Prostírají

Hledám varianty 'prostírají' [ prostírat (2) prostíráš (1) prostíralo (2) prostírali (3) prostíral (1) prostírají (1) prostírá (7) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 10:30...tito jsou synové Joktanovi. Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou...
Numeri 24:6... tvé příbytky, ó Izraeli! Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel...
Job 26:7...záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na ničem. On...
Žalmy 23:5...hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká....
Žalmy 147:16... jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. Své kroupy jak drobky...
Přísloví 29:5... ten ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotíprostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu...
Izaiáš 33:17...na vlastní oči uvidíš, spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli. Pak budeš přemítat nad přežitými...
Izaiáš 40:22...usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k...
Izaiáš 65:11...na horu svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás...
Jeremiáš 48:40...Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty....
Ezechiel 1:22...ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi jako třpytivá křišťálová klenba, budící...
Ezechiel 45:7...podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich...
Ezechiel 48:21...podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu k východní...
Zachariáš 12:1...slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském...
Matouš 21:8... pláště a posadili ho na . Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů...
Marek 11:8...je svými plášti a on si na sedl. Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které...
Lukáš 19:36...svými plášti a Ježíše posadili na . A jak jelprostírali své pláště na cestu. Když se blížil k hřebeni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |