Prvorození

Hledám varianty 'prvorození' [ prvorozeným (2) prvorozených (11) prvorozený (37) prvorozenou (2) prvorození (2) prvorozenému (7) prvorozeného (40) prvorozené (27) prvorozená (4) ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 4:4...oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přineslprvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin...
Genesis 10:15...a Kaftorské. Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, Jebusejce, Emorejce, Girgašejce...
Genesis 19:31... Bydlel tedy se svými dvěma dcerami v jeskyniPrvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v...
Genesis 19:33...otce." A tak noci opily svého otce vínemPrvorozená šla spát se svým otcem, který nic nevěděl, ani...
Genesis 19:34...když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci jsem spala...
Genesis 19:37...obě Lotovy dcery otěhotněly ze svého otcePrvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce...
Genesis 22:21...porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce Aramova)...
Genesis 25:13...synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma,...
Genesis 27:19..."Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci. "Udělal jsem, co...
Genesis 27:32..."Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze...
Genesis 29:26...našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební...
Genesis 35:23...měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon, Levi, Juda, Isachar a Zabulon. Synové...
Genesis 36:15...kmeny Ezauových synů. Synové Elifaze, Ezauova prvorozeného: kmen Teman, kmen Omar, kmen Sefo, kmen Kenaz,...
Genesis 38:6...ho porodila, byl Juda v Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův...
Genesis 38:7...Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal...
Genesis 41:51... dcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi...
Genesis 43:33...) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na...
Genesis 46:8...do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi...
Genesis 48:14... a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož...
Genesis 48:18... a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec...
Genesis 49:3...svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod: přední co do...
Exodus 4:22...Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi...
Exodus 4:23...propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním...
Exodus 6:14...jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu, Checron a Karmi - to jsou...
Exodus 11:5...Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna...
Exodus 12:12...tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám...
Exodus 12:29...pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z...
Exodus 13:13...nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se v budoucnu...
Exodus 13:15... pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po prvorozené...
Exodus 22:28...o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým...
Exodus 34:19...Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, to bude býk či...
Exodus 34:20...ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou...
Leviticus 27:26...ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 gerPrvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem...
Numeri 1:20...a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 3:2...na hoře Sinaj. A toto jsou jména Áronových synůprvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou...
Numeri 3:12...k Mojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z...
Numeri 3:13...levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny...
Numeri 3:40...řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný...
Numeri 3:41...a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. ...
Numeri 3:42...tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších...
Numeri 3:43...sečetl všechny prvorozené syny Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném...
Numeri 3:45...k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto...
Numeri 3:46... jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů,...
Numeri 3:50...počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle...
Numeri 8:16...všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi...
Numeri 8:17...všech prvorozených synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je...
Numeri 8:18... jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto...
Numeri 18:15...ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne toběPrvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak...
Numeri 18:17...(měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to...
Numeri 26:5... kteří vyšli z Egypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj...
Numeri 33:4...na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal...
Deuteronomium 12:6...svých rukou, své slíbené i dobrovolné obětiprvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami...
Deuteronomium 12:17...jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze svých...
Deuteronomium 14:23...ze svého obilí, vína a oleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před...
Deuteronomium 15:19...Bůh, ti pak požehná ve všem, co děláš. Každého prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu,...
Deuteronomium 21:15...a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž prvorozený bude synem nemilované, otec pak nesmí ve své...
Deuteronomium 25:6...vezme za ženu, aby splnil švagrovskou povinnostPrvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho...
Deuteronomium 33:17...spočine, na temeni vyvoleného z bratří! Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy...
Jozue 6:26... aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu...
Jozue 17:1...je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese. (Gileád a Bášan připadly...
Soudců 8:20... nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit...
1. Samuel 8:2... ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci...
1. Samuel 14:49...Jonatan, Jišvi a Malki-šua. Měl také dvě dceryprvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka...
1. Samuel 17:13...tři nejstarší synové táhli se Saulem do válkyPrvorozený se jmenoval Eliab, druhý Abinadab a třetí Šama -...
2. Samuel 3:2...slabší. Davidovi se v Hebronu narodili synovéprvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Kileab z...
1. Královská 16:34...době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam...
2. Královská 3:27...králi, ale nedokázal to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho...
1. Letopisů 1:13...spolu s Kaftorskými). Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, Jebusejce, Emorejce,...
1. Letopisů 1:29...a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, Mišma,...
1. Letopisů 2:3...mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal...
1. Letopisů 2:13...a Obéd zplodil Jišaje. Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu,...
1. Letopisů 2:25...porodila Ašchura, otce Tekoy. Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna,...
1. Letopisů 2:27...manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker. Synové Onamovi...
1. Letopisů 2:42...Elišamu. Synové Jerachmeelova bratra Kálebaprvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec...
1. Letopisů 2:50...Aksu. To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, Salma, otec...
1. Letopisů 3:1...synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronuprvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z...
1. Letopisů 3:15...a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto synyprvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a...
1. Letopisů 4:4... a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl...
1. Letopisů 5:1...a sídlí tam dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože...
1. Letopisů 5:3...patří Josefovi). Nuže, synové Izraelova prvorozeného, Rubena: Chanoch, Palu, Checron a Karmi....
1. Letopisů 6:13...syn Elkána a jeho syn Samuel. Synové Samueloviprvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho: Machli,...
1. Letopisů 8:1...26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama, ...
1. Letopisů 8:30...Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,...
1. Letopisů 8:39...byli synové Acelovi. Synové jeho bratra Ešekaprvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. Ulamovi...
1. Letopisů 9:5...Omriho, syna Imriho, syna Baniho. Z rodu Šelovaprvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel....
1. Letopisů 9:31...z vonných látek. Jednomu z levitů, Matitiášoviprvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava...
1. Letopisů 9:36...Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, Gedor,...
1. Letopisů 26:2...Koreho ze synů Asafových; Synové Mešelemiášoviprvorozený Zachariáš, druhý Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý...
1. Letopisů 26:4...Jochanan a sedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomoviPrvorozený Šemajáš, druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý...
1. Letopisů 26:10...měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale jeho otec ho učinil vůdcem), druhého...
2. Letopisů 21:3...města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému. Jehoram se tedy ujal království svého otce....
Nehemiáš 10:37...stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu...
Job 1:13...a dcery jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel: "Orali jsme s...
Job 1:18...a dcery právě jedli a popíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný...
Žalmy 78:51...ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid...
Žalmy 89:28...- ‚ty jsi můj Bůh, skála záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z králů na zemi. Svou...
Žalmy 105:36...rostliny, pohltily vše, co půda urodí. Všechno prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim...
Žalmy 135:8...vítr ze svých pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal,...
Žalmy 136:10...nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z...
Jeremiáš 31:9... na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy,...
Ezechiel 20:26...svými obětními dary, když nechávali všechny své prvorozené projít plameny. To abych je naplnil zděšením,...
Micheáš 6:7... v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích...
Zachariáš 12:10...budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký...
Lukáš 2:7... Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do...
Římanům 8:29... aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty...
Koloským 1:15...hříchů. On je obraz neviditelného Bohaprvorozený všeho stvoření. Vše v nebi i na zemi bylo...
Koloským 1:18...stojí. On je hlavou těla církve, on je počátekprvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. Bohu...
Židům 1:6...otcem a on mi bude Synem." A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "Klanějte se mu všichni Boží...
Židům 11:28...beránka a skropení krví, takže se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché...
Židům 12:23...andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci...
Zjevení 1:5... a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |