Proveden

Hledám varianty 'proveden' [ provést (7) provedu (4) proveďte (2) provedly (2) provedli (14) provedla (2) provedl (50) provedete (2) provedeš (1) provedeno (2) proveden (2) provede (2) proveď (5) ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 9:24...opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; je pro své bratry...
Genesis 27:45...od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč...
Genesis 44:5...pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta...
Genesis 44:15...zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako dokáže věštit?" Juda...
Genesis 50:15...Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před...
Genesis 50:17...provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli.' Prosíme tedy, odpusť nám, služebníkům Boha...
Exodus 6:1...řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby...
Exodus 10:2...a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste...
Numeri 22:2... syn Ciporův, se dozvěděl o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů,...
Deuteronomium 8:15...on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on  provedl velikou a hroznou pouští plnou jedovatých hadů a...
Deuteronomium 9:18...jste spáchali, když jste v Hospodinových očích provedli tuto hanebnost a popudili jej. Děsil jsem se toho...
Deuteronomium 18:10... se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač,...
Deuteronomium 25:17...Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestě z Egypta: Aniž se bál Boha,...
Deuteronomium 29:23...národy se budou ptát: "Proč to Hospodin zemi provedl? Proč takový výbuch hněvu?" A dostanou odpověď:...
Jozue 2:10...moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a...
Jozue 4:23...jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůhprovedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme...
Jozue 7:19... a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem...
Jozue 7:20...Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan. "Provedl jsem toto: Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný...
Jozue 10:32...meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši tehdy přitáhl Horam, král...
Jozue 10:35...toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to provedl s Lachišem. Potom Jozue s celým Izraelem táhl od...
Jozue 10:37...ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhladil jako...
Jozue 10:39...tak naložil s Debirem a jeho králem, stejně jako provedl s Libnou a jejím králem. Tak Jozue dobyl celou tu...
Jozue 23:3... Sami jste viděli, co všechno Hospodin, váš Bůhprovedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš...
Jozue 24:3...otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řekyprovedl jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho...
Soudců 2:2...zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale...
1. Samuel 12:20...krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte...
1. Samuel 14:43...Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu...
1. Samuel 15:2...zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě...
1. Samuel 17:29...Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se...
1. Samuel 20:1...uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil,...
1. Samuel 20:32...zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopím, aby ho probodl....
1. Samuel 24:7... abych svému pánu, Hospodinovu pomazanémuprovedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku - vždyť je to...
1. Samuel 26:18...můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím,...
1. Samuel 29:8... abys filištínské vládce nedráždil." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému...
1. Samuel 31:11...obyvatelé Jábeš-gileádu doslechli, co Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili a šli...
2. Samuel 3:24...odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to,...
2. Samuel 11:27...se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za...
2. Samuel 12:6...A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!"...
2. Samuel 12:9...mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovemProvedl jsi, co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi...
2. Samuel 12:18... Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho...
2. Samuel 24:17... jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou...
1. Královská 2:5...nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským...
1. Královská 7:28...dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden takto: Sestával z postranic, které spojovaly rámy....
1. Královská 9:8...‚Proč to Hospodin této zemi a tomuto chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina,...
1. Královská 12:32...svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která zhotovil, a...
1. Královská 20:24...se s nimi utkali na rovině, porazíme jeProveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj...
1. Královská 22:22...řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdiproveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých...
2. Královská 11:5...ukázal jim královského syna. Potom jim nařídil: "Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu...
2. Královská 11:9...zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal...
2. Královská 16:3...izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které...
2. Královská 21:6...nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil, čaroval, zabýval se...
1. Letopisů 10:11...Jábeš-gileádu doslechli, co všechno Filištíni provedli se Saulem, všichni jejich bojovníci vyrazili na...
1. Letopisů 16:12...jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho...
1. Letopisů 21:17...ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka...
2. Letopisů 8:16...správě pokladnic. Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu ...
2. Letopisů 18:21...řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdiproveď to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých...
2. Letopisů 23:4...o synech Davidových bude kralovat králův synProvedete to takhle: Třetina z vás kněží a levitů, kteří v...
2. Letopisů 23:8... kamkoli se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své...
2. Letopisů 32:13...klanět a na něm pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl i moji otcové všem okolním národům? Dokázali...
Ezdráš 6:12...Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž provedeno bezodkladně. Hejtman zaeufratského kraje Tatenaj,...
Nehemiáš 6:2...vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim posly s odpovědí:...
Nehemiáš 13:7... Tehdy jsem se dozvěděl, jakou špatnost Eliašib provedl, když Tobiášovi poskytl komoru na nádvoří Božího...
Ester 2:1...Xerxe opadl, vzpomněl si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali...
Ester 6:9... koho král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje...
Ester 7:5...ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. "Ten zavilý...
Job 36:9...bídy jsou-li chyceni, tehdy jim ukazuje, co provedli, čím se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim uši,...
Žalmy 83:10...s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u...
Žalmy 105:5...jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho...
Žalmy 106:9...své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschloprovedl je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před...
Žalmy 136:14...- jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! Faraona s vojskem...
Izaiáš 10:11...měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami, to provedu s Jeruzalémem...
Izaiáš 42:16...vysuším. Slepé povedu cestou, kterou neznaliprovedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu...
Jeremiáš 3:7... aby tam smilnila. Říkal jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její...
Jeremiáš 22:8...ptát: ‚Proč to Hospodin tomuto velikému městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu...
Jeremiáš 29:22...vyhnanci v Babylonu: " s tebou Hospodin provede to, co s Cidkiášem a Achabem, které babylonský král...
Jeremiáš 31:37...také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 50:15... toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na němProveďte mu to, co sám prováděl! Vyhlaďte z Babylonu...
Jeremiáš 50:29...něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutkyproveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu...
Pláč 1:22... všechna jejich zloba vystoupí před tvou tvářProveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je...
Ezechiel 5:9...své soudy. Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu nikdy...
Ezechiel 9:11...s psacím náčiním po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hle -...
Ezechiel 17:15...o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě? Když porušil smlouvu,...
Ezechiel 17:18... porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl toto vše. Neunikne odplatě. Nuže, tak praví...
Ezechiel 47:3...v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktůprovedl vodou - sahala po kotníky. Odměřil dalších tisíc...
Ezechiel 47:4...- sahala po kotníky. Odměřil dalších tisícprovedl vodou - sahala po kolena. Odměřil dalších tisíc...
Daniel 11:24... Znenadání přitáhne do nejbohatších provinciíprovede něco, co neprovedl nikdo z jeho otců ani z otců...
Jonáš 1:10...se zmocnila veliká bázeň a říkali mu: "Cos to provedl?" (Prozradil jim totiž, že utíká pryč od Hospodina...
Lukáš 6:11...bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil....
Lukáš 19:48...způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to provést, protože všechen lid mu visel na rtech. Jednoho...
Skutky 4:28...svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se stát....
Skutky 24:8...znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z...
Skutky 25:5...vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi...

Slova obsahující proveden: proveden (2) provedení (1) provedením (1) provedeno (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |