Pyšně

Hledám varianty 'pyšně' [ pyšní (7) pyšně (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 18:11...vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu...
2. Královská 19:22...ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
Nehemiáš 9:16...přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli poslouchat tvé příkazy....
Žalmy 31:19...oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrděpyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi...
Žalmy 31:24...věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm, kdo se pyšně chovají. Buďte silní a v srdci stateční, všichni,...
Žalmy 56:3...deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám...
Žalmy 119:51...v mém trápení, že oživuješ svými výrokyPyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však...
Žalmy 119:69...působíš, nauč prosím své zákony. I když  pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými pravidly...
Žalmy 119:78...Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými...
Žalmy 119:85...služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíšPyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné...
Žalmy 119:122... Zaruč se ve prospěch svého služebníka,  pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu...
Izaiáš 37:23...ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy...
Jeremiáš 48:29...pýše, o jeho pýše nezměrné, o tom, jak se chová pyšně a zpupně, jaké srdce naduté. Znám, praví Hospodin,...
1. Korintským 5:2...žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli byste raději truchlit a vyloučit toho, kdo to...
Koloským 2:18... kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž...

Slova obsahující pyšně: pyšně (8) zpyšněl (1) zpyšněla (1) zpyšněli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |