Pustila

Hledám varianty 'pustila' [ pusťte (1) pustit (3) pustím (3) pustilo (2) pustili (10) pustila (1) pustil (12) pustě (1) pusť (4) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi...
Leviticus 26:22...vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ranPustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí...
Numeri 20:3...se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Deuteronomium 22:7...i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když...
Soudců 8:12...Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil....
Soudců 11:37...Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jednoPusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými...
Soudců 12:4...Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské mužepustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na ...
Soudců 19:25... Znásilňovali ji a týrali celou noc do ránaPustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena...
1. Samuel 7:11...poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpypustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy...
1. Samuel 17:35...přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovcipustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z...
1. Samuel 23:5..." A tak David se svými muži přišel do Keilypustil se s Filištíny do boje a na hlavu je porazil....
1. Samuel 23:25...Arava jižně od Ješimonu. Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se...
2. Samuel 2:19... Tento Asael uměl běhat jako divoká gazelaPustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za...
2. Samuel 2:24...a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo, dorazili...
2. Samuel 10:13... co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na...
2. Samuel 10:17...Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovipustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát...
2. Samuel 20:10...zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů...
2. Samuel 23:10...pobíjel Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité....
2. Královská 9:27...se děje, ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na...
2. Královská 25:5...prchal k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli,...
1. Letopisů 19:14... co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk....
1. Letopisů 19:17...proti nim. Jakmile David sešikoval vojskopustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před...
2. Letopisů 19:11...budou sloužit jako úředníci. Buďte statečnípusťte se do práce. Hospodin bude na straně dobrých!" Po...
2. Letopisů 20:22...útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci napadli obyvatele...
Job 39:5...odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal...
Izaiáš 47:3... se ukáže tvá nahota, tvá hanba je odkrytaPustím se do pomsty a nikoho neušetřím. Náš vykupitel je...
Jeremiáš 39:5... Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli,...
Jeremiáš 50:24...a byl jsi chycen, protože ses s Hospodinem pustil do boje. Hospodin otevřel svoji zbrojnici a zbraně...
Pláč 1:4...na Sion, nikdo nejde na slavnost. Jeho brány pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek -...
Ezechiel 24:6...hrnci plnému spáleniny, spáleniny, která nechce pustit! Vyhazuj z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane....
Ezechiel 32:32...hordami pobitými mečem, praví Panovník HospodinPustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi...
Ozeáš 4:10...se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu,...
Marek 1:36...místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu: "Všichni ...
Marek 5:12...veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!" Ježíš jim to...
Jan 18:40...krále?" Tehdy začali křičet: "Toho nePusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl zločinec.) Pilát tehdy...
Skutky 27:40...u kormidel, přední plachtu napnuli do větrupustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na...

Slova obsahující pustila: dopustila (1) opustila (20) opustilas (1) pustila (1) spustila (5) upustila (1) vpustila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |