První

Hledám varianty 'první' [ prvními (3) prvním (25) prvních (7) prvního (81) první (140) ]. Nalezeny 233 verše.
Genesis 1:5...a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby...
Genesis 2:11... a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních tokůPrvní se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je...
Genesis 8:5... Voda zvolna opadala do desátého měsícePrvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor. Po...
Genesis 8:13...znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce,...
Genesis 9:20...z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vína, opil se a ležel...
Genesis 10:8...Dedan. Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný...
Genesis 25:25... v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který vyšel první, byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali...
Genesis 38:28...na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho...
Genesis 41:3...nápadně ošklivých a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy...
Genesis 41:20...Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na...
Genesis 42:7...se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s...
Genesis 49:3... tys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci....
Exodus 4:8...jeho těla! "Když ti neuvěří a neposlechnou první znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani...
Exodus 12:2...měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci:...
Exodus 12:15... Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi...
Exodus 12:16...jedl něco kvašeného, bude vyobcován z IzraelePrvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté...
Exodus 12:18...to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož...
Exodus 13:12... co otvírá lůno, pro Hospodina. Samci z každého prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla...
Exodus 18:3...tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma synyPrvní se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl:...
Exodus 21:10...k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku....
Exodus 26:5...podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na...
Exodus 26:10...pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak...
Exodus 28:17...Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys,...
Exodus 29:15...za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:40...budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy jemné mouky...
Exodus 34:1...řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla na těch prvních...
Exodus 34:4...tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak...
Exodus 36:12...podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně tak...
Exodus 39:10... Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas a smaragd, v druhé řadě tyrkys,...
Exodus 40:2...promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání...
Exodus 40:17...všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázalPrvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek...
Leviticus 4:21...býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li...
Leviticus 23:5...v jejich určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Leviticus 23:7... Po sedm dní budete jíst nekvašené chlebyPrvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat...
Leviticus 23:10...vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům IzraelePrvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté...
Leviticus 23:35...bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánkůPrvního dne bude svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:39...budete po sedm dní slavit Hospodinovu slavnostPrvního dne bude den odpočinku, rovněž osmého dne bude den...
Leviticus 23:40...odpočinku, rovněž osmého dne bude den odpočinkuPrvního dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové...
Numeri 1:1...syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské pouštiprvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z...
Numeri 1:18...s Áronem tedy vzali jmenované mužeprvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke...
Numeri 2:9...Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova...
Numeri 7:12...jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z...
Numeri 9:1...s levity, pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil...
Numeri 9:5...Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové...
Numeri 13:20...z země něco ovoce!" (Byl totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště...
Numeri 15:20...příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte...
Numeri 15:21...odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že...
Numeri 20:1... do večera." Celá izraelská obec dorazilaprvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam...
Numeri 24:20...Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná...
Numeri 28:16...jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka....
Numeri 28:18...slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chlebyPrvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou...
Numeri 29:1...vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění;...
Numeri 33:3...jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové...
Numeri 33:38...a utábořili se u hory Hór na kraji edomské zeměPrvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů...
Deuteronomium 1:3...cesta od hory Oréb do Kádeš-barné jedenáct dníPrvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil...
Deuteronomium 10:1..."Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu...
Deuteronomium 10:2... na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do...
Deuteronomium 10:3...dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem vystoupil na horu. On...
Deuteronomium 13:10...musíš ho popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj...
Deuteronomium 16:4...nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat...
Deuteronomium 17:7...svědectví. Svědkové na něj vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze...
Deuteronomium 26:10...mlékem a medem. Proto teď přináším prvotinyprvní ovoce země, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to...
Jozue 4:19...předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního okraje...
Jozue 18:11...synům Izraele území podle jejich podílůPrvní los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území...
Jozue 21:4...ze svého dědictví tato města a jejich pastvinyPrvní los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli...
Jozue 21:10...Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest...
Soudců 1:1...z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: " vytáhne Juda. Hle, dal jsem...
Soudců 10:18...vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel...
Soudců 11:31...Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítězprvní, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako...
Soudců 20:18...nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy...
Soudců 20:22...se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před...
1. Samuel 14:14...padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této první bitvě pobil Jonatan se svým zbrojnošem asi dvacet...
2. Samuel 18:27...zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten první," ohlásila hlídka, "takhle běhá Achimaac, syn Sádokův...
2. Samuel 19:21...přišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho...
2. Samuel 19:44...námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži...
2. Samuel 21:9... Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeliprvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa,...
1. Královská 3:22...můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před...
1. Královská 3:27...rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě  první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli...
1. Královská 16:23...roce judského krále Asy a kraloval dvanáct letPrvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera...
1. Královská 18:25...Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svých bohů, ale...
2. Královská 1:14... Hle, z nebe sestoupil oheň a pohltil oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale...
1. Letopisů 1:10...a Dedan. Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. Egypt zplodil Ludské, Anamské,...
1. Letopisů 11:6...tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb...
1. Letopisů 12:16...a větší tisícovce. To oni překročili Jordánprvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali...
1. Letopisů 24:7...rod a potom na Itamarův. Výsledky losováníprvní: Jojarib, druhý: Jedajáš, třetí: Charim, čtvrtý:...
1. Letopisů 25:9...staří, mistři spolu s žáky. Výsledky losováníprvní: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12...
1. Letopisů 27:2...po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužůPrvní měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl...
1. Letopisů 27:3...24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý...
2. Letopisů 3:11... Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktůPrvní cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné...
2. Letopisů 29:3...správné, přesně jako kdysi jeho otec David. prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře...
2. Letopisů 29:17...k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce...
2. Letopisů 35:1... Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je...
2. Letopisů 36:22...svých sobot; odpočívala plných sedmdesát letPrvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo...
Ezdráš 1:1... Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít."  Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo...
Ezdráš 3:6... Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě...
Ezdráš 5:13...do Babylonu. Babylonský král Kýros pakprvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu...
Ezdráš 6:3...svitek obsahující tento záznam: Král Kýrosprvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v...
Ezdráš 6:19... jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se...
Ezdráš 7:5...Abišuova, syna Pinchasova, syna Eleazarova, syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu....
Ezdráš 7:9...měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního...
Ezdráš 8:31...Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do...
Ezdráš 10:16...otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili....
Ezdráš 10:17... Sňatky všech mužů s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami...
Nehemiáš 7:5...lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: Toto...
Nehemiáš 8:2...zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon...
Ester 3:7...Xerxově říši, všechen ten mordechajský národPrvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe,...
Ester 3:12...ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle...
Job 15:7...usvědčují vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi...
Žalmy 84:7...když poutníci kráčejí, proměňují je v studniciprvní déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují -...
Žalmy 89:50...svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi...
Žalmy 139:16...do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je...
Přísloví 8:26...než učinil zemi a vše kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když...
Přísloví 18:17...člověku dveře, i před velikány jej přivedePrvní, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého...
Přísloví 27:23... nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej na první pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece...
Izaiáš 28:4... město ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidí, zhltne je,...
Izaiáš 41:4...počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu tentýž i na konci! Ostrovy to vidí a bojí se...
Izaiáš 41:27...nic nezjevil, od vás neslyšel nikdo nic!  první říkám Sionu: "Hle, tu jsou!" Jeruzalému dám posla...
Izaiáš 44:6...a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je...
Izaiáš 48:12...ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - jsem ten první a jsem i poslední. vlastní ruka zemi založila,...
Izaiáš 60:9...zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i...
Jeremiáš 24:2...koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak špatné,...
Jeremiáš 25:1...judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok...
Jeremiáš 36:28...do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který judský král Joakim spálil. O judském...
Ezechiel 10:14...nazývají Soukolí. Každý z nich měl čtyři tvářePrvní byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla...
Ezechiel 23:16...jako babylonský velitel, rozený Chaldejec. Na první pohled se po nich roztoužila a poslala za nimi do...
Ezechiel 26:1..." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo Hospodinovo:...
Ezechiel 29:17... Tehdy poznají, že jsem Panovník Hospodin." Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal...
Ezechiel 30:20...a poznají, že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo...
Ezechiel 31:1...je po zemích, poznají, že jsem Hospodin."  Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal...
Ezechiel 32:1...všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."  Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal...
Ezechiel 40:21...pilíře a síň měly stejné rozměry jako typrvní bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její...
Ezechiel 41:24...dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly po dvou křídlech. Na chrámových...
Ezechiel 45:18...za dům Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a...
Ezechiel 45:21...nevědomosti. Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této...
Daniel 1:21...jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl...
Daniel 7:1...vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu...
Daniel 7:4...moře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jináPrvní vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem...
Daniel 8:21...je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly...
Daniel 9:1...byl tím viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž...
Daniel 9:2...vládcem babylonského království - nužeprvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že...
Daniel 10:4...ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl...
Daniel 10:12... Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za...
Daniel 11:1...nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a...
Ozeáš 9:10...jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili...
Amos 6:1...sebejistým na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na...
Amos 6:7...vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník...
Jonáš 3:4...jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a  prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude...
Ageus 1:1...Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareiaprvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo...
Ageus 2:9... Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji...
Zachariáš 6:2...se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z bronzuPrvní vůz táhli ryzáci, druhý vraníci, třetí bělouši a...
Matouš 17:27...neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za...
Matouš 19:30...více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." "Nebeské...
Matouš 20:8...a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a...
Matouš 20:10...každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý...
Matouš 20:16...štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si...
Matouš 20:27...je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel,...
Matouš 21:28... "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.'...
Matouš 21:31... Který z těch dvou naplnil otcovu vůli?" "Ten první," řekli. Ježíš jim odpověděl: "Amen, říkám vám, že...
Matouš 22:25...bratru zplodil potomka. U nás bylo sedm bratrůPrvní se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal...
Matouš 22:38... celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj...
Matouš 26:17...chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydalPrvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem...
Matouš 27:64...z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!" "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a...
Matouš 28:1...strážnými. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie...
Marek 9:35...Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech." Vzal...
Marek 10:31...a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první." Byli na cestě...
Marek 10:44...je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece nepřišel,...
Marek 12:20...svému bratru vzbudil potomka. Bylo sedm bratrůPrvní se oženil, zemřel a nezanechal potomka. Pak si ji...
Marek 14:12...tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydalPrvního dne svátku nekvašených chlebů, kdy se obětuje...
Marek 16:2... aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu....
Lukáš 13:30...Božím království. A hle, někteří poslední budou první a někteří první budou poslední." V tu chvíli za ním...
Lukáš 14:18...se ale jeden jako druhý začali vymlouvatPrvní řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívat....
Lukáš 16:5...si pak zavolal všechny dlužníky svého pánaPrvního se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů...
Lukáš 19:16...peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělal. Přišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven.' Král...
Lukáš 20:29...svému bratru zplodil potomka. Bylo sedm bratrůPrvní se oženil a zemřel bezdětný. Potom si ji vzal druhý...
Lukáš 24:1...zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly...
Jan 1:41...ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme...
Jan 8:7...a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, po  první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi...
Jan 20:1...Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k...
Jan 20:4...druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první. Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale...
Jan 20:8...i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil. (Ještě totiž nerozuměli Písmu,...
Jan 20:19...viděla Pána a co řekl. Večer téhož dne, onoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských...
Skutky 1:1...tolik knih, že by se ani nevešly na svět.  První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš...
Skutky 3:26...Když Bůh vzkřísil svého Služebníka, poslal hoprvní řadě k vám, aby přinesl požehnání každému, kdo se...
Skutky 12:10...doopravdy; myslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla...
Skutky 13:46...odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako první. Protože ho však odmítáte, a považujete se tak za...
Skutky 20:7...Troady a strávili jsme tam týden. Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim...
Skutky 20:18...strávil všechen čas, kdy jsem byl s vámi, od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu...
Skutky 26:23...proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i...
Skutky 27:43... Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na...
Římanům 8:23...k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco...
Římanům 11:35...Kdo mu kdy v něčem poradil?" "Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil?" Všechno je z něj, skrze...
Římanům 16:5... Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii. Pozdravujte Marii, která se...
1. Korintským 14:30...zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni...
1. Korintským 15:20...ze všech lidí. Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt,...
1. Korintským 15:23...ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom...
1. Korintským 15:45...tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední...
1. Korintským 15:47... ale to přirozené, teprve potom to duchovníPrvní člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe....
1. Korintským 16:2...pokyny, jaké jsem dal církvím v GalaciiPrvního dne v týdnu každý z vás stranou, kolik si...
1. Korintským 16:15...v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým. Prosím...
2. Korintským 8:10...pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěli. Nuže,...
2. Korintským 10:14...jsme k vám s Kristovým evangeliem přišli jako první! Nechceme se nemístně chlubit prací druhých. Naopak...
Efeským 6:2...je to správné. "Cti svého otce i matku," to je první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a...
Filipským 1:5...každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního dne doposud podílíte na evangeliu. Jsem si jist,...
1. Tesalonickým 4:16...polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi...
1. Timoteus 2:13...sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam,...
2. Timoteus 4:16... protože tvrdě odporoval našim slovům. Při  první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni ...
Titus 3:10... neboť jsou neplodné a marné. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj. Věz, že takový člověk...
Židům 7:2...mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno seprvní řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to...
Židům 8:7... založené na lepších zaslíbeních. Kdyby  první smlouvě nebylo co vytknout, nebylo by ji potřeba...
Židům 8:13...tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. ...
Židům 9:1...a to, co stárne a chátrá, nutně zaniká. Ta první smlouva měla svá pravidla bohoslužby a také svatyni,...
Židům 9:2... ovšem pozemskou. Byl vztyčen stánek, v jehož první části, zvané svatyně, byl svícen, stůl a chleby...
Židům 9:6...stánek vztyčen, vcházejí kněží neustále do jeho první části, kde konají bohoslužbu. Do druhé však jen...
Židům 9:8... Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do pravé svatyně....
Židům 9:15...Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy,...
Židům 9:18...žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš...
Židům 10:9..."Zde jsem, abych konal tvou vůli." Tak ruší to první, aby ustanovil to druhé. A to je ta vůle, v níž jsme...
1. Petr 4:17... ale chválí za to jméno Boha. Přišel čas souduprvní na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve...
1. Jan 4:19...v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí...
Zjevení 1:17...svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem...
Zjevení 2:8..." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto praví Ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil: Znám tvé soužení...
Zjevení 4:7...trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezaduPrvní bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla...
Zjevení 6:1...se. Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř...
Zjevení 8:7...se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo...
Zjevení 9:12...Abaddon a v řečtině jméno Apollyon, ZhoubcePrvní "běda" pominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když...
Zjevení 13:12...mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc  první šelmy před její tváří a působí, že se země i její...
Zjevení 16:2... vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem." První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří...
Zjevení 20:5... dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl na prvním...
Zjevení 20:6...vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale...
Zjevení 21:1... Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. Uviděl...
Zjevení 21:19...městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamyprvní základ byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon,...
Zjevení 22:13...skutků. jsem Alfa i Omega, počátek i konecprvní i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby...

Slova obsahující první: první (140) prvního (81) prvních (7) prvním (25) prvními (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |