Prvotinou

Hledám varianty 'prvotinou' [ prvotiny (19) prvotinou (3) prvotin (7) ]. Nalezeno 26 veršù.
Exodus 23:16...s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli....
Exodus 23:19...oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha....
Exodus 34:26...pesachové oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha....
Leviticus 2:12...ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako darprvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 2:14...sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběťprvotin, přines k této oběti drcené zrní z čerstvých klasů...
Leviticus 23:17...moučnou oběť. Ze svých příbytků přinesete jako prvotiny Hospodinu dva chleby pozvedání; budou ze dvou...
Leviticus 23:20...jako pokojnou oběť. Kněz je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude...
Numeri 18:12...olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny, které odevzdávají Hospodinu, jsem dal tobě....
Numeri 18:13... které odevzdávají Hospodinu, jsem dal toběPrvotiny všeho, co ve své zemi vypěstují a co přinesou...
Numeri 28:26...nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin, budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet...
Deuteronomium 18:4... obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z vlny...
Deuteronomium 21:17...mu dvojnásobný díl z celého dědictví. Protože je prvotinou jeho mužství, náleží právo prvorozenství jemu....
Deuteronomium 26:2...za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává...
Deuteronomium 26:10...oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal."...
2. Královská 4:42...muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilí....
2. Letopisů 31:5... synové Izraele začali přinášet množství prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré úrody....
Nehemiáš 10:36...se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je...
Nehemiáš 10:38...našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho doměPrvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z...
Nehemiáš 12:44...muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětinyprvotiny a desátky, aby shromažďovali zákonné příděly...
Nehemiáš 13:31...úkol. Určil jsem také pravidelné dávky dřevaprvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo se to za...
Jeremiáš 2:3...kraji. Izrael býval Hospodinu svatý, byl prvotinou jeho úrody; všichni, kdo jej hltali, bývali...
Ezechiel 44:30...zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a každý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím...
Ezechiel 48:14...na délku a 20 000 loktů na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí prodat, směnit ani na nikoho převést...
Římanům 11:16...přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen, jsou svaté i...
Jakub 1:18...své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Víte, milovaní bratři, že každý...
Zjevení 14:4... kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež;...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |