Proviní

Hledám varianty 'proviní' [ provinilo (1) provinili (10) provinila (1) provinil (27) proviní (6) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 20:9...mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na království přivedl tak...
Genesis 31:36...a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak zuřivě stíháš?...
Genesis 42:21... Jeden druhému tehdy začali říkat: "BědaProvinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve...
Exodus 10:16... Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám...
Leviticus 4:13...překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí...
Leviticus 4:22...přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se proviní něčím, co se nesmí, učiňte toto: Jakmile si uvědomí...
Leviticus 4:27...se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových přikázání něčím...
Leviticus 5:2...drobné havěti, neúmyslně se znečistil, a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli...
Leviticus 5:3...člověka - a teprve pak si to uvědomíprovinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či...
Leviticus 5:4...si toho byl vědom - a teprve pak si to uvědomíprovinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, ...
Leviticus 5:5... provinil se. Když se tedy jednou z těchto věcí proviní, vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za...
Leviticus 5:17...Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se nesmíprovinil se a ponese vinu. Přivede tedy ke knězi berana bez...
Leviticus 5:19... Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 5:23...dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešilprovinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to...
Leviticus 5:26...bude mu odpuštěno, čehokoli se dopustil a čím se provinil." Hospodin promluvil k...
Numeri 5:6... a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se provinil. Vyzná tedy svůj hřích, jehož se dopustil, nahradí...
Numeri 5:7...pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se provinil. Kdyby po poškozeném nezůstal příbuzný, jemuž by...
Deuteronomium 19:15...jediný svědek, se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se spáchat....
Jozue 7:1...se šířila po celé zemi. Synové Izraele se ale provinili porušením klatby. Achan, syn Karmiho, syna...
Jozue 22:20... našeho Boha. Když se Achan, syn Zerachůvprovinil porušením klatby, Boží hněv dopadl na celou...
1. Samuel 20:1...a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít...
2. Samuel 19:20...za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém;...
2. Samuel 24:17..."To přece jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne...
1. Královská 8:31...přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout...
2. Letopisů 6:22...přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout...
2. Letopisů 28:13...ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny...
2. Letopisů 36:8...skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím se provinil, to vše je sepsáno v Knize izraelských a judských...
Nehemiáš 9:29...však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazyProvinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní,...
Nehemiáš 9:33... co nás postihlo. Ty jednáš věrně, to my jsme se provinili i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj...
Job 36:9...chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši, aby je poučil,...
Žalmy 7:4...mi pomoci! Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem...
Přísloví 28:21...jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v...
Izaiáš 65:7...naplním jejich klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na...
Jeremiáš 3:13... a nehněvám se navěky. Jen uznej, že ses provinila, žes byla Hospodinu, svému Bohu, nevěrná, že jsi...
Jeremiáš 14:20... Hospodine, jak jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu...
Jeremiáš 16:10...vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme se provinili? Copak jsme proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali...
Jeremiáš 37:18...se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši...
Ezechiel 22:4...Město, jež se pošpiňuje výrobou hnusných modelProvinilo ses krví, kterou jsi prolilo, pošpinilo ses...
Ezechiel 25:12...tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou...
Ozeáš 13:1...slova bázeň budila, v Izraeli býval vznešenýprovinil se ale ctěním Baala, a tak se zahubil. A nyní...
Abakuk 1:11...a budou pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš,...
Marek 3:29...svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že ...
1. Korintským 11:27...a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří...
Jakub 2:10...dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhalprovinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |