Prosbám

Hledám varianty 'prosbám' [ proseb (1) prosby (15) prosbu (19) prosbou (5) prosbě (5) prosbám (1) prosbách (2) prosba (1) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 50:4...prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, ...
Exodus 8:9...faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali...
Exodus 8:27...modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho...
Exodus 33:17...Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně."...
Soudců 8:24...Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici."...
2. Samuel 13:24...syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se...
2. Samuel 14:15...si řekla: Povím to králi. Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a...
2. Samuel 14:22...přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého služebníka." Potom Joáb vstal, odešel do...
1. Královská 2:16...mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím...
1. Královská 8:28...však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu,...
1. Královská 8:30...bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se...
1. Královská 8:38...k tomuto chrámu, pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by přednesl, vyslýchej na nebesích, kde...
1. Královská 8:45...jménu, vyslýchej na nebesích jejich modlitbuprosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě -...
1. Královská 8:49...na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbuprosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích...
1. Královská 8:54..." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbuprosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel...
1. Královská 9:3...mu řekl: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám,...
2. Královská 16:7...k asyrskému králi Tiglat-pilesarovi poslyprosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď prosím...
1. Letopisů 5:20... války volali k Bohu a on vyslyšel jejich prosby, neboť v něj doufali. Dostalo se jim pomoci, a tak...
2. Letopisů 6:19...však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu,...
2. Letopisů 6:21...bude modlit směrem k tomuto místu. Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se...
2. Letopisů 6:35...tvému jménu, vyslýchej z nebe jejich modlitbuprosbu a zjednej jim právo. Kdyby zhřešili proti tobě -...
2. Letopisů 6:39...z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti...
2. Letopisů 33:13...takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do Jeruzaléma a nechal ho znovu...
Žalmy 5:4... kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo...
Žalmy 21:3...tvému spasení! Touhu jeho srdce jsi mu darovalprosbu jeho rtů neodmítl jsi! séla S hojným požehnáním...
Žalmy 28:2...neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš  prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé...
Žalmy 28:6...budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel  prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj se v srdci...
Žalmy 31:23...tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni...
Žalmy 55:2... Naslouchej, Bože, modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se...
Žalmy 66:20...sluch modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro...
Žalmy 86:6... vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi...
Žalmy 130:2... volám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny,...
Žalmy 143:1...Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu,  prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve...
Jeremiáš 7:16..."Nemodli se za tento lid. Nevysílej za  prosby a modlitby. Nenaléhej na , nevyslyším. Copak...
Jeremiáš 11:14... Nemodli se za tento lid. Nevysílej za  prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému...
Jeremiáš 42:2...proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý...
Jeremiáš 42:9...k němuž jste poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a...
Daniel 9:3...k Pánu Bohu, abych jej hledal v modlitbáchprosbách, s postem, v pytlovině a popelu. Modlil jsem se k...
Daniel 9:17...okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitbyprosby svého služebníka. Kvůli sobě samému, Pane, rozjasni...
Daniel 10:12...a pokořovat se před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a přicházím s odpovědí na ....
Lukáš 1:13... Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna...
Lukáš 7:3...o Ježíši, poslal k němu židovské staršíprosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy...
Lukáš 11:5...z vás přítele, za kterým přijde o půlnociprosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby - navštívil přítel...
Skutky 9:38... že Petr je v Lyddě, poslali k němu dva mužeprosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s...
2. Korintským 8:17...stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní vůle....
Efeským 6:18...vždy vytrvale bděte a v každé své modlitběprosbě se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne,...
1. Timoteus 2:1...rouhat. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za...
1. Timoteus 5:5...vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrváváprosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá...
Židům 5:7...přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitbyprosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |