Ptám

Hledám varianty 'ptám' [ ptejte (9) ptej (6) ptáte (10) ptát (29) ptáš (6) ptám (7) ptaly (1) ptali (62) ptala (3) ptal (89) ptají (2) ptá (6) ]. Nalezeny 224 verše.
Genesis 25:22... řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva...
Genesis 29:25...ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel?...
Genesis 32:30...své jméno." On však odpověděl: "Proč se  ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo...
Genesis 42:28...zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci...
Exodus 2:20...načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 5:22...Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec...
Exodus 18:15...Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a ...
Deuteronomium 4:32...s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode...
Deuteronomium 22:2...tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho...
Deuteronomium 29:23...v zuřivém hněvu!" Všechny národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch...
Deuteronomium 32:7... na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí , svých stařešinů a poví ti: Když Nejvyšší...
Jozue 9:8..." řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci...
Soudců 1:1...horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti...
Soudců 6:29...spálen na postaveném oltáři! "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, na to...
Soudců 12:5...žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem," vyzvali...
Soudců 13:18..." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se  ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle a...
Soudců 15:6...obilí, ba i vinice a olivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli...
Soudců 15:10...(to jest Čelist). "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona,"...
Soudců 18:3...toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitřptali se ho: "Jak ses sem dostal? Co tu děláš? Proč tu...
Soudců 18:8...ti muži vrátili do Coreje a Eštaolu. "Tak co?" ptali se jich bratři. "Zvedejte se, pojďme na ! "...
Soudců 18:18... efod, bůžky i ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s...
Soudců 18:24... a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na nás...
Soudců 20:3...doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita,...
Soudců 20:23...šli a plakali před Hospodinem do večeraPtali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim...
Soudců 20:28... syn Eleazara, syna Áronova, stál před ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům...
Soudců 21:5...a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech izraelských kmenů nepřišel do...
Soudců 21:8...jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do...
Růt 2:7...Moábka, která přišla s Noemi z moábského krajePtala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi...
1. Samuel 3:17..."Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh...
1. Samuel 4:3...lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil?...
1. Samuel 4:6...země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíniptali se: "Co je to v hebrejském táboře za pokřik?" Když se...
1. Samuel 4:14...město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž...
1. Samuel 4:16...utekl," řekl ten muž Elímu. "Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk,"...
1. Samuel 6:2...věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám, jak ji máme poslat, kam patří." Ti...
1. Samuel 10:14...opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme...
1. Samuel 10:15...Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly...
1. Samuel 10:22...Saul, syn Kíšův. Hledali ho, ale nenašliPtali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?"...
1. Samuel 11:5...svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali obyvatelé Jábeše....
1. Samuel 11:12...pospolu. Lid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je...
1. Samuel 14:37...ale řekl: "Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do...
1. Samuel 17:22...hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazilptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom...
1. Samuel 19:22...veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu. Zamířil tedy...
1. Samuel 20:1...ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanoviptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem...
1. Samuel 21:2...s Davidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi...
1. Samuel 23:2... plení obilí na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi,"...
1. Samuel 23:4...Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl: "Vstaň a...
1. Samuel 23:10...knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se dozvěděl,...
1. Samuel 27:10...oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když se Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal:...
1. Samuel 28:6... uvnitř se celý chvěl strachy. Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani...
1. Samuel 28:14...jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec zahalený pláštěm,"...
1. Samuel 28:16... co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 29:3...vzadu s Achišem. Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha...
1. Samuel 30:8..." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?"...
1. Samuel 30:13...a tři noci nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho...
2. Samuel 1:4...tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a...
2. Samuel 2:1... jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi...
2. Samuel 5:19...přitáhli a rozložili se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
2. Samuel 5:23...vytáhli a rozložili se v údolí Refaim. David se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
2. Samuel 9:4...na nohy," odpověděl králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru,"...
2. Samuel 14:31... "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou...
2. Samuel 15:2...věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a toho...
2. Samuel 17:20... Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domuptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za potokem,"...
2. Samuel 19:42... "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili krále i jeho dvůr a...
2. Samuel 21:3...a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste...
1. Královská 1:41...zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan,...
1. Královská 21:5... Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábelptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi nic nesnědl."...
1. Královská 22:6...král tedy shromáždil na čtyři sta prorokůptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?"...
1. Královská 22:8...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje...
1. Královská 22:20...zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u...
2. Královská 1:5... Když se poslové vrátili zpět, král se jich ptal: "Proč jste se vrátili?" "Vyšel nám naproti jeden muž...
2. Královská 1:6...Copak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z...
2. Královská 1:7...ten muž, který vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem...
2. Královská 4:2...odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice...
2. Královská 4:14...mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý...
2. Královská 5:21...z vozu a šel mu vstříc. "Je všechno v pořádku?" ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán ...
2. Královská 6:21...král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním...
2. Královská 8:9...za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se: Uzdravím se?" "Ano, jdi mu říct, že se uzdraví,"...
2. Královská 8:12...se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého zla...
2. Královská 9:18..." Jezdec jim tedy vyrazil naproti: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 9:19...jim tedy vyslal naproti dalšího jezdce: "Král se ptá - přinášíš pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu....
2. Královská 20:8...a Ezechiáš byl uzdraven. Ezechiáš se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že Hospodin uzdraví a že...
2. Královská 20:14... Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiášptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z...
2. Královská 20:15...odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil...
1. Letopisů 14:10...přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do...
1. Letopisů 14:14...vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a...
1. Letopisů 16:11...radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte...
2. Letopisů 18:3... "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata....
2. Letopisů 18:5...král tedy shromáždil na čtyři sta prorokůptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?"...
2. Letopisů 18:7...je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi neprorokuje...
2. Letopisů 18:19...zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a...
Ezdráš 5:3...kraje, a Štar-boznaj se svými společníkyptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete...
Ezdráš 5:4...stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na jména stavitelů chrámu. Boží oko však...
Ezdráš 5:9... Pracují pilně a dílo jim roste pod rukamaPtali jsme se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten...
Ezdráš 5:10...stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na jména, abychom ti je oznámili a...
Nehemiáš 13:11... "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na...
Nehemiáš 13:17...to judské šlechtě. "Co to děláte za špatnost?!" ptal jsem se jich. "Vždyť znesvěcujete sobotu! Právě tohle...
Ester 7:5...ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý padouch," řekla Ester,...
Job 12:7...v bezpečí, jako by Boha v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, poučí, ptáci na nebi ti to povědí;...
Job 20:7...napořád - ‚Kam se poděl?' se jeho známí budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak...
Job 31:14...v tvář? Co bych mu odpověděl, se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ?...
Job 38:3...Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se  ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil?...
Job 40:7..."Jako muž si teď vyhrň rukávy, budu se  ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost...
Job 42:3... že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmyslyPtal ses: ‚Kdo to zastírá záměry, a přitom nemá...
Job 42:4...Řekl jsi: ‚Poslouchej a promluvím, budu se  ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti...
Žalmy 8:5...a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověkptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj...
Žalmy 24:6...Boha, své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. séla Pozvedněte...
Žalmy 105:4...radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte...
Žalmy 119:82...mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížímptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem...
Izaiáš 8:19... který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se...
Izaiáš 21:12..."Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad...
Izaiáš 30:2...na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do...
Izaiáš 38:22...ji na vřed, a bude uzdraven." Ezechiáš se ptal: "Jaké dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova...
Izaiáš 39:3... Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiášptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z...
Izaiáš 39:4...odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci viděli?" ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil...
Izaiáš 40:6...mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen...
Jeremiáš 5:19... praví Hospodin, s vámi neskoncuji. se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, udělal?'...
Jeremiáš 6:16..."Zastavte se na cestách, rozhlédněte septejte se po stezkách pradávných: Kde je ta dobrá cesta? Po...
Jeremiáš 13:22...Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodíPtáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za...
Jeremiáš 18:13...a zlým srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna...
Jeremiáš 22:8...kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A...
Jeremiáš 23:35...i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ale...
Jeremiáš 23:37...Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin...
Jeremiáš 30:6...křik - čirá hrůza, žádný klid! Rozhlédněte septejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny...
Jeremiáš 36:17... Pověz nám, jak jsi všechna ta slova sepsal," ptali se Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám...
Jeremiáš 48:19...se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města AroerPtej se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to...
Ezechiel 12:9...jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčíptal se dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?'...
Ezechiel 14:10...bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode pryč a...
Ezechiel 20:29...dary, podkuřovali jim vůněmi a vylévali úlitbyPtal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se ...
Ezechiel 21:26... a bude si žádat znamení. Bude třást šípyptát se bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne...
Daniel 2:27...králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu nedokáže vysvětlit žádný mudrc, kouzelník, věštec...
Daniel 3:24...se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři...
Daniel 7:16...jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a...
Jonáš 1:11...) Bouře na moři zuřila stále víc, a tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?"...
Zachariáš 2:4...Hospodin ukázal čtyři kováře. "Co jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak,...
Malachiáš 1:2... Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin....
Malachiáš 1:6...pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb....
Malachiáš 1:7...poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží."...
Malachiáš 2:14...vašich obětí, že ho z vašich rukou netěšíPtáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a...
Malachiáš 2:17...Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký...
Malachiáš 3:1...přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází,...
Malachiáš 3:7... praví Hospodin zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy ...
Malachiáš 3:8...Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak okrádáme?" ptáte se. Na desátcích a obětech! Jste naprosto prokletí,...
Malachiáš 3:13... urážíte, praví Hospodin. "Jak urážíme?" ptáte se. Říkáte: "Sloužit Bohu je k ničemu! Co z toho máme...
Matouš 2:2...z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli...
Matouš 2:4... Svolal všechny vrchní kněze a učitele liduptal se jich, kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě...
Matouš 8:27...klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!" Když se pak...
Matouš 9:14...postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé...
Matouš 13:10...uši, slyš!" Tehdy k němu přistoupili učedníciptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je...
Matouš 13:27...koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišliptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno?...
Matouš 17:24...chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů,...
Matouš 19:25...naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to...
Matouš 21:10... ve městě zavládlo vzrušení. Všichni se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten...
Matouš 21:16...Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy...
Matouš 24:3...učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"...
Matouš 26:22...vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se...
Matouš 27:22... "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal...
Matouš 27:23..."Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když...
Marek 1:27...z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za nové...
Marek 2:18...měli ve zvyku se postit. Někteří přišliptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů...
Marek 4:10... ti, kdo byli s ním, se ho spolu s Dvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství Božího...
Marek 4:41...Byli z toho úplně vyděšení. "Kdo to vůbec je?" ptali se jeden druhého. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"...
Marek 5:9...člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je Legie," odpověděl. "Je nás...
Marek 5:31...mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se dotkl?" On se ale rozhlížel, aby viděl,...
Marek 6:2... mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho...
Marek 6:24...mého království." Šla tedy za svou matkouptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana Křtitele!"...
Marek 8:23...vesnici. Plivl mu na oči, vložil na něj ruceptal se ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám...
Marek 8:27...Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana...
Marek 9:28... Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim:...
Marek 9:33...se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaumptal se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni...
Marek 10:17...cestu, doběhl je jeden muž, poklekl před nímptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal...
Marek 10:26..." V naprostém ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a...
Marek 11:3... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal: ‚Co to děláte?' řekněte: ‚Pán ho potřebuje,' a hned...
Marek 12:18...(kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž...
Marek 13:3... Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali: "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy...
Marek 14:14...ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Marek 14:19... zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim,...
Marek 15:4...začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho ...
Marek 15:12...s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni...
Marek 15:14...ho!" vykřikli všichni. "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!"...
Marek 15:44...podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníkaptal se ho, zda zemřel. Když se o tom od setníka...
Lukáš 1:62...se tak ve tvém příbuzenstvu nikdo nejmenuje!" Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat...
Lukáš 3:10...bude poražen a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se rozdělí s...
Lukáš 3:12...daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc, než máte...
Lukáš 3:14...nařízeno," odpověděl jim. "A co máme dělat my?" ptali se vojáci. "Nikoho nezastrašujte ani nevydírejte,"...
Lukáš 8:9..."Kdo uši k slyšení, slyš!" Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství. Řekl jim: "Vám je dáno znát...
Lukáš 8:25...rázem přestaly a byl klid. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden...
Lukáš 8:45...její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr:...
Lukáš 15:26...a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníkůptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr....
Lukáš 18:26...Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je...
Lukáš 18:36...u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástupptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš...
Lukáš 19:31... Odvažte ho a přiveďte. Kdyby se vás někdo ptal, proč ho odvazujete, odpovězte: ‚Pán ho potřebuje.'"...
Lukáš 19:33...řekl. Když odvazovali oslátko, majitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán ho potřebuje,"...
Lukáš 20:40...Písma. Tamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je...
Lukáš 22:11... jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl...
Lukáš 22:64... se mu posmívali a tloukli ho. Zavázali mu očiptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali...
Jan 4:33... který vy neznáte." Učedníci se jeden druhého ptali: "Přinesl mu snad někdo jídlo?" "Můj pokrm," řekl jim...
Jan 5:12..."Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž...
Jan 6:25... Když ho pak našli na druhém břehu jezeraptali se ho: "Rabbi, kdy ses sem dostal?" Ježíš jim...
Jan 7:35..." "Kam se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory...
Jan 7:45...tehdy vrátili k farizeům a vrchním kněžím. Ti se ptali: "Jak to, že jste ho nepřivedli?" Strážní odpověděli:...
Jan 8:7...prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po...
Jan 9:10...říkal: "Jsem to !" "Jak se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto,...
Jan 9:12...a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce...
Jan 9:19...tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?" ptali se jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš...
Jan 9:21...vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu otevřel očiPtejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe."...
Jan 9:23...synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělýptejte se jeho.") A tak toho bývalého slepce zavolali...
Jan 13:37...mnou později." "Pane, proč za tebou nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za ...
Jan 16:17...Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a...
Jan 16:23...vám nikdo nevezme. V ten den se nebudete ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte...
Jan 18:21...všichni Židé; nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co...
Jan 18:29...Pilát vyšel k nim. "Z čeho tohoto muže viníte?" ptal se. "Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k...
Jan 19:9...ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláceptal se Ježíše: "Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš...
Jan 19:15...ním! Ukřižuj ho!" "Mám ukřižovat vašeho krále?" ptal se Pilát. "Nemáme krále kromě císaře!" odpověděli...
Skutky 2:12... co si o tom myslet. "Co tohle znamenat?" ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali:...
Skutky 2:37...do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte pokání," odpověděl...
Skutky 16:30...Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl venptal se: "Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?"...
Skutky 19:3..." řekli mu na to. "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli. Pavel jim řekl: "Jan...
Skutky 21:33...zatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo to je a co udělal. V davu však jedni křičeli to a...
Skutky 23:19...ho vzal za ruku, poodešel s ním stranouptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se...
Římanům 10:18...slyšení zprávy a tou zprávou je slovo KristovoPtám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi...
Římanům 10:19...šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl:...
Římanům 11:1...vztahoval ruce k lidu nevěřícímu a vzpurnému."  Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť...
Římanům 11:11...aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V...
1. Korintským 14:35...říká i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při...

Slova obsahující ptám: ptám (7) zeptám (6) zeptáme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |