Protivníci

Hledám varianty 'protivníci' [ protivníky (16) protivníkům (3) protivníků (10) protivníkem (3) protivníka (6) protivník (13) protivnících (1) protivníci (12) ]. Nalezeny 63 verše.
Exodus 15:7... nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je...
Exodus 23:22...vše, co říkám, budu nepřítelem tvých nepřátelprotivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a...
Exodus 32:25...lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně...
Deuteronomium 32:27...se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to...
Deuteronomium 32:43...krev služebníků svých, vykoná pomstu nad svými protivníky, od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šel a...
Deuteronomium 33:11... jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé nikdy...
1. Samuel 2:1...srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí je spása tvá. Není...
1. Samuel 2:10...vlastní silou se nikdo neprosadí, Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe zaburácí, končiny...
2. Samuel 2:16...dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli...
2. Samuel 22:41... Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je...
1. Královská 5:18...Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit...
1. Královská 11:14...jeden kmen." Hospodin tehdy Šalomounovi vzbudil protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu. Když...
1. Královská 11:23..." odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi vzbudil v Rezonovi, synu...
1. Královská 11:25... Vedle zla, které představoval Hadad, byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad...
Ester 9:1...přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky. Ve všech provinciích krále Xerxe se Židé ve...
Ester 9:5...mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě...
Ester 9:16...si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát tisíc protivníků, kořisti se však ani nedotkli. To se stalo...
Job 13:24...a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za...
Job 27:7... po celý život mám čisté svědomí! Kéž by  protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo napadají...
Job 33:10...proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na ...
Žalmy 7:6...jsem však ušetřil!), pak honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi, mou čest v...
Žalmy 8:3...jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! Když vidím tvá nebesa, dílo prstů...
Žalmy 9:14...Smiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni, abych pak zvěstoval...
Žalmy 10:5...úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic ...
Žalmy 13:3...den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi,...
Žalmy 18:41... Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc, nikdo je...
Žalmy 21:9...Na tvé nepřátele tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! přijdeš, spálíš je v...
Žalmy 23:5...jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj...
Žalmy 27:2...bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a  protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně...
Žalmy 31:12...síla slábne strádáním, údy ochably. Všem svým protivníkům jsem pro zábavu, pro své sousedy jsem pohromou,...
Žalmy 35:19... oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti, oči...
Žalmy 41:12...odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem...
Žalmy 44:8...Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý...
Žalmy 44:11... Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít...
Žalmy 55:13...záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítel...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím...
Žalmy 74:10...to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč svoji...
Žalmy 74:23...Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv...
Žalmy 89:24...nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím...
Žalmy 97:3...podpírá. Předchází jej prudký plamen, spaluje protivníky kolem dokola! Světu svítí jeho blesky, zem to...
Žalmy 105:24...velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho...
Žalmy 112:8... statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho...
Žalmy 119:139...pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou zcela...
Žalmy 127:5...plný toulec - takový nebude zahanben, budeprotivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému...
Žalmy 143:12... Kvůli své lásce kéž soky umlčíš, všechny  protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm...
Izaiáš 1:24...Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku, dočista...
Izaiáš 9:10...za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele poštval proti nim. Zepředu...
Izaiáš 59:18... Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si...
Jeremiáš 18:17...hlavou potřese. Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu...
Pláč 1:5...panny mají smutek - Sionu je tak hořce! Jeho protivníci triumfují, nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž...
Pláč 2:4...luk s pravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil vše, co bylo krásné na pohled. Jak oheň...
Pláč 2:17... bořil, aniž se slitoval. Obveselil nad tebou protivníka, roh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k...
Ozeáš 8:3...Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí...
Amos 3:11... toto praví Panovník Hospodin: Tuto zem obklíčí protivník, strhne tvé pevnosti a tvé paláce vyplení. Toto...
Micheáš 5:8...ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni! "Toho dne, praví Hospodin, vaše...
Nahum 1:2...se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin...
Nahum 1:9...si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konecprotivník se nezvedne! Budou zapleteni v trní, svým...
Lukáš 13:17...ze svého pouta?" Když to řekl, všichni jeho protivníci se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze...
Lukáš 21:15... proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři,...
1. Korintským 16:9...veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků. Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, ...
Filipským 1:28...víru evangelia. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám...
Titus 2:8... proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého....
1. Petr 5:8...vás záleží. Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |