Rádci

Hledám varianty 'rádci' [ rádců (6) rádcové (3) rádci (5) rádcem (5) rádce (9) ]. Nalezeno 28 veršù.
2. Samuel 15:12...chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo...
2. Samuel 16:23...otce. Radit se s Achitofelem, který byl tenkrát rádcem, bylo jako doptávat se na Boží slovo. Takto bral...
1. Letopisů 26:14...bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho syn, moudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si...
1. Letopisů 27:32...strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmoniho, měl na...
1. Letopisů 27:33... měl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl Achitofel. Královým důvěrníkem byl Chušaj...
2. Letopisů 22:4...svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout...
2. Letopisů 25:16...to odpověděl: "Že bychom jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy...
Ezdráš 4:5... do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal...
Ezdráš 7:14...odejít s tebou. Jsi pověřen králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona...
Ezdráš 7:15...byl svěřen. Stříbro a zlato, které král a jeho rádcové věnovali Bohu Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě,...
Ezdráš 7:28...Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou...
Ezdráš 8:25...příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil...
Žalmy 16:7... dostalo se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí svědomí. Hospodina vidím...
Žalmy 119:24... Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to  rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem...
Přísloví 11:14... Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího...
Přísloví 15:22...směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku...
Přísloví 24:6... Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne, ve...
Přísloví 26:16... Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se...
Izaiáš 1:26...Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město...
Izaiáš 3:3... věštce i starce, velitele i váženého mužerádce i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám...
Izaiáš 9:5...spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda...
Izaiáš 40:13...Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco...
Ezechiel 13:9...falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a...
Daniel 3:24...zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?"...
Daniel 3:27... Satrapové, hejtmani, místodržící i královští rádcové se shromáždili, aby viděli ty muže, kterým oheň...
Daniel 4:33...ke královské velebnosti. Tehdy našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský...
Daniel 6:8...Všichni královští vezíři, hejtmani, satrapovérádci a místodržící se usnesli, že by se mělo vydat...
Micheáš 4:9...Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej se, Dcero...

Slova obsahující rádci: rádci (5) zrádci (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |