Provincii

Hledám varianty 'provincii' [ provinciích (11) provincií (10) provincii (10) provinciemi (1) provincie (14) ]. Nalezeny 43 verše.
2. Královská 18:24...jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z...
Ezdráš 5:8... Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů...
Ezdráš 6:2...knihovně. v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento záznam: Král...
Ezdráš 7:16...a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v...
Nehemiáš 11:3...bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských...
Ester 1:1... toho Xerxe, jenž kraloval nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie po Habeš. Xerxes toho času trůnil v...
Ester 1:3...Médy jakož i přítomné hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých sto osmdesát dnů vystavoval na odiv...
Ester 1:16...i proti všem velmožům a všem národům ve všech provinciích krále Xerxe. Když se ta zpráva o královně...
Ester 1:22...rady a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie vzkázal jejich vlastním...
Ester 2:3...vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky, kteří shromáždí...
Ester 2:18...slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při...
Ester 3:8...Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich...
Ester 3:12...královým satrapům, místodržícím každé jednotlivé provincie a představitelům jednoho každého národa. Do každé...
Ester 3:13...Xerxe a pečetilo se královým prstenem. Do všech provincií říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židy,...
Ester 3:14...budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten...
Ester 4:3...oblečený v pytlovině nesměl. (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u...
Ester 4:11...znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem,...
Ester 8:5...Hamedaty Agagovce, aby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která...
Ester 8:9... místodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od Indie po Habeš. Do každé provincie se psalo...
Ester 8:11...jakékoli ozbrojence z kteréhokoli národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co...
Ester 8:12...ukořistí, si ponechá. Tak se staň ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den: třináctého dne...
Ester 8:13...budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být...
Ester 8:17...světlo a radost, jásot a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské...
Ester 9:2...obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech...
Ester 9:3...na všechny národy. Také všichni představitelé provincií, satrapové, místodržící a královští správci...
Ester 9:4...postavení. Jeho pověst se šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé...
Ester 9:12...Hamanových synů. Co asi udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno....
Ester 9:16...však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a...
Ester 9:20...všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal...
Ester 9:28...následujícím pokolení, v každé rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v Židovstvu...
Ester 9:30...pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše. Přál jim pokoj a bezpečí, a se...
Izaiáš 36:9...jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z...
Daniel 2:48...vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských...
Daniel 2:49... Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel...
Daniel 3:1...loktů široká. Nechal ji postavit na pláni Duraprovincii Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmany,...
Daniel 3:2... soudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií, aby se dostavili k zasvěcení sochy, kterou...
Daniel 3:3... soudci, hodnostáři a všichni úředníci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou...
Daniel 3:12...ale jistí Židé, které jsi ráčil pověřit správou provincie Babylon - Šadrach, Mešach a Abednego - a tito...
Daniel 3:30...Šadrachovi, Mešachovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech...
Daniel 8:2...se viděl v královském sídelním městě Súsáchprovincii Elam; stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl...
Daniel 11:24...stoupenců. Znenadání přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců...
Skutky 23:34...Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie. Když zjistil, že z Kilikie, řekl: "Vyslechnu ,...
Skutky 25:1...vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal vládyprovincii, vypravil se z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |