Provolal

Hledám varianty 'provolal' [ provolejte (1) provolej (1) provolat (4) provolám (1) provolal (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 32:3...a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho...
Soudců 7:3...jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a...
1. Královská 13:32...kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům...
1. Královská 15:22...Rámu a stáhl se do Tirsy. Potom král Asa dal provolat po celém Judsku, aby všichni bez výjimky odnášeli...
2. Letopisů 24:9...Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě dali provolat, všichni přinesou daň, kterou Boží služebník...
2. Letopisů 30:5...králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, ...
Izaiáš 62:11...korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské - hle...
Joel 4:9... daleko mezi pohany. Tak praví HospodinProvolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |