Rád

Hledám varianty 'rád' [ rádi (20) ráda (3) rád (43) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 45:16...Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzkaž svým bratrům:...
Deuteronomium 28:63...na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád...
Jozue 15:18...Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi...
Soudců 1:14...Když sesedla z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi...
Soudců 8:25...totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.) "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam...
Soudců 13:15...Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosímrádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův...
Soudců 13:17...Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jménoRádi bychom poctili, dojde na tvá slova." Hospodinův...
Soudců 14:16...na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi...
1. Samuel 18:22...potají Davidovi: Jen se podívej, král  rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát...
1. Samuel 19:1...zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít....
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo  rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím...
2. Samuel 22:20... vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu...
1. Královská 2:14...v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš,...
1. Letopisů 28:9...Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí...
Job 31:36...odpoví! můj žalobce předloží svůj spisRád ho budu nosit na vlastních ramenou, ozdobím se jím jako...
Job 31:37...se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli ...
Žalmy 5:5...své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima...
Žalmy 18:20... vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu...
Žalmy 22:9... mu pomůže, jen ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích prsů...
Žalmy 39:12...člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou...
Žalmy 41:12...a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš  rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš,...
Žalmy 44:4...to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit...
Žalmy 62:5...ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla Jen v...
Žalmy 109:12...si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci...
Přísloví 17:19...upíše se, kdo za bližního složí záruku. Kdo se rád hádá, ten rád hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o...
Přísloví 18:21...nasytí. Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel...
Přísloví 19:8...Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se  rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí...
Kazatel 12:1...zlé dny a roky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a...
Izaiáš 58:2...hřích. Den co den prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová a...
Izaiáš 64:4...s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle,...
Jeremiáš 3:19...dal za dědictví vašim otcům. Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu...
Jeremiáš 14:10...nás! Toto praví Hospodin o tomto lidu: "Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří! Proto v nich...
Ozeáš 10:11... Efraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnu a Efraima...
Amos 4:5...o své štědrosti - tak to přece máte, Izraelcirádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem...
Matouš 6:5... nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se...
Matouš 10:37...bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo  rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád...
Marek 6:20...ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na...
Marek 12:37...může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na...
Marek 12:38...říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na...
Lukáš 16:14..." Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy...
Lukáš 20:46..."Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na...
Jan 11:3...vzkázaly Ježíšovi: "Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný." Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc...
Jan 11:15...řekl jasně: "Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu."...
Jan 11:36...se rozplakal. "Podívejte, jak ho měl rád!" řekli Židé. Někteří ale namítli: "Když otevřel oči...
Jan 14:28...k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než . Řekl...
Jan 20:2...a k dalšímu učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho...
Jan 21:15..."Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Ježíš mu na to řekl: "Pas beránky." Potom se ho...
Jan 21:16..."Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám rád." Tehdy mu Ježíš řekl: "Pečuj o ovce." Potom se ho...
Jan 21:17...se ho zeptal potřetí: "Šimone Janův, máš  rád?" Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal:...
Skutky 25:22...Agrippa Festovi řekl: "Toho člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus....
Římanům 15:24... a protože vás mnoho let toužím navštívitrád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně doufám, že se s...
1. Korintským 7:32... Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi. Svobodný se stará o...
1. Korintským 16:22...PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Kdo nemá rád Pána, je proklet. Maranatha! Milost Pána Ježíše s...
2. Korintským 5:8...vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. ...
2. Korintským 11:4...nebo jiné evangelium než to, které jste přijalirádi to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem...
2. Korintským 13:9...přece stát proti pravdě, jedině za pravdouRádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se...
Filipským 1:27...čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdurád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že...
1. Timoteus 5:14...cizích věcí a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly...
1. Petr 1:12...v Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší...
3. Jan 1:9...jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který tak rád poroučí druhým, nás neuznává. Proto přijdu,...

Slova obsahující rád: kamarádí (1) krádež (2) krádeže (3) krádeží (1) milerád (3) nejzrádnější (1) neokrádají (1) nezasmrádlo (1) okrádá (1) okrádal (1) okrádali (1) okrádáme (1) okrádaného (2) okrádáni (1) okrádání (1) okrádat (2) okrádáte (3) rád (43) ráda (3) rádce (9) rádcem (5) rádci (5) rádcové (3) rádců (6) rádi (20) rádoby (1) strádají (2) strádající (1) strádali (1) strádání (8) strádáním (1) svatokrádež (1) svatokrádeže (1) vyparádila (1) zasmrádlo (1) zasmrádne (1) zrádce (15) zrádcem (1) zrádci (10) zrádkyně (4) zrádná (1) zrádné (1) zrádně (5) zrádní (2) zrádností (1) zrádných (1) zrádným (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |