Pustém

Hledám varianty 'pustém' [ pustých (1) pustý (5) pustou (4) pustém (1) pusté (10) pustá (6) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 1:2...počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se...
Deuteronomium 4:43...jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu...
Jozue 8:28... Tak Jozue vypálil Aj a natrvalo jej obrátilpustou hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal ...
Jozue 20:8...vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v...
Job 39:6...to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se...
Žalmy 69:26... je zachvátí. Jejich příbytek zůstane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi sám...
Izaiáš 24:12... radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na...
Izaiáš 27:10...oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se, polehává tu...
Izaiáš 33:9... uvadá, Libanon v hanbě usychá; z Šáronu zbyla pustá pláň, Bášan i Karmel opadal. Teď povstanu, praví...
Izaiáš 49:9...budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani...
Jeremiáš 2:6...z Egypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou jam, zemí sucha a stínu smrti, zemí, kterou...
Jeremiáš 4:23... konat dobro však neumí." Viděl jsem zemi - hlepustá a prázdná, vzhlédl jsem k nebi - bylo bez světla....
Jeremiáš 44:6...vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 51:26...úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev! ...
Pláč 5:9...o život, když přinášíme chléb ohroženi mečempustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z hladovění...
Ezechiel 29:9...z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně...
Ezechiel 29:10...tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán, po...
Ezechiel 36:34... aby před očima všech kolemjdoucích neležela pustá. Řeknou: ‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada...
Joel 4:19...údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když...
Zachariáš 14:10... po Rimon jižně od Jeruzaléma se změnípustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a...
Matouš 14:13...to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se...
Matouš 14:15...k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy, si jdou do...
Matouš 23:38... ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte, dokud...
Marek 6:32...chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali...
Marek 6:35... přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do...
Lukáš 13:35...ale nechtěli jste. Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Říkám vám, že neuvidíte, dokud nepřijde čas,...
Skutky 1:20...knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |