Provádíš

Hledám varianty 'provádíš' [ provádíte (4) provádíš (6) provádí (6) provádět (2) prováděly (2) prováděli (8) prováděla (1) prováděl (11) provádějí (2) ]. Nalezen 41 verš.
Exodus 1:18...král si ty porodní báby dal předvolat. "Co to provádíte?" láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porodní...
Exodus 31:4...a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel plányprováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a...
Exodus 35:32...a znalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzoryprováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a...
Deuteronomium 33:21...lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl:...
1. Samuel 2:22... Elí byl velmi starý. Slýchával o všem, co prováděli jeho synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se...
1. Samuel 2:23...sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám...
1. Královská 1:6...otec ho ale nikdy nepokáral, neptal se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl...
2. Královská 17:9... a zvyklostmi izraelských králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech...
2. Královská 17:11...dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnalProváděli zlé věci a popouzeli Hospodina. Sloužili hnusným...
2. Královská 17:17...zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli ohněm a zabývali se čarováním a věštěním....
2. Královská 21:9..." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před...
2. Letopisů 28:3...pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které...
2. Letopisů 33:6...nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí Ben-hinom. Věštil,...
2. Letopisů 33:9...ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin před...
Nehemiáš 2:19... začali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věci? Chcete se protivit králi?" "Bůh nebes...
Nehemiáš 3:34...zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými soukmenovci a před...
Nehemiáš 13:27...do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili...
Job 9:12...vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlá - před ním...
Job 21:31... Kdo mu jeho způsoby vytkne do očí? Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad...
Žalmy 37:7... Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane. Vyhni se hněvu, zanech zášti, nezlob...
Žalmy 50:21...matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti podobný. Proto ...
Žalmy 71:19...spravedlnost, Bože, sahá do výšin, ohromné věci provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit...
Kazatel 8:4...slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zlého, moudrý ...
Jeremiáš 2:23... nechodila jsem za baaly.' Jen se podívej, cos prováděla v Údolí, nad tím, cos páchala, se zamysli! Jsi...
Jeremiáš 3:6...dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael? Tahá se na kdejaký vyšší kopec...
Jeremiáš 18:13...- Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská provádí tu nejhroznější věc! Mizí snad z pole kamení nebo z...
Jeremiáš 32:35...také vystavěli obětiště Baalovi, aby tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To...
Jeremiáš 50:15... Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám prováděl! Vyhlaďte z Babylonu rozsévače i žence se srpy v...
Jeremiáš 50:29...Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému...
Ezechiel 8:6...Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z svatyně? Uvidíš ale ještě...
Ezechiel 16:30...Hospodin. Co všechno to jako nestydatá coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém...
Ezechiel 18:10... Zplodí však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval:...
Ezechiel 18:13... snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě zemře; jeho krev ulpí na něm. Třeba však...
Ezechiel 18:18...viny, protože působil příkoří, okrádal bratraprováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to,...
Ezechiel 18:24...a bude jako ničema páchat bezprávíprovádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné...
Ezechiel 22:9... hodují v tobě na náhorních svatyníchprovádějí uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcují s...
Ezechiel 23:38...je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni a znesvěcovaly ...
Ezechiel 23:39...do svatyně, aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské...
Ezechiel 37:2...a postavil doprostřed údolí plného kostíProváděl mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň...
Malachiáš 2:12...vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů...
Malachiáš 2:13...- i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |