Psům

Hledám varianty 'psům' [ psy (2) psům (3) psů (2) psu (2) psi (17) psa (5) pes (8) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 11:7...Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od...
Exodus 22:30...maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým...
Deuteronomium 23:19...žádný prostitut. Odměnu coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k...
Soudců 7:5...řekl: "Všechny, kdo chlemtají vodu jako pes, odděl od těch, kdo si k pití kleknou." Tři sta mužů...
1. Samuel 17:43...chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a...
1. Samuel 24:15...král Izraele? Koho to pronásleduješ? Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a...
2. Samuel 9:8...služebník?" říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího...
2. Samuel 16:9... tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu,...
1. Královská 14:11...dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 16:4... syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 21:19...A dodej: ‚Toto praví Hospodin: Tam, kde psi chlemtali krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak...
1. Královská 21:23...Jezábel Hospodin praví: ‚Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve...
1. Královská 21:24...okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho ptáci...
1. Královská 22:38... kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky...
2. Královská 8:13...je tvůj služebník?" řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ...
2. Královská 9:10...Baašy, syna Achiášova. A Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí a nikdo ji nepohřbí!" Pak...
2. Královská 9:36...Eliáše Tišbejského: ‚Tělo Jezábel budou žrát psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane...
Job 30:1... jejichž otcům bych býval nesvěřil ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost...
Žalmy 22:17...k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi...
Žalmy 22:21...na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 59:7...zločinci! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými...
Žalmy 59:15...Jákoba! séla Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu...
Žalmy 68:24...nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" Spatřili tvůj slavný průvod,...
Přísloví 26:11...je ten, kdo najímá tupce jdoucího okolo. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní...
Přísloví 26:17...sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do sporu, jenž se ho netýká. Jako šílenec...
Kazatel 9:4...Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že...
Izaiáš 56:10...slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co ani štěkat neumí; polehávají se svými sny, svůj...
Izaiáš 56:11...sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy nasytit. A to jsou pastýři! Nemají...
Izaiáš 66:3... zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí...
Jeremiáš 15:3...čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjelpsy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a hubili....
Matouš 7:6...třísku z oka svého bratra. Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou,...
Matouš 15:26...mi." "Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí...
Matouš 15:27..." odvětil. Ona však řekla: "Ano, Pane, alepsi jedí zbytky ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víru...
Marek 7:27...děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod...
Marek 7:28...ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, alepsi pod stolem jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos...
Lukáš 16:21...tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokoncepsi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák...
Filipským 3:2...pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty...
2. Petr 2:22...se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: "Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu...
Zjevení 22:15...ke stromu života a mohli vejít branami do městaPsi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |