Izaiáš 5:7...zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví,...
Izaiáš 16:8...totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které k...
Izaiáš 16:9...se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými slzami ...
Izaiáš 17:10... Proto, sázíš vzácné rostliny a pěstuješ si révu z ciziny, i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě...
Izaiáš 24:7... zbývají jen nemnozí. Nové víno vyschloréva uvadá, namísto radovánek každý naříká. Umlklo veselé...
Izaiáš 34:4... všechen jeho zástup popadá, jako když listí révy opadá jako z fíkovníku padavka. Můj meč na nebi je...
Jeremiáš 2:21...jako nevěstka. jsem sázel jako výbornou révu z nejušlechtilejších sazenic. Jak ses mi mohla takhle...
Jeremiáš 5:17... pohltí tvé ovce i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na...
Jeremiáš 48:32... nad muži z Kir-cheresu lkám. Nad tebou pláčurévo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky k moři...
Ezechiel 15:2...Hospodinovo: "Synu člověčí! Co je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům?...
Ezechiel 15:6...jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení, stejně tak zanechám i obyvatele...
Ezechiel 17:6...potom vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny....
Ezechiel 17:7...s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta réva obrátila své kořeny ze záhonů, kde byla zasazena, k...
Ezechiel 19:10...jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s...
Ozeáš 10:1...z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce,...
Ozeáš 14:8...znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetou a získají si slávu, jako víno z Libanonu....
Joel 1:7... jako mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil fíkoví; zbavil je kůry, kterou...
Joel 1:12...a ječmeni - zničena byla sklizeň na poli! Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i palmy s...
Joel 2:22...zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovníkrévou vydají užitek. Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu,...
Ageus 2:19...chrám. Všímejte si: Je v obilnici zrníRéva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode...
Zachariáš 3:10... budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu...
Zachariáš 8:12... praví Hospodin zástupů. Setbě se bude dařitréva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To...
Malachiáš 3:11...vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny...
Matouš 26:29...vám, že od této chvíle neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království...
Marek 14:25... Amen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království." A...
Lukáš 22:18...se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal...
Jan 15:1... Vstaňte, pojďme odsud." " jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně...
Jan 15:5...ani vy, pokud nezůstanete ve mně. jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a v něm, ten...
Jakub 3:12... bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |