Prsou

Hledám varianty 'prsou' [ prsy (9) prsům (1) prsu (1) prsou (10) prsa (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 49:25... požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala...
Job 3:12...porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď ležel a mlčel bych,...
Job 24:9...ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy. Ti chodí nazí,...
Píseň 1:13...nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v...
Píseň 7:8...rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat,...
Píseň 7:9...na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy kéž jsou mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní,...
Píseň 8:1...je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych na potkání směle...
Píseň 8:8...se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, námluvy započnou?...
Píseň 8:10...zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsemprsy jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen....
Izaiáš 32:12... pytlem zahalte se na bedrech! Tlučte seprsa nad výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí...
Pláč 1:20... jak se mi chvějí útroby! Srdce mi bušíprsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti,...
Pláč 4:3... co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem...
Ezechiel 23:3... Smilnily od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí bradavky. Starší se...
Ezechiel 23:21... kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa laskali! Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 23:34... do dna vyprázdníš, budeš hryzat jeho střepyprsy rozdrásanými. Ano, tak jsem promluvil, praví Panovník...
Ozeáš 2:4...svou tvář od smilstva, cizoložství mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donaha, abych ji obnaženou...
Ozeáš 9:14... Hospodine - co jim dáš? Dej jim lůno neplodnéprsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny -...
Nahum 2:8... Jeho otrokyně jak holubice pláčou, bijí se do prsou. Ninive bývalo svěžím jezerem, teď ale všichni...
Lukáš 11:27...vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům, jež jsi sál!" On na to řekl: "Spíše blaze těm, kdo...
Lukáš 18:13...se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou: ‚Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem !' Říkám...
Lukáš 23:29...neplodným, jejichž lůna nerodila a jejichž prsy nekojily!' Tehdy řeknou horám: ‚Padněte na nás,' a...
Lukáš 23:48... se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které...
Zjevení 1:13... oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna,...
Zjevení 15:6...ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatými pásy. Jedna z těch čtyř...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |