Prozkoumal

Hledám varianty 'prozkoumal' [ prozkoumej (1) prozkoumat (11) prozkoumány (1) prozkoumali (8) prozkoumal (4) prozkoumají (1) prozkoumá (2) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 42:9...měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane,...
Numeri 13:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z...
Numeri 13:16...Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea, Spása, Mojžíš...
Numeri 13:17...Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte vzhůru do...
Numeri 13:21...totiž právě čas prvních hroznů.) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin po Rechob u Lebo-chamátu...
Numeri 13:32...tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země,...
Numeri 14:6...obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův -...
Numeri 14:7...celé izraelské obci: "Země, kterou jsme prošliprozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se...
Numeri 14:36...do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu roznášeli...
Numeri 14:38...před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a...
Deuteronomium 1:24...vzhůru do hor a přišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco z jejího ovoce a...
Deuteronomium 13:15...cizím bohům" (které jsi nepoznal). Tehdy to prozkoumej a vyšetři; důkladně se na to vyptej. Pokud se...
Jozue 7:2...východně od Bet-elu) a řekl jim, jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se...
Jozue 14:7...služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého...
Soudců 1:23... a Hospodin byl s nimi. Když vyslali muže, aby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědové z...
Soudců 18:2...pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout...
Job 13:9...snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li...
Job 28:27...mrakům bouřkovým, tehdy ji spatřil a ocenilprozkoumal ji a potvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v...
Přísloví 20:27...svící je duch člověka - vše, co je skrytéprozkoumá. Láska a věrnost opatrují krále, jeho trůn ...
Přísloví 25:2...Slávou Boží je věc tajit, slávou králů je věc prozkoumat. Jak výšku nebe a hlubiny země, tak srdce králů...
Kazatel 7:25...Všechno jsem v mysli probral, abych poznalprozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopil i...
Jeremiáš 31:37...praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahořeprozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu...
Ezechiel 39:14...ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou...
Lukáš 1:3...Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi...
Skutky 23:15...k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít...
Skutky 23:20...do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř! Číhá na něj nejméně čtyřicet...

Slova obsahující prozkoumal: prozkoumal (4) prozkoumali (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |