Proviněním

Hledám varianty 'proviněním' [ proviněním (9) provinění (34) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 50:17...Josefovi: Prosím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.'...
Exodus 23:21...ho, nepopouzej ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však...
Exodus 34:7...tisícům pokolení, odpouštějící nepravostprovinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za...
Leviticus 16:16...svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech hříchů. Totéž učiní se Stanem setkávání,...
Leviticus 16:21...všechny viny synů Izraele, všechna jejich provinění a hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho...
Leviticus 22:16... Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem Hospodin,...
Numeri 14:18...a velmi laskavý, odpouštějící nepravostprovinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá...
Numeri 18:23...při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je věčné ustanovení pro...
Jozue 24:19...je to svatý Bůh. Je to žárlivý Bůh; nesnese vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete...
1. Samuel 3:13...jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim...
1. Samuel 25:28...kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje...
2. Letopisů 24:18... a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv....
Ezdráš 9:13...všem, co nás potkalo za naše veliké zločinyprovinění, víme, Bože náš, že jsi nás netrestal, jak bychom...
Žalmy 32:2...přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, ...
Žalmy 32:5...séla Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své...
Žalmy 38:5...místo, můj hřích připravil kosti o pokoj.  provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich...
Žalmy 38:19...pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích! Mých bezdůvodných soků...
Žalmy 39:9...naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše,...
Žalmy 51:4...odstraň poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého hříchu očisti! Uznávám všechny své...
Žalmy 89:33...- holí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou...
Přísloví 14:9...je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají legraciprovinění, poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka...
Izaiáš 24:20...opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a nevstane. V...
Izaiáš 53:5... bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho...
Izaiáš 53:6...svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech. Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa...
Izaiáš 53:8...na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živýchproviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se...
Izaiáš 58:1...pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý...
Izaiáš 59:12...proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti...
Ozeáš 8:13...Hospodinu se to nelíbí! Teď si připomene jejich provinění a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do...
Micheáš 7:19...oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do...
Matouš 27:37...a hlídali ho. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli...
Marek 15:26...ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním...
Římanům 4:25...našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní, když...
Římanům 5:14...smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem Toho, který měl...
Římanům 5:15...Toho, který měl teprve přijít. Mezi milostíproviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí...
Římanům 5:16...následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale Boží dar vede k...
Římanům 5:17...vede k ospravedlnění z mnoha provinění! Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt....
Římanům 5:18...toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak...
Římanům 5:20...mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákonprovinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se...
Galatským 3:19...zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl...
2. Petr 2:16... jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |