Proti

Hledám varianty 'proti' [ proti ]. Nalezeny 812 verše.
Genesis 13:13... Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl...
Genesis 14:2...král Kedor-laomer a král národů Tidal válčili proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory,...
Genesis 14:8...tedy vytáhli a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nim: proti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi...
Genesis 14:9...a seřadili se v údolí Sidim k bitvě proti nimproti elamskému králi Kedor-laomerovi, králi národů...
Genesis 15:10...přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však neroztínal. K mrtvým tělům se...
Genesis 16:12...slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebec: on proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi bratry...
Genesis 20:6...úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se ....
Genesis 20:9...a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na království...
Genesis 34:30...i Perizejcům. Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni...
Genesis 39:9...bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby...
Genesis 40:1...se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba...
Genesis 50:20...se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se...
Exodus 10:16...zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím,...
Exodus 14:5...uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti lidu. "Co jsme to udělali? Proč jsme Izrael...
Exodus 14:25..."Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad...
Exodus 14:27...se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře....
Exodus 15:24...se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k...
Exodus 16:2... Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi...
Exodus 16:7...Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?"...
Exodus 16:8... poznáte, že Hospodin slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti...
Exodus 17:3...A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali...
Exodus 17:9...Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a...
Exodus 17:16...Hospodinovým trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi do posledního pokolení." Mojžíšův tchán...
Exodus 23:29...roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně...
Exodus 23:33...bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich bohům, octl by ses v pasti...
Exodus 32:11...Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou...
Exodus 32:12...plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a...
Exodus 32:14...navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z...
Exodus 32:29...dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete...
Exodus 32:33...odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti...
Exodus 36:12...pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon, kterými ty...
Leviticus 4:2...synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší proti některému z Hospodinových přikázání a dopustí se...
Leviticus 5:19...Je to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:10... kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krevproti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev,...
Leviticus 19:18...jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe....
Leviticus 20:3... Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když...
Leviticus 20:5...Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny,...
Leviticus 20:6...aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťte a...
Leviticus 26:17... vaši nepřátelé je snědí. Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás...
Leviticus 26:21...své ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám...
Leviticus 26:23...ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i proti vám. sám vás budu za...
Leviticus 26:24...se nadále stavět proti mně, postavím se i  proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát...
Leviticus 26:27...nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu vás...
Leviticus 26:28...nadále stavět proti mně, postavím se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více:...
Leviticus 26:40...svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl...
Leviticus 26:41...postavili proti mně, takže jsem se i postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel, dokud se...
Numeri 10:9...vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky...
Numeri 11:1... vzplanul hněvem. Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k...
Numeri 11:3... To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim vyšlehl Hospodinův oheň. Chátry přimíšené k nim...
Numeri 11:33...ho ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo...
Numeri 12:9...pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel. Oblak se vzdálil od...
Numeri 13:31...Muži, kteří šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou...
Numeri 13:33...mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my...
Numeri 14:2...celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach,...
Numeri 14:9...zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako...
Numeri 14:27...k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů...
Numeri 14:29...nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že...
Numeri 14:35...naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně srotilo: zde na této poušti do posledního...
Numeri 14:36...pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi...
Numeri 14:43...vás porazí! Amalekovci a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od...
Numeri 16:2...dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu,...
Numeri 16:3... členové sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si...
Numeri 16:11...Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti...
Numeri 16:19...do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou...
Numeri 17:6... Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v...
Numeri 17:7...v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a...
Numeri 17:20... Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům...
Numeri 17:25...pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu...
Numeri 20:2... Obci tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do...
Numeri 20:18..." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele mu odpověděli:...
Numeri 20:20...projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskem. Edom odepřel Izraeli...
Numeri 21:7...se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás...
Numeri 21:23...územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl...
Numeri 21:33...se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u...
Numeri 22:22...odjezdu vzplanul hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své...
Numeri 23:23...je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas...
Numeri 24:10... a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl mu:...
Numeri 25:3...spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi...
Numeri 26:9...obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu....
Numeri 27:3... ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Korachově. Zemřel pro svůj vlastní...
Numeri 30:8...slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její muž proti tomu v den, kdy o tom uslyší, nic nenamítne, pak...
Numeri 31:3...mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu. Z...
Numeri 31:7...trubkami k troubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je...
Numeri 32:13...cele vydali Hospodinu.' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po...
Numeri 32:14...ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento...
Numeri 32:23... Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde....
Numeri 33:47...Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó. Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na...
Deuteronomium 1:41...moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám...
Deuteronomium 1:44... Emorejci, kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po...
Deuteronomium 2:15...Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do posledního je vymýtila z tábora. Všichni...
Deuteronomium 2:32...a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh, nám ho...
Deuteronomium 3:1...se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei....
Deuteronomium 6:15...tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí ...
Deuteronomium 7:4...odvrátilo ke službě cizím bohům. Hospodin by proti vám vzplanul hněvem a rychle by vyhladil. Proto s...
Deuteronomium 7:22...postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 9:2...o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo obstojí proti synům Anakovým?" Dnešního dne tedy věz, že Hospodin,...
Deuteronomium 9:7...Egypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti Hospodinu. Popouzeli jste Hospodina i na Orébu, se...
Deuteronomium 9:16...ohněm. Tenkrát jsem uviděl, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu: odlili jste si sochu telete!...
Deuteronomium 9:19... Děsil jsem se toho zuřivého hněvu! Hospodin se proti vám rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát...
Deuteronomium 9:24...jste mu a neposlechli ho. Bouřili jste se proti Hospodinu ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se...
Deuteronomium 11:17...jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebe, aby nevydalo...
Deuteronomium 11:30...na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit...
Deuteronomium 19:15...ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do vlastnictvíProti nikomu nepostačí jediný svědek, se dotyčný...
Deuteronomium 19:16...výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z odpadlictví,...
Deuteronomium 19:18...se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se...
Deuteronomium 20:1...za ruku, noha za nohu. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než...
Deuteronomium 20:3...k lidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslní, nebojte se ani...
Deuteronomium 20:4... Hospodin, váš Bůh, který vás předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství."...
Deuteronomium 20:18...se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé...
Deuteronomium 21:10...očích správné. Když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš...
Deuteronomium 23:10...Hospodinova shromáždění. Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti....
Deuteronomium 28:7...nepřátele, kteří napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou....
Deuteronomium 28:25...nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se...
Deuteronomium 29:6... váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a bášanský král Og...
Deuteronomium 29:19...takovému nikdy neodpustí - naopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne...
Deuteronomium 30:19...jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil...
Deuteronomium 31:17...smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi...
Deuteronomium 31:19...vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu do země oplývající...
Deuteronomium 31:21...a soužení, bude tato píseň vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům...
Deuteronomium 31:26...Hospodina, našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle,...
Deuteronomium 31:27...vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté...
Deuteronomium 33:7...zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukouproti nepřátelům mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urim a...
Deuteronomium 34:11...a divů jej Hospodin poslal vykonat v Egyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! ...
Jozue 1:18...tebou, jako býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš...
Jozue 3:16...moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy...
Jozue 7:1...z věcí propadlých klatbě, a Hospodin vzplanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal...
Jozue 7:20...to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izraele," odpověděl mu Achan....
Jozue 8:1... Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou ajského krále a...
Jozue 8:2...ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším...
Jozue 8:3...se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc udatných bojovníků a...
Jozue 8:5...se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi...
Jozue 8:10...spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam...
Jozue 8:14...ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá...
Jozue 8:18...Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruceproti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue tedy napřáhl...
Jozue 8:20...tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid...
Jozue 8:33... Stáli tam spolu cizinci i domácí, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře Ebal, jak kdysi...
Jozue 9:2...a jebusejský - sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také obyvatelé Gibeonu se...
Jozue 9:18...při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto...
Jozue 10:6...nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen...
Jozue 10:21...vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě. Nikdo se proti synům Izraele neodvážil ani ozvat. Potom Jozue řekl:...
Jozue 10:25... Takto Hospodin naloží se všemi nepřáteliproti nimž budete bojovat." Potom je Jozue dal pobít a...
Jozue 11:5...se společně u meromských vod, aby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich....
Jozue 11:7...spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na ...
Jozue 11:20...totiž zatvrdil jejich srdce, aby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti...
Jozue 15:15...a Talmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer)....
Jozue 22:12... celá izraelská obec se shromáždila v Šílu, aby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům...
Jozue 22:16...jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes...
Jozue 22:18...Hospodina. K čemu to povede? Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou...
Jozue 22:19... a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je...
Jozue 22:29...aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy! Neodvrátili jsme se dnes od...
Jozue 22:31...poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele...
Jozue 22:33...to líbilo. Dobrořečili Bohu a přestali říkat, že proti synům Rubenovým a Gádovým vytáhnou do boje a zpustoší...
Jozue 23:16...sloužit cizím bohům a klanět se jim, vzplane proti vám Hospodinův hněv, takže z této krásné země, kterou...
Jozue 24:11... Chetejci, Girgašejci, Hivejci i Jebusejci proti vám bojovali, ale vydal jsem je do vašich rukou....
Soudců 1:1...ptali Hospodina: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin odpověděl: "...
Soudců 1:3...Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do vašeho...
Soudců 1:9...meče a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a v podhůří....
Soudců 1:10...v horách, v Negevu a v podhůří. Vytáhli také proti Kananejcům obývajícím Hebron (dříve nazývaný...
Soudců 1:11... Achimana a Talmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer)....
Soudců 2:14...Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas nájezdníkům, kteří...
Soudců 2:15... Kamkoli se vypravili, Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženi, přesně jak to Hospodin řekl a...
Soudců 2:20...se odmítali vzdát. Hospodin proto vzplanul proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou...
Soudců 3:8...baalům a ašerám. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas králi jménem Kušan...
Soudců 4:24...krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, ho...
Soudců 5:13...tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému...
Soudců 5:20...však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdyproti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty...
Soudců 5:23...nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka...
Soudců 6:32... se Baal hájí. Říkali totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a...
Soudců 7:22...po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk směrem k...
Soudců 9:18...z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na...
Soudců 9:31... se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a ukryj...
Soudců 9:33...zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se...
Soudců 9:34...se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův...
Soudců 9:43... že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem...
Soudců 10:7...a nesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a...
Soudců 10:10...Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili...
Soudců 11:6... "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským stařešinům...
Soudců 11:8...jsme se pro tebe vrátili. Pojď s námi bojovat proti Amoncům. Staň se vůdcem nás všech, kdo bydlíme v...
Soudců 11:12...vyslal k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský...
Soudců 11:27...ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když proti mně válčíš. Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi...
Soudců 11:29... prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš...
Soudců 11:32...jako zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil...
Soudců 12:1... abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad...
Soudců 12:2...těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete,...
Soudců 12:3... nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste...
Soudců 12:4...všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na udeřili, protože...
Soudců 14:4...nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v době...
Soudců 20:11...se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene...
Soudců 20:14... Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst...
Soudců 20:18...dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První...
Soudců 20:19...Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě...
Soudců 20:20... Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi, Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili...
Soudců 20:23... Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl:...
Soudců 20:28... stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?"...
Soudců 20:30...Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako ...
Soudců 20:31...jako dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím...
Růt 1:13...vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec...
Růt 1:21...vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně, Všemohoucí sužuje!" Tak se tedy Noemi vrátila...
1. Samuel 2:25...- vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk...
1. Samuel 3:12...dne uvedu na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu,...
1. Samuel 4:1...pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Izraelci se utábořili poblíž Eben-ezeru a...
1. Samuel 4:2...a Filištíni v Afeku. Když se Filištíni proti Izraeli sešikovali, rozpoutal se boj a Filištíni je...
1. Samuel 7:6...se toho dne a prohlašovali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se Samuel v Micpě stal izraelským...
1. Samuel 7:7...shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to Izraelci uslyšeli, dostali z...
1. Samuel 7:13... Po všechny Samuelovy dny byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která...
1. Samuel 9:14...Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hleproti nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před...
1. Samuel 10:10...ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch...
1. Samuel 11:1... Potom přitáhl Nachaš Amonský a utábořil se proti Jábeš-gileádu. Všichni obyvatelé Jábeše Nachašovi...
1. Samuel 12:9...Filištínů a do rukou moábského krále. Ti všichni proti nim bojovali. Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili...
1. Samuel 12:12...jste bydlili v bezpečí. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To...
1. Samuel 12:15...se vzpírat jeho příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcům. Předstupte...
1. Samuel 12:23...vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám...
1. Samuel 14:5...Bocec a druhý Sene; jeden se tyčil na severu proti Michmasu, druhý proti Gebě. "Pojď," řekl Jonatan...
1. Samuel 14:33...krví. Saulovi bylo oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu. maso s krví." "To je zrada!" prohlásil...
1. Samuel 14:34...ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy...
1. Samuel 14:45...mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který...
1. Samuel 14:52... Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli Saul viděl někoho schopného a...
1. Samuel 15:2...Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi...
1. Samuel 17:2...Utábořili se v údolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci...
1. Samuel 17:21... Izraelci i Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a...
1. Samuel 17:41... Filištín, vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho...
1. Samuel 17:45...a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti...
1. Samuel 17:48... aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen,...
1. Samuel 22:8...udělá velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj...
1. Samuel 22:13...odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu...
1. Samuel 23:3...v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina...
1. Samuel 23:28...Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot,...
1. Samuel 24:2...v pevnosti En-gedi. Když se Saul vrátil z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v...
1. Samuel 25:20...na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala,...
1. Samuel 25:39... řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil...
1. Samuel 26:19...králi a pane, slova svého služebníka. Pokud  proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou...
1. Samuel 28:1...době Filištíni shromáždili svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím...
1. Samuel 28:15..."Je mi tak úzko!" odpověděl Saul. "Filištíni proti mně bojují a Bůh se ode odvrátil! Vůbec mi...
1. Samuel 28:18...Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes Hospodin naloží takto:...
1. Samuel 29:4...nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než...
1. Samuel 29:8...tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého krále a pána?" "Vím, jak jsi dobrý,"...
1. Samuel 31:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
2. Samuel 2:15...dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého...
2. Samuel 6:7...spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě...
2. Samuel 10:9...ty nejlepší z izraelských bojovníků a seřadil je proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého...
2. Samuel 10:10...pod velení svého bratra Abišaje, aby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly...
2. Samuel 10:13..." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile...
2. Samuel 10:14...a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do Jeruzaléma. Aramejci viděli,...
2. Samuel 10:17...a přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje. Museli se ale...
2. Samuel 11:17... Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových vojáků padli. Jedním z...
2. Samuel 12:11...neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima...
2. Samuel 12:13...veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu...
2. Samuel 12:26... Miláček Hospodinův. Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl,...
2. Samuel 12:29...tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a dobyl ji. Potom sňal z...
2. Samuel 14:7...a zabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovraha!...
2. Samuel 14:13... Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil...
2. Samuel 17:21...Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi...
2. Samuel 18:6...ohledně Abšaloma. A tak vytáhli do pole proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském lese a Davidovi...
2. Samuel 18:13...králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb....
2. Samuel 18:28...tvůj Bůh, jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec...
2. Samuel 18:31...krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?"...
2. Samuel 20:21...hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu."...
2. Samuel 21:15...válka. David šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců...
2. Samuel 22:30... sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je...
2. Samuel 24:1...třicet sedm. Hospodin znovu vzplanul hněvem proti Izraeli. "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti...
2. Samuel 24:4...nastokrát! Proč bys ale dělal něco takového?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic...
1. Královská 7:4... Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Všechny vchody i zárubně...
1. Královská 7:5...tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň,...
1. Královská 8:31... vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby...
1. Královská 8:33...jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel,...
1. Královská 8:35...země, kterou jsi dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť,...
1. Královská 8:44...jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k...
1. Královská 8:46...a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty...
1. Královská 8:50...svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se...
1. Královská 11:26...Izrael. Také Jeroboám, syn Nebatův, se vzbouřil proti králi. Byl to jeden z Šalomounových dvořanů, Efraimec...
1. Královská 11:27...byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil proti králi, byl tento: Šalomoun stavěl terasu Milo a...
1. Královská 12:19...do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael...
1. Královská 12:24...i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů,...
1. Královská 13:32... To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na...
1. Královská 15:17...neustálá válka. Izraelský král Baaša vytáhl proti Judsku. Vystavěl Rámu, takže od krále Asy nemohl...
1. Královská 15:27...Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u filištínského...
1. Královská 16:7...Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům...
1. Královská 16:9...roky. Jeho dvořan Zimri, velitel poloviny vozůproti němu zosnoval spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse,...
1. Královská 17:18...těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi...
1. Královská 20:12... rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi...
1. Královská 20:22...dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští...
1. Královská 20:26...nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si...
1. Královská 20:27...si zásoby a vyrazili jim vstříc. Izraelci proti nim tábořili jako dva houfy koziček; Aramejci...
1. Královská 20:29... že jsem Hospodin." Celý týden tábořili proti sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za...
2. Královská 1:1...jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl mříží své střešní...
2. Královská 3:5...na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram proto ihned...
2. Královská 3:7...také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?"...
2. Královská 3:21...zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové, a tak povolali...
2. Královská 5:7...zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že...
2. Královská 6:24...znovu shromáždil celé své vojsko, vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad....
2. Královská 7:6...vojska a řekli si: "Podívejte! Izraelský král si proti nám najal chetitské a egyptské krále! táhnou na...
2. Královská 8:20...zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto...
2. Královská 8:22...pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna....
2. Královská 8:28...přiženil! Spolu s Achabovým synem Joramem vytáhl proti aramejskému králi Chazaelovi do války o Rámot-gileád....
2. Královská 9:14... syn Jošafata, syna Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska...
2. Královská 10:9...jste spravedliví. Ano, jsem zosnoval spiknutí proti svému pánu a zabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny...
2. Královská 10:10...vězte, že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl...
2. Královská 12:21...- se, jak známo, píše v Kronice judských králůProti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho...
2. Královská 13:3...a neodvrátil se od nich. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a nadlouho je vydal do rukou...
2. Královská 14:19... sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše, ale i...
2. Královská 15:10... který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešůvproti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté,...
2. Královská 15:25...Izrael. Pekach, syn Remaliášův, jeho pobočníkproti němu zosnoval spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z...
2. Královská 15:30...a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi, synu Remaliášovu, zosnoval spiknutí....
2. Královská 15:37...judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále Recina a Pekacha,...
2. Královská 16:5...Pekachem, synem Remaliášovým, vytáhl do boje proti Jeruzalému. Oblehli Achaze, ale nedokázali ho porazit...
2. Královská 17:7... Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z...
2. Královská 17:9...králů. Synové Izraele prováděli špatnosti proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od...
2. Královská 18:7... Ve všem, co podnikl, se mu dařilo. Vzbouřil se proti asyrskému králi a přestal mu sloužit. Také porazil...
2. Královská 18:9... syna Elova,) vytáhl asyrský král Šalman-assar proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl....
2. Královská 18:13...krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král...
2. Královská 18:25...bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a znič ji!'" Eliakim, syn Chilkiášův, Šebna a...
2. Královská 19:6...- Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na...
2. Královská 19:9...král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Obratem proto vyslal posly k...
2. Královská 19:22...jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhalproti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima?...
2. Královská 19:32...do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy...
2. Královská 21:23...se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid...
2. Královská 21:24...vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za...
2. Královská 22:13...ohledně slov této nalezené knihy. Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové...
2. Královská 22:17... veškerým dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte...
2. Královská 23:17...Božího muže, který přišel z Judska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě...
2. Královská 23:26...rozhorlení svého velikého hněvu, kterým vzplál proti Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel...
2. Královská 23:29... Za jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekóproti asyrskému králi k řece Eufrat. Král Jošiáš vytáhl...
2. Královská 24:1...se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj posílal...
2. Královská 24:20...vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v...
1. Letopisů 10:3... Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti Saulovi. Našli ho lukostřelci a těžce ho zranili...
1. Letopisů 12:20...k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi. (Nakonec ale Filištínům nepomohli. Jejich...
1. Letopisů 12:22...Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní hrdinové, a...
1. Letopisů 13:10...spřežení naklonilo. Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl...
1. Letopisů 14:14...Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíš v korunách moruší šelest...
1. Letopisů 19:10...nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení svého...
1. Letopisů 19:11...pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly...
1. Letopisů 19:17...Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti nim. Jakmile David sešikoval vojsko, pustili se s ním...
1. Letopisů 21:1...Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků.  Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby...
1. Letopisů 21:4...pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale Joáb ani velitelé vojska nic...
1. Letopisů 21:16...mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové, oblečeni pytlovinou,...
2. Letopisů 6:22... vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímu a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby...
2. Letopisů 6:24...jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od svých nepřátel,...
2. Letopisů 6:26...kterou jsi dal jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť,...
2. Letopisů 6:36...a prosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty...
2. Letopisů 6:39... Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči...
2. Letopisů 10:19...do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do...
2. Letopisů 11:4...Judy a Benjamína: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc...
2. Letopisů 12:2... v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60...
2. Letopisů 13:6...služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi. K němu se shromáždila ničemná a...
2. Letopisů 13:8...postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v rukou Davidových...
2. Letopisů 13:12...je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem...
2. Letopisů 14:5...mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál...
2. Letopisů 14:8...štítem a lukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl Habešan Zerach s milionovou armádou a...
2. Letopisů 14:10..."Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na...
2. Letopisů 16:1...válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král Baaša. Vystavěl Rámu,...
2. Letopisů 17:1...kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil...
2. Letopisů 18:2... koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?"...
2. Letopisů 19:10...a pravidel, je musíte poučit, nehřeší proti Hospodinu. Jinak by Boží hněv padl nejen na vaše...
2. Letopisů 20:1...Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno:...
2. Letopisů 20:2...vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno: "Přitáhla proti tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře,...
2. Letopisů 20:12...Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, ale naše oči hledí k...
2. Letopisů 20:16... Ten boj není váš, ale Boží. Zítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu Cic, a střetnete...
2. Letopisů 20:17...se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil...
2. Letopisů 20:22...chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům hory Seír, kteří...
2. Letopisů 20:29...království doslechla, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele, padla na hrůza z Boha....
2. Letopisů 21:8...zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále. Jehoram proto...
2. Letopisů 21:10...obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna....
2. Letopisů 21:16...dne, ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi podnítil Filištíny i Araby sousedící s...
2. Letopisů 21:17...Filištíny i Araby sousedící s Habešany. Vytáhli proti Judsku, pronikli obranou a pobrali všechno jmění,...
2. Letopisů 24:21...jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří...
2. Letopisů 24:23...a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko. Vtrhli do Judska i do...
2. Letopisů 24:25...ho těžce zraněného. Tehdy se jeho dvořané proti němu spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a...
2. Letopisů 24:26... ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn...
2. Letopisů 24:27... O jeho synech, o mnoha proroctvích vznesených proti němu i o přestavbě Božího chrámu se píše ve Výkladu...
2. Letopisů 25:15...se jim a pálil jim kadidlo. Hospodin tehdy proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka,...
2. Letopisů 25:27... kdy Amaciáš přestal následovat Hospodina, se proti němu v Jeruzalémě chystalo spiknutí. Utekl sice do...
2. Letopisů 26:6...hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínům, zbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a...
2. Letopisů 26:7...na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti...
2. Letopisů 26:13...mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti nepříteli. Uziáš celé vojsko vyzbrojil štíty, kopími,...
2. Letopisů 26:18...Hospodinových kněží tam šli za ním. Postavili se proti králi Uziášovi a řekli mu: "Uziáši, nenáleží ti pálit...
2. Letopisů 28:11...a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!" Tehdy povstali někteří...
2. Letopisů 28:12...Šalumův, a Amasa, syn Chadlajův - a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!"...
2. Letopisů 28:13...řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě...
2. Letopisů 32:16...z ruky vysvobodit vás!" Jeho služebníci vedli proti Hospodinu Bohu a proti jeho služebníku Ezechiášovi...
2. Letopisů 32:25...dobrodiní nebyl vděčný a zpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému Boží hněv. Potom se...
2. Letopisů 33:24... ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid...
2. Letopisů 33:25...vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za...
2. Letopisů 34:21...nás vylit nesmírný Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo...
2. Letopisů 34:27... která jsi slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své...
2. Letopisů 35:20...do bitvy u Karkemiše na Eufratu. Jošiáš vytáhl proti němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s...
2. Letopisů 35:21...s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě, ale proti národu, se kterým válčím. A Bůh mi...
2. Letopisů 36:6...co je v očích Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho...
2. Letopisů 36:13...ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřilproti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal...
2. Letopisů 36:16...si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na ...
Ezdráš 4:19...a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm vznikají povstání a vzpoury...
Ezdráš 8:22...všemi, kdo ho hledají, ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a...
Ezdráš 10:15...hněv našeho Boha, který kvůli této věci vzplál." Proti byl pouze Jonatan, syn Asaelův, a Jachziáš, syn Tikvy...
Nehemiáš 1:6...Vyznávám hříchy synů Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešili!...
Nehemiáš 3:37... nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli hradby. byly z...
Nehemiáš 4:2...všichni se společně spikli, že vytáhnou do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokoj. Modlili jsme se tedy...
Nehemiáš 4:3... Modlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim jsme ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v...
Nehemiáš 9:29...a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády...
Nehemiáš 13:18...poskvrňujete sobotu, znovu rozněcujete jeho hněv proti Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách...
Ester 1:16...Memuchan: "Královna Vašti se neprovinila jen proti králi, ale i proti všem velmožům a všem národům ve...
Ester 2:1...si na Vašti, na to, co provedla a jak se proti zakročilo. Právě ho obsluhovali královští panoši a...
Ester 4:16...postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a...
Ester 8:3...tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane....
Ester 8:13...Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým nepřátelům. Jízdní poslové na koních z říšského...
Ester 9:2...městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi...
Ester 9:25... aby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům, obrátil zpět na jeho hlavu: on sám i jeho...
Job 8:4...Copak Všemohoucí právo převrací? Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale...
Job 9:4...a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul proti němu? On hory přenáší, než se kdo naděje, poráží je,...
Job 10:17...sílu na znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska...
Job 15:13...unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti Bohu obracíš svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto...
Job 15:25... je jako král, jenž čeká na útok. To proto, že proti Bohu vztáhl ruku, proti Všemohoucímu se postavil,...
Job 15:26...Všemohoucímu se postavil, tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice...
Job 16:8... i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá...
Job 16:9.... Zuřivě drásá Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na...
Job 16:10...s posměchem bijí do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh dal napospas ničemům, předhodil ...
Job 19:5...Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na...
Job 19:11...vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku...
Job 19:12...jeho nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armádaproti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola...
Job 20:27... Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v...
Job 31:38...před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její...
Job 32:2... syn Barachela Buzského z rodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job...
Job 33:10...nechybil, jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník....
Job 34:37...hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 36:33... Vypovídá o něm jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako...
Job 41:1...Pomysli na ten boj a to nezkusíš! Nikdo proti němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka...
Job 41:2...se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo chce vyzvat, mu zaplatím?...
Job 42:7... promluvil k Elifazovi Temanskému: "Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně...
Žalmy 2:2...Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich...
Žalmy 3:2...Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou...
Žalmy 5:11...doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v tebe však budou šťastní,...
Žalmy 8:3...nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys...
Žalmy 9:20...ponížených nezhyne navěky! Povstaň, Hospodineproti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy!...
Žalmy 15:5...i kdyby na to doplatil, kdo nepůjčuje na úrokyproti nevinnému se nedá podplatit. Kdo takto jedná, nikdy...
Žalmy 18:30...svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám! Jak dokonalá je...
Žalmy 27:3... protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, srdce se toho neleká; i kdyby...
Žalmy 27:12...Nevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu...
Žalmy 31:14...slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale...
Žalmy 35:1...Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj...
Žalmy 35:3...štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj...
Žalmy 35:20... oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokojiproti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají,...
Žalmy 35:26...Studem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, ...
Žalmy 37:12...zemi, rozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě,...
Žalmy 41:5..."Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve...
Žalmy 41:10... ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej,...
Žalmy 51:6...své zločiny, svůj hřích mám stále na mysliProti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima...
Žalmy 54:5... mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo...
Žalmy 55:19... pokoj duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh vyslyší a pokoří je, ten, který od věků...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím...
Žalmy 60:2... Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do...
Žalmy 60:13... který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. S...
Žalmy 71:10... neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh...
Žalmy 71:13...mi! jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou jsou přikryti...
Žalmy 78:17...potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího dráždili!...
Žalmy 78:19...svých, podle své chuti pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti?...
Žalmy 78:21...maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval seproti Jákobovi vzplanul plamenem, vykypěl hněvem na Izrael....
Žalmy 78:31...jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět...
Žalmy 81:6... Na svědectví to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá...
Žalmy 83:4...bouří, ti, kdo nenávidí, hlavy zvedajíProti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým...
Žalmy 83:6...Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor Edomců spolu s Izmaelity,...
Žalmy 85:5...Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš...
Žalmy 86:14... z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Božeproti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo ...
Žalmy 94:16...poctiví dojdou odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby...
Žalmy 94:20...Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví spravedlivého berou...
Žalmy 106:18...pohltila, Abiramovu hordu pohřbila. Oheň vyšlehl proti tlupě, spálil ty darebáky plamenem! Na Orébu si...
Žalmy 106:40...se, a svými činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil!...
Žalmy 108:13... jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S...
Žalmy 109:3...Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství obviňují, zatímco...
Žalmy 119:11...nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům...
Žalmy 135:9... po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypteproti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! On...
Žalmy 141:5...přítelem, mi však hlavu nemažou ničemovéproti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové...
Přísloví 3:29..." když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru. Nežaluj...
Přísloví 23:11...ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání,...
Přísloví 24:28...se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad oklamávat svými...
Přísloví 25:18...jen vzácně, jinak se přesytí a znenávidí . Kdo proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak...
Přísloví 28:4... velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači...
Píseň 1:6...slunce se do mne opřelo! Synové matky v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou vlastní vinici...
Píseň 3:8...Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsouproti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým. Král...
Izaiáš 1:25...nepřátel, svým protivníkům pomstím se! Obrátím proti tobě ruku, dočista vytavím tvoji strusku, odstraním z...
Izaiáš 2:4...mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do...
Izaiáš 3:9...vzepřeli se do očí. Výraz jejich tváře svědčí proti nim - svůj hřích jak Sodoma stavějí na odiv. Běda...
Izaiáš 3:14... aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste...
Izaiáš 5:25...proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly - v...
Izaiáš 7:1...králem Pekachem, synem Remaliášovým, do boje proti Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu...
Izaiáš 9:7...Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen...
Izaiáš 9:10...skáceny, my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim vzbudil Recinovy protivníky, jejich nepřátele...
Izaiáš 10:6...v jejich ruce je prchlivost! Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně...
Izaiáš 10:12...Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za...
Izaiáš 10:32...Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnesproti hoře Dcery sionské zvednou pěst, pohrozí jeruzalémské...
Izaiáš 13:17...domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle,  proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra neváží a o zlato...
Izaiáš 14:22... po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i...
Izaiáš 19:2... srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti...
Izaiáš 19:16...rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při...
Izaiáš 20:3...tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král...
Izaiáš 23:13...zanechali pouštní havěti, obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin....
Izaiáš 25:4...před výhní. Soptění ukrutných je jako bouře proti zdi a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však...
Izaiáš 29:3...táborem obklíčím, oblehnu věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z...
Izaiáš 29:7...ohně, který vše pohltí. Horda všech národů, jež proti Arieli bojují - ti, kdo proti němu vyšli do války,...
Izaiáš 29:8...právě tak dopade horda všech národů, jež bojují proti hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí...
Izaiáš 31:2...Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou...
Izaiáš 36:1...krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský...
Izaiáš 36:10...bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a znič ji!'" Eliakim, Šebna a Joach...
Izaiáš 37:6...- Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na...
Izaiáš 37:9...král dozvěděl o Tirhakovi: "Habešský král vytáhl proti tobě do boje." Jakmile to uslyšel, vyslal posly k...
Izaiáš 37:23...jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhalproti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima?...
Izaiáš 37:33...do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy...
Izaiáš 41:11... Hle, jak ostudně budou zahanbeni všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako nic a zahynou ti, kteří s...
Izaiáš 42:24...lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodinproti němuž jsme hřešili? Po jeho cestách chodit nechtěli,...
Izaiáš 45:24...říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti němu zuřili, přijdou k němu a budou zahanbeni, ale...
Izaiáš 50:8...obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti mně vznášet žaloby? ke mně přistoupí! Hle,...
Izaiáš 59:12...je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají nám naše provinění,...
Izaiáš 59:13...provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru a zradu proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o násilí a o...
Izaiáš 63:10...a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho...
Izaiáš 66:24...Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň...
Jeremiáš 1:15... praví Hospodin. Přijdou a postaví své trůny proti branám Jeruzaléma; obklíčí dokola jeho hradby i...
Jeremiáš 1:18...městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi - proti jejím králům, jejím velmožům...
Jeremiáš 1:19...velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť jsem s...
Jeremiáš 3:25...teď uléháme v hanbě a potupou jsme přikrytiProti Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši...
Jeremiáš 4:16...Jeruzalému: ‚Zdaleka přišli oblehnoutproti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém...
Jeremiáš 4:17...Jeruzalém jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky...
Jeremiáš 6:4...každý spase, na co natrefí. ‚Připravte se k boji proti ! Zaútočíme o poledni!' ‚Běda, den se nachýlil,...
Jeremiáš 6:6...Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte lesproti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká...
Jeremiáš 6:23...jeden muž jsou sšikovaní do boje, Dcero sionskáproti tobě!" Jakmile jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably....
Jeremiáš 8:14...k smrti, jedovatou vodu nám dal pít, neboť jsme proti němu zhřešili. Vyhlížíme klid, a nic dobrého není;...
Jeremiáš 11:9...mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. Vrátili se k hříchům svých dávných předků...
Jeremiáš 14:7...jménu ale zasáhni! Mnohokrát jsme se odvrátiliproti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele, náš Spasiteli...
Jeremiáš 14:20...jsme zlí; naši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili. Kvůli svému jménu nás nezavrhuj,...
Jeremiáš 15:14...vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty...
Jeremiáš 15:20...k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem  proti tomuto lidu jako pevnou bronzovou hradbu. Budou proti...
Jeremiáš 16:10...vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti: ‚Proč proti nám Hospodin vyhlásil tak hrozné neštěstí? Čím jsme...
Jeremiáš 18:8...zla, pak i upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo...
Jeremiáš 18:11...Jeruzaléma: ‚Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se...
Jeremiáš 18:23...se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdi a kup od hrnčíře...
Jeremiáš 21:4...Zbraně, jimiž venku před hradbami bojujete proti babylonskému králi a proti Chaldejcům, kteří na vás...
Jeremiáš 21:5...uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a mocnou paží ve svém hněvu a...
Jeremiáš 21:13... protože vaše skutky jsou tak zlé! Hle, jsem proti tobě, Jeruzaléme, jenž na náhorní plošině trůníš...
Jeremiáš 22:7...tebe však jen pustina, města bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v plné zbroji; zporážejí ty...
Jeremiáš 23:30... Jako kladivo skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou slova...
Jeremiáš 23:31...kradou slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a...
Jeremiáš 23:32...a říkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když...
Jeremiáš 26:11...řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!"...
Jeremiáš 26:20... syn Šemajášův, z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako...
Jeremiáš 32:5... praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl: "Dostal...
Jeremiáš 33:8...jako kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny, které proti mně...
Jeremiáš 37:18...Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům anebo tomuto lidu provinil, že...
Jeremiáš 37:19...vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď však prosím...
Jeremiáš 38:5...vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do...
Jeremiáš 40:3...naplnil. Stalo se vám to, protože jste hřešili proti Hospodinu a neposlouchali jste ho. Teď ale pohleď -...
Jeremiáš 41:12...byli s ním, vzali všechny své muže a vytáhli proti němu do boje. Dostihli ho u Velkého rybníka v Gibeonu...
Jeremiáš 43:3...říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To  proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby nás vydal do...
Jeremiáš 44:23...proto, že jste pálili kadidlo, že jste hřešili proti Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchali a...
Jeremiáš 44:29...místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k vašemu neštěstí. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 47:7...spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti Aškelonu, namířil jej proti pobřeží!" Toto praví...
Jeremiáš 48:26... praví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je...
Jeremiáš 48:42...zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal proti Hospodinu. Strach a prach a past na vás, obyvatelé...
Jeremiáš 49:2...Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců zakřičím do bitvy. Zbude z jen hromada...
Jeremiáš 49:14...k národům: Šikujte se! Vzhůru k útoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi...
Jeremiáš 49:20...slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou...
Jeremiáš 49:28...král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru! Zahubte syny Východu! Stany i stáda jim budou...
Jeremiáš 49:30...Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje...
Jeremiáš 49:31... na vás vymýšlí svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin...
Jeremiáš 50:7...si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti Hospodinu,...
Jeremiáš 50:9...berani před ovcemi! Hle, probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní....
Jeremiáš 50:14...Střílejte na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti Hospodinu! Spusťte pokřik ze všech stran: se...
Jeremiáš 50:31...v ten den zabiti, praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů. totiž...
Jeremiáš 50:42...muž jsou sšikovaní do boje, Dcero babylonskáproti tobě! o nich babylonský král uslyší, jeho ruce...
Jeremiáš 50:45... co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou...
Jeremiáš 51:1...jeho úpění! Tak praví Hospodin: "Hle, zvednu proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v...
Jeremiáš 51:5... ačkoli se jejich zem tolik naplnila hříchem proti Svatému Izraelovu. Utečte z Babylonu! Prchejte...
Jeremiáš 51:12...pomsta, pomsta za jeho chrám! Namiřte korouhev proti babylonským hradbám! Zesilte hlídky, stavte stráž!...
Jeremiáš 51:25...páchali na Sionu, praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví...
Jeremiáš 51:27... mezi národy zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje, svolejte na něj království Ararat,...
Jeremiáš 51:28...přiveďte koně jak roje kobylek! Připravte národy proti němu do boje, krále Médie a jejich hejtmany, správce...
Jeremiáš 51:46...- že v zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s...
Jeremiáš 51:60... do jediné knihy - všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš...
Jeremiáš 52:3...vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v...
Pláč 1:2...utěšit. Všichni přátelé ji zradili, obrátili se proti ! Juda odešel do vyhnanství ponížen krutou porobou....
Pláč 1:15...všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil mládence. Hospodin...
Pláč 1:17...vztahuje, chybí mu těšitel. Hospodin vzbudil proti Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi...
Pláč 2:3...nepřítele odvrátil od něj svou pravici. Vzplanul proti Jákobovi plamenem jak oheň, jenž vše spaluje. Jako...
Pláč 3:3...ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť...
Pláč 3:46... Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou proti nám. Zbývá nám jen strach a prach, zkáza,...
Ezechiel 2:3... k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcové i oni do dneška...
Ezechiel 2:9...a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hleproti mně natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede...
Ezechiel 4:2...město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti němu násep, rozmísti...
Ezechiel 4:7...obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. tehdy svážu provazy, takže se nebudeš...
Ezechiel 5:8...tak praví Panovník Hospodin: , ano jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám...
Ezechiel 5:13... Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. můj hněv proti nim...
Ezechiel 6:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti izraelským horám a prorokuj proti nim. Řekni:...
Ezechiel 6:14...všem těm svým hnusným modlám. Napřáhnu ruku proti nim a obrátím jejich zemi v pustinu pustější než...
Ezechiel 11:4...ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch...
Ezechiel 13:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují prorokování....
Ezechiel 13:8...slova falešná a vaše věštění je lež, hle - jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti...
Ezechiel 13:9...proti vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži...
Ezechiel 13:15... že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu vám: Zeď je...
Ezechiel 13:17...Panovník Hospodin! A teď, synu člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní...
Ezechiel 13:20... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do...
Ezechiel 14:8...skrze něj, Hospodin mu odpovím osobněProti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj...
Ezechiel 14:13...Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká země proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na ni...
Ezechiel 15:7...tak zanechám i obyvatele Jeruzaléma. Postavím se proti nim tváří. I když se z ohně vynořili, oheň je stráví....
Ezechiel 16:30...kramářů. Pořád jsi ale neměla ještě dost. Zuřím proti tobě! praví Panovník Hospodin. Co všechno to jako...
Ezechiel 16:37...jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z celého okolí a obnažím před nimi, aby ...
Ezechiel 16:42...- žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se utiší; tehdy se...
Ezechiel 17:15...jeho smlouvu, aby obstálo. Ten král se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o...
Ezechiel 20:8...modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat. Nezahodili ty...
Ezechiel 20:13... jejich Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli ...
Ezechiel 20:21... jsem Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly,...
Ezechiel 21:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž proti jihu a prorokuj proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni...
Ezechiel 21:7...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyni a prorokuj proti...
Ezechiel 21:8...izraelské zemi: Tak praví Hospodin. Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z pochvy a vyhladím z tebe...
Ezechiel 21:9...i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají,...
Ezechiel 21:20...aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutiliProti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach...
Ezechiel 21:27... spustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám, navršit násep a vybudovat val. Jim to bude...
Ezechiel 23:22...Proto, Oholíbo, tak praví Panovník Hospodin:  proti tobě popudím ty tvé milence, kteří se ti znechutili,...
Ezechiel 23:46...krve! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: se proti nim sejdou davy! propadnou děsu a plenění! Ty davy...
Ezechiel 24:13...zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, to...
Ezechiel 25:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Amoncům a prorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amonci,...
Ezechiel 25:16...tak praví Panovník Hospodin: Napřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany, vyhubím zbytky...
Ezechiel 26:3...proto tak praví Panovník Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé...
Ezechiel 26:8... Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep a zvedne proti...
Ezechiel 28:7...cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí....
Ezechiel 28:21...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Sidonu. Prorokuj proti němu a řekni - Tak praví...
Ezechiel 28:22...- Tak praví Panovník Hospodin: Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavím! Poznají, že jsem...
Ezechiel 29:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i...
Ezechiel 29:3... Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin - jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný krokodýle...
Ezechiel 29:10...patří Nil, jsem ho učinil,' a proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté...
Ezechiel 29:18...člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, měli...
Ezechiel 30:22... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu...
Ezechiel 34:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, prorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm pastýřům - Tak...
Ezechiel 34:10... Tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti těm pastýřům! Budu je volat k odpovědnosti za své...
Ezechiel 35:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seír a prorokuj proti němu. Řekni mu - Tak...
Ezechiel 35:3...mu - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří Seír! Vztáhnu na tebe ruku a obrátím ...
Ezechiel 35:12... že Hospodin jsem slyšel všechny tvé urážky proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustina, můžeme je...
Ezechiel 35:13...spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova proti mně. jsem to ale...
Ezechiel 36:5...Hospodin: Ano, mluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s...
Ezechiel 38:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se proti Gogovi v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a Tubalu...
Ezechiel 38:3...- Tak praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Gogu, velevládce Mešeku a Tubalu! Přivedu si ...
Ezechiel 38:16...přikrývá zemi. V budoucnosti , Gogu, přivedu proti své zemi, aby národy poznaly, se na tobě před...
Ezechiel 38:17... Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy...
Ezechiel 38:21...padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho...
Ezechiel 39:1... že jsem Hospodin." "Synu člověčí, prorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, ...
Ezechiel 39:6...promluvil, praví Panovník Hospodin. Pošlu oheňproti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích....
Ezechiel 41:19... Každý cherub měl dvě tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé...
Daniel 3:8... Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále...
Daniel 5:23...jsi to všechno věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a...
Daniel 7:21...se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký a...
Daniel 7:25...předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí...
Daniel 8:6... kterého jsem viděl stát na břehu, zuřivě proti němu vyrazil. Viděl jsem, jak na berana vztekle útočí...
Daniel 8:11...je. Ve svém rozmachu se postavil dokonceproti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní...
Daniel 8:25...zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky...
Daniel 9:8...vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě! Náš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli...
Daniel 9:9...Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili. Neposlouchali jsme Hospodina, svého...
Daniel 9:11...Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi nás i naše...
Daniel 10:13...s odpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel...
Daniel 10:21...pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže. Proto jsem v...
Daniel 11:2...ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké říši. Potom povstane bojovný král, který...
Daniel 11:11...vytáhne a vrhne se s ním do boje. Severní král proti němu postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své...
Daniel 11:14...armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu se pozvednou bojovní...
Daniel 11:24...kořist, lup a bohatství. Bude chystat úkladyproti pevnostem - ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a...
Daniel 11:25...sílu a odvahu a vytáhne s mohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu postaví do boje mohutné...
Daniel 11:28...do své země a cestou projeví své nepřátelství proti svaté smlouvě. Teprve pak se vrátí do své země. V...
Daniel 11:30...muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvě a při svém návratu odmění ty, kteří...
Daniel 11:36...nade všechny bohy. Povede neslýchané řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařit, dokud se nezavrší čas...
Daniel 11:40...na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako...
Ozeáš 4:7...potomky. Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se...
Ozeáš 5:1...královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť jste v Micpě byli past, na hoře Tábor jste...
Ozeáš 5:5...nich, Hospodina neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; Izrael, Efraim, se v hříchu potácí a Juda se...
Ozeáš 7:10...a on to netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němu, přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu,...
Ozeáš 7:15...a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako...
Ozeáš 8:5...to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim. Jak dlouho ještě budou beztrestní? To tele z...
Ozeáš 10:9...zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít:...
Ozeáš 10:10...Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hřích. Efraim...
Ozeáš 10:14...cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena....
Ozeáš 12:3...a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za jeho jednání, za jeho...
Ozeáš 14:1...cenné ho připraví. Samaří bude ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich...
Joel 4:4...platili dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co...
Amos 1:8... kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník...
Amos 3:1... Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce, kterou jsem vyvedl z...
Amos 6:14...to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu...
Amos 7:9...svatyní budou sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy...
Amos 7:10...vzkázal izraelskému králi Jeroboámovi: "Amos proti tobě osnuje spiknutí v samém srdci Izraele. Země...
Abdiáš 1:1...posel k národům: "Vzhůru! Do útoku! Válčete proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národy, budeš v...
Abdiáš 1:15...přežili, v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé...
Micheáš 1:2... země i všichni v ! Panovník Hospodin teď proti vám svědčí, Panovník z chrámu své svatosti. Hle -...
Micheáš 2:8...těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí...
Micheáš 3:5... hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmíproti tomu jdou do války. A proto na vás přijde noc - ...
Micheáš 4:3...mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, nikdy se nebudou chystat do...
Micheáš 4:11...Hospodin vykoupí z nepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion...
Micheáš 5:4... budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených, aby Asýrii...
Micheáš 6:2...Hospodin žalobu na svůj lid, vznáší obvinění proti Izraeli: Lide můj, co jsem ti udělal? Čím jsem ...
Micheáš 7:6...v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk ...
Micheáš 7:9...sedím vprostřed tmy, mým světlem je HospodinProti Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněv, dokud...
Nahum 2:14...úlovků, v doupěti samou kořist. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v...
Nahum 3:5...a s pokoleními skrze svá kouzla. "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad...
Abakuk 3:8...na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že jsi na svých ořích vyrazil a na...
Sofoniáš 1:16...den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu...
Sofoniáš 1:17...lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z nich vyřine jako hlína a...
Sofoniáš 3:11...se nebudete muset stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné...
Zachariáš 2:4...a srazili rohy národům, které pozvedly roh proti judské zemi a chtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a...
Zachariáš 8:10...ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. Teď ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu...
Zachariáš 9:1...s vámi je Bůh!'" Ortel: Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine v Damašku. (Vždyť k...
Zachariáš 9:8...Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude...
Zachariáš 9:13...Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se...
Zachariáš 10:3...lid bloudí jako ovce, zubožení, bez pastýřeProti těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji!...
Zachariáš 12:3...se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraníProti Jeruzalému se totiž shromáždí všechny světové národy....
Zachariáš 12:9...budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma...
Zachariáš 14:12...Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v...
Zachariáš 14:13...jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti sobě navzájem. (Také Juda bude bojovat v Jeruzalémě....
Zachariáš 14:16...pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se...
Matouš 5:23...dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve...
Matouš 10:21...i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou...
Matouš 10:35... ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni....
Matouš 12:25...a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti...
Matouš 12:26... Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? A pokud ...
Matouš 12:30...tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám...
Matouš 12:31...i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo...
Matouš 12:32...jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by...
Matouš 14:24...od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti . Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky...
Matouš 18:15...jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima....
Matouš 18:21...k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit?...
Matouš 24:7... ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých...
Matouš 26:59...viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada pak proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli...
Marek 3:24...vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám...
Marek 3:25... nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám...
Marek 3:26... nemůže obstát. Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec....
Marek 3:29... jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se...
Marek 5:2...kraje. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem....
Marek 6:11...odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali lidi k pokání...
Marek 6:48...je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k nim vydal pěšky po...
Marek 9:40...mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody,...
Marek 10:11...zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za...
Marek 11:25...se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše...
Marek 13:8...dít. Ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých...
Marek 13:12...bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou...
Marek 14:55...se u ohně. Vrchní kněží s celou Veleradou pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k...
Marek 14:56...k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví se...
Marek 14:57...se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento...
Marek 15:39...vedví odshora dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl...
Lukáš 9:5...města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim." A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích....
Lukáš 9:50...námi." "Nebraňte mu," odpověděl Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl...
Lukáš 11:4...vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás do pokušení." Potom jim řekl: "Kdo...
Lukáš 11:17...a tak jim řekl: "Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. Pokud je...
Lukáš 11:18...proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že...
Lukáš 11:23... a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Když...
Lukáš 12:10...před Božími anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se...
Lukáš 12:52...jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a syn...
Lukáš 12:53...tři proti dvěma a dva proti třem. Otec bude proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera...
Lukáš 14:31...Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může...
Lukáš 15:18... půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! si nezasloužím být považován za...
Lukáš 15:21...ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. si nezasloužím být považován za...
Lukáš 17:3...maličkých. Mějte se na pozoru! Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat,...
Lukáš 17:4...ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za den a sedmkrát by se k tobě...
Lukáš 18:3... Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!' Dlouho se mu nechtělo, ale potom si...
Lukáš 21:10...není konec." Tehdy jim řekl: "Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká...
Lukáš 21:15...se hájit. sám vám dám výřečnost a moudrostproti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků....
Lukáš 21:23... protože na zemi přijde veliké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni...
Lukáš 23:2...jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem, Mesiášem."...
Jan 13:18...‚Ten, který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď, předtím než se to stane,...
Skutky 4:26...Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti Hospodinu a proti jeho Pomazanému.' A opravdu,...
Skutky 4:27...Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši, jehož jsi pomazal, a...
Skutky 5:39...lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad bojovat proti Bohu!" A...
Skutky 6:10...a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili...
Skutky 6:11... kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i starší a...
Skutky 6:13... kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho...
Skutky 9:1... Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od...
Skutky 13:50...bohabojné a vážené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi rozpoutali pronásledování a...
Skutky 14:2...neuvěřili, ale podnítili pohany a poštvali je proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle...
Skutky 16:22...Římany nepřijatelné a nepřípustné!" A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty...
Skutky 18:12...stal Gallio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud s žalobou: "Tento muž...
Skutky 19:37...však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci...
Skutky 21:28...To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do...
Skutky 23:3...stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u něj, mu...
Skutky 24:19...davu a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat...
Skutky 25:2...kněží a přední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili ho a dožadovali se laskavosti,...
Skutky 25:7...ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění, která však nemohli dokázat....
Skutky 25:8...která však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři...
Skutky 25:16...žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli, beze všech...
Skutky 25:18... Když ale vystoupili jeho žalobci, nevznesli proti němu nějaké těžké obvinění, jak bych očekával. Vedli...
Skutky 26:2...šťasten, králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou, zejména...
Skutky 26:9...ovšem také domníval, že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě...
Skutky 26:14... Saule, proč pronásleduješ? Marně kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?' a on řekl:...
Skutky 28:17...jim: "Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v...
Skutky 28:19...nic, za co bych zasloužil smrt. Židé však byli proti, a tak jsem byl nucen odvolat se k císaři - ovšem ne...
Římanům 1:18...bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně...
Římanům 1:26...ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování...
Římanům 2:5...Ty si ale svou tvrdostí a nekajícím srdcem proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a...
Římanům 4:18...a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých...
Římanům 7:23...ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí zajatcem zákona hříchu,...
Římanům 8:31... Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám!? Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za...
Římanům 11:24...jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivyproti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše...
Římanům 13:2...zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest....
1. Korintským 6:18...hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem...
1. Korintským 8:10...v chrámě modloslužby? Nenechá se ten slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované...
1. Korintským 8:12...svědomí svých sourozenců, nehřešíte jen proti nim, ale proti Kristu! Pokud mého bratra svádí jídlo...
1. Korintským 11:27...kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. každý sám sebe prověří, než...
2. Korintským 10:5...boříme výmysly i každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. Jimi podmaňujeme každou myšlenku k...
2. Korintským 13:8...budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen...
Galatským 3:21...není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu byl...
Galatským 5:17...tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste...
Efeským 6:12...postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a...
Koloským 2:14...ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V...
1. Tesalonickým 2:15...proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse....
1. Timoteus 5:19...jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu." Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva...
Titus 2:8...měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovoproti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník...
Jakub 3:14...závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta...
Jakub 4:6...nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy...
Jakub 5:3...zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si...
1. Petr 3:12...modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete...
1. Petr 5:5...pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy...
Juda 1:15...všem tvrdým slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili." To jsou ti reptáci a nespokojenci...
Zjevení 2:4...pro jméno a nepodlehl jsi únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si...
Zjevení 2:14...věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova...
Zjevení 2:20...skutků je více nežli dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká...
Zjevení 11:7...své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je....

Slova obsahující proti: naproti (139) oproti (7) proti (931) protilehlé (3) protiútok (1) protivětru (1) protiví (4) protivíš (2) protivit (2) protivnice (1) protivníci (12) protivnících (1) protivník (13) protivníka (6) protivníkem (3) protivníků (10) protivníkům (3) protivníky (16) protivný (1) zprotiví (1) zprotivil (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |