Prostranstvích

Hledám varianty 'prostranstvích' [ prostranstvím (3) prostranstvích (3) prostranství (21) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 19:2..." "To ne," odpověděli. "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k...
Genesis 26:22... O tu se nehádali, a tak ji nazval RechobotProstranství. Řekl totiž: "Teď nám Hospodin daroval prostor...
Soudců 19:15...levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A...
Soudců 19:17... Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?"...
2. Samuel 21:12...jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradliprostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni pověsili onoho...
1. Královská 22:10...seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti...
2. Letopisů 6:13...bronzové podium, které dal umístit doprostřed prostranství. Postavil se na , před celým izraelským...
2. Letopisů 18:9...seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti...
2. Letopisů 29:4...kněze a levity, shromáždil je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a...
2. Letopisů 32:6...vojenských velitelů. Shromáždil je k sobě na prostranství u městské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní...
Ezdráš 10:9... Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli věci...
Nehemiáš 8:1...se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše,...
Nehemiáš 8:3... kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní brány od svítání do poledne všem...
Nehemiáš 8:16... na dvorcích, na nádvořích Božího chrámu i na prostranstvích u Vodné a Efraimské brány. Celé shromáždění...
Job 29:7...chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile zahlédli...
Pláč 2:12...je pití?" Hroutí se jako zranění na městských prostranstvích, pomalu vypouštějí duši svým matkám v náručí...
Ezechiel 41:9...postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu a místnostmi...
Ezechiel 41:11...chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze...
Ezechiel 41:12... Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze...
Ezechiel 41:13...celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo...
Ezechiel 41:14...100 loktů dlouhé. Právě tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů....
Ezechiel 41:15...onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i druhé straně byla...
Ezechiel 42:1...s místnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního...
Ezechiel 42:10...od nádvoří. Směrem na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova...
Ezechiel 42:13...i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté. Kněží, kteří přistupují k...
Amos 5:16...Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach, běda!" bude slyšet na všech ulicích....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |