Pytlovinou

Hledám varianty 'pytlovinou' [ pytloviny (2) pytlovinu (7) pytlovinou (16) pytlovině (8) pytlovina (3) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 37:34...v zoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni...
Leviticus 11:32... je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůžepytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude...
2. Samuel 3:31...byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel...
2. Samuel 21:10...začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu a prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně...
1. Královská 20:31...domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme provazem a vzdáme se...
1. Královská 20:32...králi. Snad ponechá naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k...
1. Královská 21:27...ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v pytlovině a choval se...
2. Královská 6:30...hradby, lidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal...
2. Královská 19:1...Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce paláce...
2. Královská 19:2...Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby...
1. Letopisů 21:16...proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To...
Nehemiáš 9:1...se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli izraelského...
Ester 4:1...všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem...
Ester 4:2...bráně; do paláce totiž nikdo oblečenýpytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli...
Ester 4:3...a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelupytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby...
Ester 4:4...Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala...
Žalmy 30:12...Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám bez...
Žalmy 35:13...jako sirotek! přece, když oni churavělipytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem postem trápil...
Izaiáš 15:3...hlavy oholeny, všechny brady ostříhány, v pytlovině chodí v ulicích a na střechách i náměstích jen...
Izaiáš 20:2...Izaiáše, syna Amosova. Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z beder a zuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a...
Izaiáš 37:1...Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce...
Izaiáš 37:2...Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby...
Jeremiáš 48:37...všechen vous ostříhán, všechny ruce samá jizvapytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na...
Pláč 2:10...na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily hlavy k zemi. Pro...
Ezechiel 7:18...a každé stehno bude zmáčené. Jejich oděvem bude pytlovina a přikryje je hrůza; každá hlava bude oholena a...
Ezechiel 27:31...v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavupytlovinou se oblečou, s hořkostí budou plakat nad tebou a...
Daniel 9:3...jej hledal v modlitbách a prosbách, s postem, v pytlovině a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu,...
Joel 1:13...Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujtepytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je...
Amos 8:10...vaše písně v kvílení. Všechny vás obleču do pytloviny a všechny hlavy budou oholeny. Nechám zem...
Jonáš 3:5...a všichni od nejmenších po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi,...
Jonáš 3:6...ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto:...
Jonáš 3:8...nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se odvrátí...
Matouš 11:21... staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokánípytlovině a popelu. Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný...
Lukáš 10:13... staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokánípytlovině a popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu...
Zjevení 11:3...prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |