Prostých

Hledám varianty 'prostých' [ prostým (1) prostých (4) prostý (10) prostí (2) prostého (1) prosté (3) prost (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 4:27...mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdoprostého lidu, když se proviní překročením jednoho z...
Leviticus 20:2... by daroval své dítě Molochovi, musí zemřítProstý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:4...mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě...
Numeri 5:31... vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." Hospodin...
2. Královská 25:19... který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
Nehemiáš 5:1...se nesvlékali a neodkládali zbraň ani u vody.  Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své...
Nehemiáš 7:5...na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostářeprostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních...
Ester 1:5...zámecké zahrady a pozval všechny vznešenéprosté, co jich jen bylo v královském sídle v Súsách. Toho...
Ester 1:20...Všechny manželky ctí své manžely, vznešenéprosté!" Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se...
Job 1:1... Ten muž byl bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla. Měl sedm synů a tři dcery...
Job 1:8...- ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl...
Job 2:3...- ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojnýprostý všeho zla. dosud vytrval ve své bezúhonnosti,...
Žalmy 19:8...navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá,...
Žalmy 92:16...poctivost - on je Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se...
Žalmy 119:130...zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přinášíprostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám...
Kazatel 12:9...byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví...
Jeremiáš 37:2... Ani on však, stejně jako jeho dvořanéprostý lid, neposlouchal slova, která Hospodin promlouval...
Jeremiáš 44:21...vy i vaši otcové, vaši králové, vaši velmožiprostý lid? Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to...
Jeremiáš 52:25... který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel...
Ezechiel 7:27...než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi...
Ezechiel 22:29...Panovník Hospodin' - Hospodin ale nemluvilProstý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým...
Skutky 4:13...Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučeníprostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem....
Římanům 1:14... Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělanýchprostých, takže pokud jde o , jsem odhodlán kázat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |