Pustin

Hledám varianty 'pustin' [ pustiny (3) pustinu (9) pustinou (13) pustině (15) pustinách (4) pustina (23) pustin (2) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 37:22..."Neprolévejme krev; hoďme ho do téhle jámy zdepustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho...
Leviticus 26:33... s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu...
Numeri 21:20...v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi...
Numeri 23:28...Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm...
Deuteronomium 32:10...vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o něj, jak...
Job 6:18...a jsou pryč. Jejich cesty se klikatí, míří do pustin, kde zmírají. Karavany z Temy je hledají, výpravy ze...
Žalmy 55:8...a našel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí...
Žalmy 68:7... vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když...
Žalmy 68:8...pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidempustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila...
Žalmy 78:40... Kolikrát jen ho v poušti dráždili, jakou hopustině trápili bolestí! Znovu a znovu Boha pokoušeli,...
Žalmy 102:7...Pelikánu v poušti se podobám, jsem jako sýčekpustinách. Nemohu spát a jsem sám jak vrabec na střechách...
Žalmy 106:14...Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušelipustině. Poskytl jim tedy, tolik stáli, dopustil však na...
Přísloví 21:19...se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někdepustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma...
Izaiáš 1:7... Půdu vám cizáci plení před očima - je z  pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera...
Izaiáš 15:6...nad zkázou bědují. Z nimrimských vod zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadla, zeleň zmizela. A...
Izaiáš 17:9...a Emorejci utekli před syny Izraele - všude samá pustina. Zapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly...
Izaiáš 21:1...krále! Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník...
Izaiáš 21:13...Vy karavany dedanské, jež nocujete v arabské pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě,...
Izaiáš 32:2...větrem a úkryt před deštěm, jako potoky vodypustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích...
Izaiáš 32:14... hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás...
Izaiáš 35:1...se raduje poušť a suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z růže květ rozkvete, rozezní se...
Izaiáš 35:6...se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní pramenypustinou budou proudit potoky, kde byl žhavý písek, bude...
Izaiáš 40:3...na poušti cestu Hospodinovu, vyrovnejtepustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno,...
Izaiáš 41:19...vysázím cedry a akáty, myrty a také olivyPustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, to...
Izaiáš 43:19...vy to nevíte? Ano, způsobím cestu na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř bude ctít, pštrosi i...
Izaiáš 43:20...i šakali, že jsem způsobil vody na poušti a na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid,...
Izaiáš 62:4...říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti říkat Oblíbená a tvoji zem nazvou...
Izaiáš 64:9...Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a...
Jeremiáš 5:6...strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlkpustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a...
Jeremiáš 12:11...obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude...
Jeremiáš 17:6... když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo...
Jeremiáš 22:6... jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele,...
Jeremiáš 23:10...kletbou vyprahla, pastviny vyschly, zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je...
Jeremiáš 25:11...světlem lampičky. Z celé této země zbude hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit...
Jeremiáš 25:38...vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou před tím krutým žárem - před žárem jeho hněvu! Na...
Jeremiáš 26:9...jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A všechen lid se v Hospodinově chrámu sbíhal k...
Jeremiáš 32:43...říkáte: ‚Padla do rukou Babyloňanů, zbyla z  pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu...
Jeremiáš 33:10...praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v...
Jeremiáš 48:6...Život si zachraňte! Přežijte jako křovípustině!' Protože spoléháš na své výdobytky a poklady, i ty...
Jeremiáš 49:13...samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou pustinou, že bude posměškem a nadávkou a všechna její města...
Jeremiáš 49:33...odevšad! Chacor se stane doupětem šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný...
Jeremiáš 50:12...červenat. Hle, bude poslední mezi národypustina, poušť a suchopár! Nebude obývána kvůli Hospodinovu...
Pláč 5:18...potemněly nám nad tím oči - že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš...
Ezechiel 6:14... Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemipustinu pustější než poušť u Ribly, si bydlí kdekoli....
Ezechiel 14:15...dravou zvěř, aby ji hubila, by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože...
Ezechiel 14:16...by pouze sami sebe, ale z země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou...
Ezechiel 33:28... pomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory...
Ezechiel 33:29...nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu kvůli všem ohavnostem, které páchali, a tehdy...
Ezechiel 34:25...z jejich země dravou zvěř, takže budou i na pustině bydlet v bezpečí a spát i po lesích. Učiním je i...
Ezechiel 35:3...Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe...
Ezechiel 35:4...Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy poznáš, že jsem Hospodin. Kvůli své dávné...
Ezechiel 35:7...na paty! Obrátím pohoří Seír ve zpustošenou pustinu a zahubím každého, kdo by tudy šel nebo se tudy...
Ezechiel 35:9...mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 35:12...urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se...
Ezechiel 36:36...Hospodin jsem vystavěl zbořeniny a znovu osázel pustiny. To říkám Hospodin; to učiním. Tak praví...
Ozeáš 9:10... Když jsem nalezl Izrael, byli jako hroznypustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku...
Joel 2:3...nimi zem jak zahrada Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není kam! Napohled se podobají koním,...
Joel 2:20...Severní vojsko od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do...
Joel 4:19...vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež...
Micheáš 7:13...moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou kvůli svým obyvatelům; to bude ovoce jejich skutků...
Sofoniáš 2:9...Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého...
Zachariáš 7:14...cestovat. Kvůli nim se z krásné země stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina...
Malachiáš 1:3... ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátilpustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom...
Matouš 15:33... vždyť by cestou padli vyčerpáním." "Kde v téhle pustině vezmeme tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak...
Marek 8:4...ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!" "Kolik máte chlebů?" zeptal se jich. "Sedm,"...
Lukáš 5:16...uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam...
Lukáš 9:12...si tam nocleh a stravu, protože tady jsmepustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst." "Nemáme víc...
Lukáš 15:4...nich by ztratil, nenechá těch devadesát devětpustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?...
Židům 11:38...a trpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ti...

Slova obsahující pustin: pustin (2) pustina (23) pustinách (4) pustině (15) pustinou (13) pustinu (9) pustiny (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |