Prudké

Hledám varianty 'prudké' [ prudkým (3) prudký (17) prudkou (1) prudké (1) prudká (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 49:7...svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutá! Rozdělím je v...
Exodus 9:3... koně, osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od...
Soudců 5:22... Šíje silných pošlapej! Jaký dusot kopyt koníprudký, prudký hřebců trysk! "Proklejte Meroz," praví anděl...
Soudců 20:34...Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se...
1. Samuel 31:3...Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho...
1. Královská 19:11...tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutnýprudký vichr, který rval hory a tříštil skály před...
1. Letopisů 10:3...Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho...
Žalmy 25:19...mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň ...
Žalmy 50:3...před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby...
Žalmy 58:10...jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice. Poctivý pak se šťastně dočká pomsty, v...
Žalmy 88:17...od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami!...
Žalmy 97:3...a spravedlnost jeho trůn podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí...
Žalmy 148:8...a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlha i sníhprudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a...
Přísloví 27:4...tupcem je těžší než obojí. Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené...
Izaiáš 8:7...a syna Remaliášova, hle, Pán na proto přivede prudké a mohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší...
Izaiáš 27:8...jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji přiPrudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od východu...
Izaiáš 59:19...slávu tam, kde slunce vychází, neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K...
Jeremiáš 12:13...dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin: "Pokud...
Pláč 2:4... co bylo krásné na pohled. Jak oheň vylil svůj prudký hněv na stánek Dcery sionské. Hospodin jednal jako...
Ezechiel 38:18... kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření...
Daniel 9:16...vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory....
Ozeáš 11:9... v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh,...
Skutky 2:2... Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim...
Jakub 3:4...ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |