Prostředku

Hledám varianty 'prostředku' [ prostředky (1) prostředků (1) prostředku (13) prostředkem (5) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 3:2...k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameniprostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval...
Exodus 3:4...se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůhprostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl...
Exodus 15:19...zavalil spoustou vod, ale synové Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně...
Numeri 33:8...se před Migdolem. Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou...
Deuteronomium 4:12...oblak a mračno. Tehdy k vám Hospodin promluvilprostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali...
Deuteronomium 4:15...dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébuprostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte...
Deuteronomium 4:33... Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícíhoprostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ?...
Deuteronomium 4:36...svůj veliký oheň, abys slyšel jeho slovaprostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil...
Deuteronomium 5:4...žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvilprostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi...
Deuteronomium 5:22...shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasemprostředku ohně, oblaku a mračna a nic k nim nedodal....
Deuteronomium 5:23...a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlasprostředku tmy, zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste...
Deuteronomium 5:24...slávu a svou velikost; slyšeli jsme jeho hlasprostředku ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může...
Deuteronomium 5:26...smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícíhoprostředku ohně a zůstal naživu? Přistup k němu sám a...
Deuteronomium 9:10...všechna slova, která k vám Hospodin promluvilprostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když...
Deuteronomium 10:4... totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásilprostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je...
Ezdráš 7:17...v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky, berany a jehňata...
Nehemiáš 9:11... jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělilprostředkem moře prošli po souši. Jejich pronásledovatele...
Lukáš 8:3...a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé...
Zjevení 8:13...světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě...
Zjevení 22:2...jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je...

Slova obsahující prostředku: prostředku (13) zprostředkují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |