Ptal

Hledám varianty 'ptal' [ ptejte (9) ptej (6) ptáte (10) ptát (29) ptáš (6) ptám (7) ptaly (1) ptali (62) ptala (3) ptal (89) ptají (2) ptá (6) ]. Nalezeny 224 verše.
Genesis 25:22... řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva...
Genesis 29:25...ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel?...
Genesis 32:30...své jméno." On však odpověděl: "Proč se  ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo...
Genesis 42:28...zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci...
Exodus 2:20...načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 5:22...Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec...
Exodus 18:15...Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a ...
Deuteronomium 4:32...s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode...
Deuteronomium 22:2...tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho...
Deuteronomium 29:23...v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch...
Deuteronomium 32:7... na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší...
Jozue 9:8..." řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci...
Soudců 1:1...horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti...
Soudců 6:29...spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, na to...
Soudců 12:5...žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali...
Soudců 13:18..." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se  ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a...
Soudců 15:6...obilí, ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli...
Soudců 15:10...(to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona,"...
Soudců 18:3...toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitřptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu...
Soudců 18:8...ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! "...
Soudců 18:18... efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s...
Soudců 18:24... a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás...
Soudců 20:3...doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita,...
Soudců 20:23...šli a plakali před Hospodinem do večeraPtali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim...
Soudců 20:28... syn Eleazara, syna Áronova, stál před ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům...
Soudců 21:5...a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do...
Soudců 21:8...jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do...
Růt 2:7...Moábka, která přišla s Noemi z moábského krajePtala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi...
1. Samuel 3:17..."Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh...
1. Samuel 4:3...lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil?...
1. Samuel 4:6...země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíniptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se...
1. Samuel 4:14...město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž...
1. Samuel 4:16...utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk,"...
1. Samuel 6:2...věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti...
1. Samuel 10:14...opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme...
1. Samuel 10:15...Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly...
1. Samuel 10:22...Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašliPtali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?"...
1. Samuel 11:5...svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše....
1. Samuel 11:12...pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je...
1. Samuel 14:37...ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do...
1. Samuel 17:22...hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazilptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom...
1. Samuel 19:22...veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy...
1. Samuel 20:1...ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanoviptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem...
1. Samuel 21:2...s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi...
1. Samuel 23:2... plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi,"...
1. Samuel 23:4...Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a...
1. Samuel 23:10...knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl,...
1. Samuel 27:10...oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal:...
1. Samuel 28:6... uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani...
1. Samuel 28:14...jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm,"...
1. Samuel 28:16... co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 29:3...vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha...
1. Samuel 30:8..." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?"...
1. Samuel 30:13...a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho...
2. Samuel 1:4...tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a...
2. Samuel 2:1... jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi...
2. Samuel 5:19...přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
2. Samuel 5:23...vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
2. Samuel 9:4...na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,"...
2. Samuel 14:31... "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou...
2. Samuel 15:2...věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho...
2. Samuel 17:20... Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domuptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem,"...
2. Samuel 19:42... "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr a...
2. Samuel 21:3...a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste...
1. Královská 1:41...zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan,...
1. Královská 21:5... Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábelptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl."...
1. Královská 22:6...král tedy shromáždil na čtyři sta prorokůptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?"...
1. Královská 22:8...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje...
1. Královská 22:20...zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Královská 1:5... Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž...
2. Královská 1:6...Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z...
2. Královská 1:7...ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem...
2. Královská 4:2...odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice...
2. Královská 4:14...mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý...
2. Královská 5:21...z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán ...
2. Královská 6:21...král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním...
2. Královská 8:9...za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví,"...
2. Královská 8:12...se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla...
2. Královská 9:18..." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 9:19...jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 20:8...a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že...
2. Královská 20:14... Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiášptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z...
2. Královská 20:15...odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil...
1. Letopisů 14:10...přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
1. Letopisů 14:14...vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
1. Letopisů 16:11...radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte...
2. Letopisů 18:3... "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata....
2. Letopisů 18:5...král tedy shromáždil na čtyři sta prorokůptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?"...
2. Letopisů 18:7...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje...
2. Letopisů 18:19...zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a...
Ezdráš 5:3...kraje, a Štar-boznaj se svými společníkyptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete...
Ezdráš 5:4...stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však...
Ezdráš 5:9... Pracují pilně a dílo jim roste pod rukamaPtali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten...
Ezdráš 5:10...stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a...
Nehemiáš 13:11... "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na...
Nehemiáš 13:17...to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle...
Ester 7:5...ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester,...
Job 12:7...v bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí;...
Job 20:7...napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak...
Job 31:14...v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ?...
Job 38:3...Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se  ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil?...
Job 40:7..."Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se  ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost...
Job 42:3... že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmyslyPtal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá...
Job 42:4...Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se  ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti...
Žalmy 8:5...a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověkptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj...
Žalmy 24:6...Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte...
Žalmy 105:4...radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte...
Žalmy 119:82...mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížímptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem...
Izaiáš 8:19... který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se...
Izaiáš 21:12..."Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad...
Izaiáš 30:2...na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do...
Izaiáš 38:22...ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova...
Izaiáš 39:3... Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiášptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z...
Izaiáš 39:4...odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil...
Izaiáš 40:6...mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen...
Jeremiáš 5:19... praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?'...
Jeremiáš 6:16..."Zastavte se na cestách, rozhlédněte septejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po...
Jeremiáš 13:22...Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodíPtáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za...
Jeremiáš 18:13...a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna...
Jeremiáš 22:8...kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A...
Jeremiáš 23:35...i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale...
Jeremiáš 23:37...Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin...
Jeremiáš 30:6...křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte septejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny...
Jeremiáš 36:17... Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám...
Jeremiáš 48:19...se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města AroerPtej se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to...
Ezechiel 12:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?'...
Ezechiel 14:10...bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a...
Ezechiel 20:29...dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitbyPtal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se ...
Ezechiel 21:26... a bude si žádat znamení. Bude třást šípyptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne...
Daniel 2:27...králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec...
Daniel 3:24...se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři...
Daniel 7:16...jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a...
Jonáš 1:11...) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?"...
Zachariáš 2:4...Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak,...
Malachiáš 1:2... Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin....
Malachiáš 1:6...pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb....
Malachiáš 1:7...poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží."...
Malachiáš 2:14...vašich obětí, že ho z vašich rukou netěšíPtáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a...
Malachiáš 2:17...Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký...
Malachiáš 3:1...přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází,...
Malachiáš 3:7... praví Hospodin zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy ...
Malachiáš 3:8...Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí,...
Malachiáš 3:13... urážíte, praví Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme...
Matouš 2:2...z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli...
Matouš 2:4... Svolal všechny vrchní kněze a učitele liduptal se jich, kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě...
Matouš 8:27...klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Když se pak...
Matouš 9:14...postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé...
Matouš 13:10...uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníciptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je...
Matouš 13:27...koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišliptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno?...
Matouš 17:24...chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů,...
Matouš 19:25...naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to...
Matouš 21:10... ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten...
Matouš 21:16...Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy...
Matouš 24:3...učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"...
Matouš 26:22...vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se...
Matouš 27:22... "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal...
Matouš 27:23..."Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když...
Marek 1:27...z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové...
Marek 2:18...měli ve zvyku se postit. Někteří přišliptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů...
Marek 4:10... ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího...
Marek 4:41...Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"...
Marek 5:9...člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás...
Marek 5:31...mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl,...
Marek 6:2... mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho...
Marek 6:24...mého království." Šla tedy za svou matkouptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!"...
Marek 8:23...vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruceptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám...
Marek 8:27...Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana...
Marek 9:28... Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim:...
Marek 9:33...se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaumptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni...
Marek 10:17...cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před nímptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal...
Marek 10:26..." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a...
Marek 11:3... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned...
Marek 12:18...(kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž...
Marek 13:3... Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy...
Marek 14:14...ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Marek 14:19... zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim,...
Marek 15:4...začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho ...
Marek 15:12...s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni...
Marek 15:14...ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!"...
Marek 15:44...podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníkaptal se ho, zda zemřel. Když se o tom od setníka...
Lukáš 1:62...se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat...
Lukáš 3:10...bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se rozdělí s...
Lukáš 3:12...daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte...
Lukáš 3:14...nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte,"...
Lukáš 8:9..."Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát...
Lukáš 8:25...rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden...
Lukáš 8:45...její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr:...
Lukáš 15:26...a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníkůptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr....
Lukáš 18:26...Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je...
Lukáš 18:36...u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástupptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš...
Lukáš 19:31... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'"...
Lukáš 19:33...řekl. Když odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje,"...
Lukáš 20:40...Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je...
Lukáš 22:11... jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Lukáš 22:64... se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu očiptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali...
Jan 4:33... který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim...
Jan 5:12..."Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž...
Jan 6:25... Když ho pak našli na druhém břehu jezeraptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim...
Jan 7:35..." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory...
Jan 7:45...tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli:...
Jan 8:7...prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po...
Jan 9:10...říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto,...
Jan 9:12...a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce...
Jan 9:19...tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš...
Jan 9:21...vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel očiPtejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe."...
Jan 9:23...synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělýptejte se jeho.") A tak toho bývalého slepce zavolali...
Jan 13:37...mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za ...
Jan 16:17...Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a...
Jan 16:23...vám nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte...
Jan 18:21...všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co...
Jan 18:29...Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k...
Jan 19:9...ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláceptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš...
Jan 19:15...ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli...
Skutky 2:12... co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali:...
Skutky 2:37...do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl...
Skutky 16:30...Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl venptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?"...
Skutky 19:3..." řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan...
Skutky 21:33...zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a...
Skutky 23:19...ho vzal za ruku, poodešel s ním stranouptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se...
Římanům 10:18...slyšení zprávy a tou zprávou je slovo KristovoPtám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi...
Římanům 10:19...šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl:...
Římanům 11:1...vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému."  Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť...
Římanům 11:11...aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V...
1. Korintským 14:35...říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při...

Slova obsahující ptal: doptali (1) neptal (1) neptali (6) nezeptala (1) poptali (1) ptal (89) ptala (3) ptali (62) ptaly (1) reptal (2) reptala (2) reptali (5) šeptali (2) vyptal (2) vyptala (1) vyptali (2) zašeptali (1) zeptal (205) zeptala (11) zeptali (30)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |