Proudu

Hledám varianty 'proudu' [ proudy (8) proudů (1) proudu (1) proudem (8) proud (13) ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 15:8...sežehne! Dechem tvého chřípí se vody nakupilyproudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti...
Soudců 5:21...drah. Kíšonský potok ty krále smetl - valící se proud potoka Kíšonu. Šíje silných pošlapej! Jaký dusot...
2. Samuel 5:20...porazil je tam. Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel...
2. Samuel 22:5... zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla...
1. Letopisů 14:11...porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel."...
Job 6:16... jež brzy vymizí. Když taje led a sníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však vytratí, v horku...
Job 20:17...hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. To, co...
Job 20:28...se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeňproud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh...
Job 29:6...kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své...
Job 36:28...v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo...
Žalmy 18:5... zachránil! Provazy smrti obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla...
Žalmy 24:2...- vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo...
Žalmy 46:5...se bořily pod jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh...
Žalmy 77:18...zachvěly, otřásly se i mořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa zněla hřímáním, tvé střely...
Žalmy 93:4...svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je...
Žalmy 105:41...chlebem nebeským. Otevřel skálu, vody vytrysklyproudem se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě...
Žalmy 124:4... Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v onom...
Přísloví 3:20...nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají. Soudnost a prozíravost ...
Přísloví 7:21...odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla, úlisnými rty jej...
Píseň 8:7... Lásku neuhasí spousty vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by...
Izaiáš 30:33...Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech! Běda těm, kdo...
Izaiáš 43:2...budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne  proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen nespálí. ...
Izaiáš 44:27... říkám hlubině: "Vyschni, neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli...
Jeremiáš 46:7...a padají! Kdo se to vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční...
Jeremiáš 46:8...povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý: ‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi,...
Pláč 3:49...lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než...
Daniel 7:10...- žhnoucí plameny a jeho kola - oheň hořícíProud ohnivé řeky od něj vychází, miliony jsou jeho...
Amos 5:24...se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch...
Skutky 26:5...dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím,...
Židům 2:1...držet toho, co jsme slyšeli, a nenechat se proudem unášet pryč. Jestliže slovo, které zvěstovali...
Zjevení 12:15...za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |