Ptáci

Hledám varianty 'ptáci' [ ptáky (19) ptákům (9) ptáků (11) ptákem (2) ptáka (12) pták (5) ptácích (2) ptáci (37) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 1:20...a nad zemí pod nebeskou oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné...
Genesis 1:21...se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a...
Genesis 1:22...a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den...
Genesis 1:30...pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co v...
Genesis 6:20...s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské...
Genesis 7:8... Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy...
Genesis 7:14... havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v...
Genesis 8:19...jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý pták, všechno, co se hýbe po zemi, vyšlo z archy podle...
Genesis 15:10...je napůl a položil jednu část proti druhéptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se snášeli dravci,...
Genesis 40:17...nejrůznější pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl:...
Genesis 40:19... farao připraví o hlavu - pověsí na kůlptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao...
Leviticus 1:17...východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá...
Leviticus 11:13...a šupiny, bude pro vás ohavností. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou...
Leviticus 14:4... kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz...
Leviticus 14:5... šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak...
Leviticus 14:6...nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i...
Leviticus 14:7...malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si vypere...
Leviticus 14:49...se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop....
Leviticus 14:50...dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak...
Leviticus 14:51...cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a...
Leviticus 14:52...sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem,...
Leviticus 14:53...látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a...
Leviticus 17:13... kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst, musí vycedit jeho krev a přikrýt...
Leviticus 20:25...a nečistým ptactvem. Neposkvrňujte se zvířatyptáky nebo jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělil,...
Deuteronomium 4:17...či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo...
Deuteronomium 14:11...to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupa, mořského...
1. Samuel 17:44...ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti...
1. Samuel 17:46...hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s...
1. Královská 5:13...pohoří po yzop u zdi nádvoří. Hovořil o zvěřiptácích, o rybách a také o broucích. Králové všech zemí...
1. Královská 14:11...psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou! Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi...
1. Královská 16:4...psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno...
1. Královská 21:24...psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by...
Job 12:7...v ruce drželi. Jen se ptej dobytka, poučíptáci na nebi ti to povědí; anebo promluv se zemí, ...
Job 28:7...se tam zlatý prach. Stezku tam nezná dravý pták, nespatřilo ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelma...
Job 28:21...přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemiptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i Smrt praví: "Samy...
Job 35:11...který nás vyučuje i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí...
Žalmy 8:9...a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěřptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány...
Žalmy 50:11... také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím....
Žalmy 78:27...hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal...
Žalmy 79:2...v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich krev po...
Žalmy 104:12...žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců...
Žalmy 148:10... divoká zvěř i všechen dobytek, drobná havěťptáci na křídlech, králové světa a všechny národy, všichni...
Přísloví 1:17... k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na sebe smrtelnou...
Přísloví 27:8... hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova...
Kazatel 9:12... podoben rybám, které vyloví krutá síť, anebo ptákům, kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni...
Kazatel 12:4...zvolna umlkne, budeš se probouzet šveholením ptáků, všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk...
Izaiáš 18:6...vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude...
Izaiáš 31:5... aby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí...
Jeremiáš 4:25... Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští,...
Jeremiáš 5:27... nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle...
Jeremiáš 7:33...ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu se budou pást ptáci i divá zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských...
Jeremiáš 9:9...nechodí, bučení dobytka se tu neozve; všichni ptáci odsud uletěli, utekla všechna zvěř. "Obrátím...
Jeremiáš 12:4...všechna zeleň na poli? Jak dlouho bude zvěřeptáků ubývat, protože obyvatelé země jsou tak zlí? Přitom...
Jeremiáš 15:3...Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeliptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili. Kvůli tomu, co...
Jeremiáš 16:4...skoncuje a na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu...
Jeremiáš 19:7...pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch....
Jeremiáš 34:20...jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože...
Ezechiel 13:20...proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím ty, které...
Ezechiel 17:23...a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi....
Ezechiel 29:5... aby pohřbili. Dám za potravu divé zvěřiptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že ...
Ezechiel 31:6...do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho koruně, pod jeho větvemi rodila...
Ezechiel 31:13...ho být. Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptáci a mezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby...
Ezechiel 32:4...ležet jen tak na zemi. Přivedu na tebe veškeré ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po...
Ezechiel 38:20...izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské rybyptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi...
Ezechiel 39:4... které se k tobě připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěř. Zůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak...
Ezechiel 39:17... Synu člověčí, tak praví Hospodin - Řekni všem ptákům a veškeré divé zvěři: Shromážděte se a pojďte sem!...
Daniel 4:9...se všichni sytili. Zvěř odpočívala v jeho stínuptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu....
Daniel 4:11...ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním, tak jako ptáci z jeho větví! Pařez i s kořeny mu však ponechte v...
Daniel 4:18...stínu odpočívala zvěř a v jehož větvích hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil,...
Ozeáš 2:20...den uzavřu smlouvu kvůli nim s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku...
Ozeáš 4:3...a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěřptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami. si však...
Ozeáš 7:12... přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám je, když uslyším, jak se slétají....
Ozeáš 9:11...jako ten jejich miláček! Efraimova sláva jako pták uletí - žádné porody, těhotenství ani početí! A i...
Amos 3:5... když kořist nelapil? Padne snad do pasti na zem pták, když chybí návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by...
Sofoniáš 1:3...Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy!...
Matouš 6:26...jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do...
Matouš 8:20..." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupataptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."...
Matouš 13:4... některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde...
Matouš 13:32...je větší než jiné byliny a je z něj strom, takže ptáci přiletí a uhnízdí se v jeho větvích." Vyprávěl jim...
Marek 4:4... některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde...
Marek 4:32...byliny, a vypouští mohutné větve, takžeptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovo v...
Lukáš 8:5...padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože...
Lukáš 9:58..." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupataptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."...
Lukáš 12:24... ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží...
Lukáš 13:19...z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili ptáci." "K čemu přirovnám Boží království?" opakoval...
Skutky 10:12...čtvernohá polní zvířata i šelmy, plaziptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a...
Skutky 11:6...jsem čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazyptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petře, zabíjej a...
Římanům 1:23...vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověkaptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž...
Jakub 3:7... Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířatptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk...
Zjevení 18:2...všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína...
Zjevení 19:17...ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe: "Pojďte, shromážděte se k...
Zjevení 19:21...z úst Toho, který seděl na koni. Všichni ptáci se nasytili jejich těly. Potom jsem uviděl anděla...

Slova obsahující ptáci: ptáci (37) reptáci (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |