Psa

Hledám varianty 'psa' [ psy (2) psům (3) psů (2) psu (2) psi (17) psa (5) pes (8) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 11:7...Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od...
Exodus 22:30...maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým...
Deuteronomium 23:19...žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k...
Soudců 7:5...řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů...
1. Samuel 17:43...chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a...
1. Samuel 24:15...král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a...
2. Samuel 9:8...služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího...
2. Samuel 16:9... tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu,...
1. Královská 14:11...dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 16:4... syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 21:19...A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak...
1. Královská 21:23...Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve...
1. Královská 21:24...okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 22:38... kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky...
2. Královská 8:13...je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ...
2. Královská 9:10...Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak...
2. Královská 9:36...Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane...
Job 30:1... jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost...
Žalmy 22:17...k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi...
Žalmy 22:21...na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 59:7...zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými...
Žalmy 59:15...Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu...
Žalmy 68:24...nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod,...
Přísloví 26:11...je ten, kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní...
Přísloví 26:17...sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec...
Kazatel 9:4...Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že...
Izaiáš 56:10...slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj...
Izaiáš 56:11...sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají...
Izaiáš 66:3... zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí...
Jeremiáš 15:3...čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjelpsy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili....
Matouš 7:6...třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou,...
Matouš 15:26...mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí...
Matouš 15:27..." odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, alepsi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru...
Marek 7:27...děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod...
Marek 7:28...ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, alepsi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos...
Lukáš 16:21...tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokoncepsi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák...
Filipským 3:2...pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty...
2. Petr 2:22...se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu...
Zjevení 22:15...ke stromu života a mohli vejít branami do městaPsi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou...

Slova obsahující psa: napsal (34) napsala (2) napsali (3) napsalo (2) napsaná (2) napsané (6) napsaný (2) napsat (9) nepodepsal (1) nepopsatelné (3) nepopsatelný (1) podepsal (3) podepsali (1) popsal (1) popsali (2) popsaná (1) popsané (4) popsanou (1) předepsal (2) předepsaná (1) předepsané (1) předepsaného (1) předepsanou (2) předepsaných (1) předepsaným (2) připsat (1) psa (5) psacím (1) psal (14) psala (2) psali (1) psalo (3) psané (1) psaný (1) sepsal (10) sepsat (2) tipsach (1) zapsal (13) zapsali (1) zapsaná (7) zapsané (3) zapsaného (1) zapsaní (1) zapsanou (1) zapsaný (1) zapsaných (4) zapsat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |