Ptactvo

Hledám varianty 'ptactvo' [ ptactvo (12) ptactvem (4) ptactva (8) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 1:26... panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí...
Genesis 1:28...ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh...
Genesis 2:19...ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi, aby viděl, jak je pojmenuje...
Genesis 2:20... Adam tedy pojmenoval všechen dobytek, nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Pro Adama se ale nenašla...
Genesis 6:7...země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u...
Genesis 7:3...jen po páru, samce a samici. Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro...
Genesis 7:14...druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemiptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do...
Genesis 7:21...tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynuloptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi,...
Genesis 7:23...člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s...
Genesis 8:17...všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvoryptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na...
Genesis 8:20...vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin...
Genesis 9:2...a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské...
Genesis 9:10...i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří - se vším živým, co...
Leviticus 1:14... Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběťptactva, přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat....
Leviticus 7:26...příbytků nesmíte jíst žádnou krev - ptactva nebo z dobytka. Kdokoli by jedl jakoukoli krev,...
Leviticus 11:46... jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěřeptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po...
Leviticus 20:25...a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířaty, ptáky nebo jakýmkoli...
Deuteronomium 14:20...vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst smíte. Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dej...
Deuteronomium 28:26...země. Na vašich mrtvolách se bude pást veškeré ptactvo i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin...
2. Samuel 21:10...z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla nebeské ptactvo ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi...
Kazatel 10:20...v mysli, boháči nezlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na...
Izaiáš 18:6...dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu....
Ezechiel 44:31...jíst nic zdechlého ani rozsápaného, ptactva nebo ze zvěře." " si budete rozdělovat zemi na...
Daniel 2:38...rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěřptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty jsi ta zlatá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |