Prosím

Hledám varianty 'prosím' [ proste (8) prosíte (5) prosit (11) prosíme (15) prosím (258) prosily (1) prosili (30) prosila (7) prosil (34) prosí (17) ]. Nalezen 371 verš.
Genesis 12:13...a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a...
Genesis 13:8...a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři...
Genesis 13:9...snad před tebou celá země? Odděl se ode prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo,...
Genesis 18:3...se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když...
Genesis 18:27...nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem...
Genesis 18:30...kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se...
Genesis 18:31... najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl...
Genesis 18:32...je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl...
Genesis 19:2... Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka!...
Genesis 19:7...za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly...
Genesis 19:18...do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně...
Genesis 19:20... a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je...
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mneprosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi...
Genesis 24:12...a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahamaprosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu...
Genesis 24:14...pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se...
Genesis 24:17... Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane,"...
Genesis 24:23... každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce...
Genesis 24:43... Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen...
Genesis 24:45...a čerpala vodu. Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen...
Genesis 27:3..."Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a ulov...
Genesis 27:19...otci. "Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaňprosím, posaď se a jez z mého úlovku, abys mi proto s chutí...
Genesis 30:14...své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn."...
Genesis 30:27...jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli...
Genesis 32:12...s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni  prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že...
Genesis 32:30...lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na...
Genesis 33:10... nech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím...
Genesis 33:11...tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke...
Genesis 33:14...hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak...
Genesis 34:8...prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu jiprosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své...
Genesis 34:11...pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a...
Genesis 37:6...ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle...
Genesis 37:14...mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a...
Genesis 37:16..."Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem...
Genesis 38:25...s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." Když Juda ty...
Genesis 40:8..." Josef jim řekl: "Nepatří snad výklady BohuProsím, vyprávějte mi je." Vrchní číšník tedy Josefovi...
Genesis 40:14...ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal...
Genesis 42:21...Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosil o milost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme...
Genesis 44:18...přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k pánovým uším....
Genesis 44:33...k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo...
Genesis 47:4...a pro stáda tvých služebníků tam není pastvaProsíme, nech své služebníky bydlet v gošenském kraji."...
Genesis 47:29...přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky...
Genesis 48:9... které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, jim požehnám." (Izraelovy oči byly...
Genesis 50:4... promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu....
Genesis 50:5...jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto mi prosím dovol odejít. Jakmile svého otce pohřbím, vrátím se...
Genesis 50:17...nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte JosefoviProsím , odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich...
Exodus 3:18...mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh HebrejůProsím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště,...
Exodus 4:13..." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval:...
Exodus 5:3...Řekli tedy: "Setkal se s námi Bůh HebrejůProsím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště,...
Exodus 10:17...Hospodinu, vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k...
Exodus 11:8...tví dvořané za mnou a budou se mi klanětprosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!'...
Exodus 32:32...ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 33:13...v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe...
Exodus 33:18...a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít...
Exodus 34:9...řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení,  prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný...
Numeri 10:31...svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli...
Numeri 11:15...síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na...
Numeri 12:11...řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím,...
Numeri 12:12...za hřích, který jsme tak pošetile spáchaliProsím, sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna...
Numeri 12:13...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl:...
Numeri 14:17... kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl:...
Numeri 14:19...jejich syny do třetího i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu...
Numeri 20:17...ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice,...
Numeri 22:6...pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnouProsím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad...
Numeri 22:16... řekli mu: "Tak praví Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout...
Numeri 23:27...řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys...
Numeri 32:5...mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, tato země připadne do vlastnictví nám,...
Deuteronomium 3:23... bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi...
Deuteronomium 3:25...na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je...
Jozue 2:12...Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto miprosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství,...
Jozue 15:19... Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej miprosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 1:15... Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej miprosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 1:24...z města vycházet nějakého muže. "Ukaž námprosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k tobě...
Soudců 4:19...do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy...
Soudců 6:17...mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím...
Soudců 6:18...prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti...
Soudců 6:39..."Nehněvej se na , když ještě jednou promluvímProsím, mohu to rouno zkusit ještě jednou. je, prosím...
Soudců 8:5...pronásledováním, řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji...
Soudců 10:15...s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď násprosím, ještě tentokrát!" Pak ze svého středu odstranili...
Soudců 11:17...posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale nechtěl...
Soudců 11:19...sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli...
Soudců 11:37...nepřáteli Amonci." Potom svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit...
Soudců 13:8...modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a...
Soudců 13:15..." Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle."...
Soudců 16:6..." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď miprosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být...
Soudců 16:28... Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za...
Soudců 18:5...ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej seprosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji...
Soudců 19:6...spolu jedli a pili. Potom mu dívčin otec řekl: "Prosím, laskavě tu ještě přespi a pohov si." On se...
Soudců 19:8...si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se...
Soudců 19:9..."Podívej se, den se chýlí k večeru. Zůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a pohov si....
Soudců 19:11...pozdě. Mládenec proto svému pánu řekl: "Pojďprosím, odbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam...
Soudců 19:20... "Postarám se o všechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal...
Soudců 19:23...vyšel ven se slovy: "To ne, bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte...
1. Samuel 1:17... "a kéž ti Bůh Izraele , o co jsi ho úpěnlivě prosila." "Jsi ke své služebnici tak laskav!" řekla Hana, a...
1. Samuel 1:26...k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která...
1. Samuel 1:27...modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po...
1. Samuel 2:36...stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" ...
1. Samuel 3:17...odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti...
1. Samuel 9:18...přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž miprosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl...
1. Samuel 15:25...lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil...
1. Samuel 15:30..." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 19:2..."Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu...
1. Samuel 20:6...otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David  prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože...
1. Samuel 20:28...syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David  prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu...
1. Samuel 20:29..." odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť  prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi...
1. Samuel 23:11...slyšel? Hospodine, Bože Izraele, oznam to prosím svému služebníkovi." "Ano, přitáhne," odpověděl...
1. Samuel 25:8... přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po...
1. Samuel 25:24..."Je to jen vina, pane můj! Ale dovolprosím, své služebnici promluvit; vyslechni laskavě ...
1. Samuel 25:28... kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě...
1. Samuel 26:19...provedl? Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosím, můj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud ...
1. Samuel 27:5...řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavostProsím, mi poskytnou místo v některém venkovském...
1. Samuel 28:8... vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti...
1. Samuel 28:22... když jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici. Nabídnu ti něco k...
2. Samuel 13:7...." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo."...
2. Samuel 13:13...A co ty? Byl bys v Izraeli jako nějaký hanebníkProsím, promluv raději s králem - tobě jistě neodepře!"...
2. Samuel 13:16... "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat by byla ještě větší špatnost, než co...
2. Samuel 14:11... si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání...
2. Samuel 14:18... přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem prsty...
2. Samuel 15:7...čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal Hospodinu...
2. Samuel 15:31...Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na...
2. Samuel 17:1...Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se...
2. Samuel 19:38... Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém...
2. Samuel 24:10...jsem veliký hřích!" volal David k Hospodinu. "Prosím , Hospodine, odpusť vinu svého služebníka!...
1. Královská 2:17... neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za...
1. Královská 3:17...ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle...
1. Královská 3:26... které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho...
1. Královská 5:20...trůn po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji...
1. Královská 8:26...mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku...
1. Královská 8:33...vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili seprosili v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Odpusť...
1. Královská 8:43... kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly ...
1. Královská 8:47...svého zajetí vzali k srdci, obrátili by seprosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy:...
1. Královská 8:59...otcům. A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká...
1. Královská 13:6...se král obrátil na Božího muže: "Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych...
1. Královská 17:11... že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je...
1. Královská 17:21...sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do toho dítěte vrátí...
1. Královská 20:32...králi a řekli mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab....
2. Královská 1:13...vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolenaprosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto...
2. Královská 1:14...velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil k...
2. Královská 2:9...co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl...
2. Královská 2:19...Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi řekli: "Pohleďprosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš,...
2. Královská 5:15... že na celém světě není Bůh jako v Izraeli. Zdeprosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale...
2. Královská 5:17...jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží dva mezky...
2. Královská 5:22...prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jimprosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale...
2. Královská 5:23...odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do...
2. Královská 6:18...začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša...
2. Královská 8:4...sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!"...
2. Královská 13:4...Chazaela i jeho syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodina o milost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl...
2. Královská 16:7..."Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď  prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského krále,...
2. Královská 18:14... Jakékoli břímě mi uložíš, to ponesu, jen ode  prosím odtáhni." Asyrský král tedy judskému králi...
2. Královská 18:26...a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
2. Královská 19:19... dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, ...
2. Královská 20:3...a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a...
1. Letopisů 21:8...jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka! Zachoval jsem...
2. Letopisů 2:6...jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se...
2. Letopisů 2:7... které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu...
2. Letopisů 6:17...ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se prosím potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku...
2. Letopisů 6:24...vrátili k tobě, chválili tvé jméno, modlili seprosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích...
2. Letopisů 6:33... kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly ...
2. Letopisů 6:37...svého zajetí vzali k srdci, obrátili by seprosili o milost v zemi svých věznitelů se slovy:...
2. Letopisů 18:4...ale izraelského krále požádal: "Vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo." Izraelský král tedy...
2. Letopisů 33:12...a odvedli do Babylonu. Tam pak ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil...
Ezdráš 8:22...děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili...
Ezdráš 8:23...všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedyprosili za to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral...
Nehemiáš 1:6... milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého služebníka,...
Nehemiáš 1:8...jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi:...
Nehemiáš 1:11...velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k modlitbě svého služebníka i k modlitbě...
Ester 5:4..." řekl král. "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem...
Ester 7:3...laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je ...
Ester 7:7...zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále nemá naději....
Ester 8:3...před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec...
Job 6:28...vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte!...
Job 8:5... Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne...
Job 19:16...zavolám sluhu, vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i manželce, hnusím se...
Job 34:32...jsem, se to nestane; pokud co nevidímprosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.'...
Žalmy 5:9...své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není upřímnosti,...
Žalmy 5:12...budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jménoprosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece,...
Žalmy 21:5...zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž  prosil, na věčné časy prodloužils jeho dny! Veliká je jeho...
Žalmy 22:22...duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň  prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým...
Žalmy 25:16...hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj seprosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený!...
Žalmy 27:12...nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej  prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí...
Žalmy 30:9...K tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můjprosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu to...
Žalmy 30:11...věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnouprosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj...
Žalmy 31:3... pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou...
Žalmy 39:9...Vyprosti ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu tiše, neotevřu ústa, protože...
Žalmy 40:12...a věrnost netajil. Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou...
Žalmy 40:18... pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můjprosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 60:13...nás, ty, který s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná...
Žalmy 61:3...srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšujeprosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před...
Žalmy 64:3...nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých  prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak...
Žalmy 70:6... pomoc, záchrana jsi ty, Hospodineprosím nemeškej! Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem...
Žalmy 86:2...odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu  prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku...
Žalmy 86:16...velmi věrný a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své služebnice daruj...
Žalmy 108:13...ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece...
Žalmy 116:4...Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodineprosím, život zachraň mi!" Milostivý je Hospodin a...
Žalmy 118:25...Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselitProsím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám...
Žalmy 119:8...když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v...
Žalmy 119:12...nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil...
Žalmy 119:25...nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys ...
Žalmy 119:28... duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař...
Žalmy 119:37... oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak,...
Žalmy 119:58...údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi...
Žalmy 119:64... Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč  prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro...
Žalmy 119:68...ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč  prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým...
Žalmy 119:76...ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž ...
Žalmy 119:88...jsem se však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé...
Žalmy 119:124... Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč  prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj...
Žalmy 119:132...toužím po tvých příkazech! Pohlédni na prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. ...
Žalmy 119:135...Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč  prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé...
Žalmy 119:146...slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k toběprosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před...
Žalmy 119:149...noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích.  Prosím vyslyš v lásce své, dle svého práva, Hospodine,...
Žalmy 119:154...moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbilprosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy, neboť se...
Žalmy 119:156...je, Hospodine, slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a sužují, nevzdálím...
Žalmy 119:159...tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím obživ ! Úhrnem tvého slova pravda je, navěky...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám , Pane můjprosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li,...
Žalmy 138:8...tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm...
Žalmy 141:3...ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se...
Žalmy 142:7...skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před...
Žalmy 143:1... Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své...
Žalmy 143:10... v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch ...
Žalmy 143:12...lásce kéž soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův....
Přísloví 2:1...žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své...
Přísloví 18:23...jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostí. Jsou tací přátelé, co jsou...
Píseň 7:9...podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé prsy...
Izaiáš 29:11... Když ji dáte někomu, kdo umí číst, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Nemohu, je zapečetěná." A když ji...
Izaiáš 29:12...když ji dáte někomu, kdo číst neumí, se slovy: "Prosím čti," odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento...
Izaiáš 36:11...a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
Izaiáš 37:20... dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, ...
Izaiáš 38:3...a modlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a...
Izaiáš 64:8... přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hříchProsíme , na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid!...
Jeremiáš 21:2... syna Maasejášova, se vzkazem: "Vyptej se prosím na nás u Hospodina, protože na nás zaútočil...
Jeremiáš 36:7...měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od své zlé cesty....
Jeremiáš 36:25... Ani když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili, aby svitek nepálil, nedal na . Naopak přikázal...
Jeremiáš 37:3... syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy...
Jeremiáš 37:20...proti vám ani proti této zemi'? Teď však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně žádám o...
Jeremiáš 38:26... Nic nám netaj, nebo zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby neposílal zpátky do...
Jeremiáš 42:2...pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu,...
Pláč 4:4...na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se...
Daniel 1:12...a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají k jídlu jen...
Daniel 2:4...(aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům...
Daniel 2:7..." Znovu tedy králi odpověděli: "Nechť nám král prosím vypráví ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl:...
Daniel 2:18...Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi:  prosí Boha nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby...
Daniel 2:23...a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme  prosili, oznámil jsi nám sen královský!" S tím se pak...
Daniel 6:12...muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohuprosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen...
Daniel 9:16...Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své...
Daniel 9:20...vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraeleprosil jsem Hospodina, svého Boha, o slitování nad jeho...
Joel 2:17...Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářemProste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu...
Amos 7:2...zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můjprosím odpusť! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"...
Amos 7:5...pohltit i zem, řekl jsem: "Panovníku Hospodineprosím přestaň! Jak to Jákob vydrží? Vždyť je tak maličký!"...
Jonáš 1:14...stále silněji. Nakonec tedy volali k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, kéž nezahyneme kvůli smrti toho muže....
Jonáš 4:2...ho to tak, že se k Hospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto...
Abakuk 2:19...neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel?...
Zachariáš 7:2...Sar-ecera a Regem-melecha s jeho muži, aby prosili Hospodina o přízeň a zeptali se kněží v chrámě...
Zachariáš 8:21...jednoho města půjdou k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů!...
Zachariáš 8:22... aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupůprosily Hospodina o přízeň. Tak praví Hospodin zástupů: V...
Matouš 5:42...nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo  prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se...
Matouš 7:7...jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vásProste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude...
Matouš 7:8... tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude...
Matouš 7:9...takový člověk, že podá svému synu kámen, když  prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad...
Matouš 7:10...synu kámen, když prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří...
Matouš 7:11...váš Otec v nebesích dobré věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se...
Matouš 8:5...do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setníkprosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a...
Matouš 8:31...se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat...
Matouš 9:38...učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků máloProste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom...
Matouš 14:36...celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocnéprosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A...
Matouš 15:23...ani slovo. Jeho učedníci přistoupiliprosili ho: "Pošli ji pryč, když za námi pořád křičí."...
Matouš 18:19...z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Neboť...
Matouš 18:29...slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na kolenaprosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale...
Matouš 18:32...mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi  prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se ...
Matouš 20:20...synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se ...
Matouš 20:22...pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich,...
Marek 1:40... Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn...
Marek 5:10..." odpověděl. "Je nás totiž hodně." A velice ho prosil, je nevyhání z toho kraje. Na úbočí hory se tam...
Marek 5:12...tam páslo veliké stádo prasat. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, vejdeme do nich!"...
Marek 5:17...bylo s tím posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit, opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď,...
Marek 5:23... a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je...
Marek 6:56...na venkov, lidé pokládali nemocné na uliceprosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A...
Marek 7:26...s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohámprosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla...
Marek 7:32... Tam k němu přivedli hluchoněmého člověkaprosili ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou...
Marek 8:22...přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepceprosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl...
Marek 10:35...Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistřeprosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám udělat?"...
Marek 10:38...pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich,...
Marek 11:24...vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26] Když se...
Lukáš 5:12... Když uviděl Ježíše, padl na tvářprosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit."...
Lukáš 6:30...plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo  prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět...
Lukáš 7:4...uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje...
Lukáš 8:28..."Co je ti do , Ježíši, Synu Nejvyššího BohaProsím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu...
Lukáš 8:31...totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti. Na blízkém...
Lukáš 8:32...právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to...
Lukáš 8:37... Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým...
Lukáš 8:38...se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil....
Lukáš 8:41... představený synagogy. Padl Ježíši k nohámprosil ho, aby s ním šel domů. Měl totiž jedinou dceru, asi...
Lukáš 9:38...lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistřeprosím , smiluj se nad mým synem - mám jenom jeho! Náhle...
Lukáš 9:40...u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápíProsil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy...
Lukáš 10:2...jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň. Jděte. Hle,...
Lukáš 11:9... kvůli jeho neodbytnosti. A tak vám říkámProste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude...
Lukáš 11:10... tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude...
Lukáš 11:13...váš nebeský Otec Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon...
Lukáš 14:18...‚Koupil jsem pole a musím se na jít podívatProsím , omluv .' Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů...
Lukáš 14:19...‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušetProsím , omluv .' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto...
Lukáš 15:28...jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otecprosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím!...
Lukáš 16:27...dostat odtamtud k nám, nemohli.' On na to řekl: ‚Prosím , otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám...
Lukáš 22:32... satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšeniciProsil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. se...
Jan 4:31...tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však řekl: " sytí...
Jan 4:40...města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišliprosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a...
Jan 4:47...Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němuprosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože umíral....
Jan 12:21...za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Pane, chtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom...
Jan 14:14...byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže milujete,...
Jan 15:7...zůstanete ve mně a slova zůstanou ve vásproste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete...
Jan 16:24... to vám . dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá....
Jan 16:26...mluvit obrazně, ale otevřeně. V ten den budete prosit v mém jménu a neříkám, že budu prosit Otce za vás....
Jan 17:9...jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi poslalProsím za . Neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal,...
Jan 17:20...sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím i za ty, kteří ve uvěří...
Skutky 3:3...Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámuprosil je o almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a...
Skutky 7:46... do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu...
Skutky 8:31...odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které...
Skutky 8:34...připraven o život." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom...
Skutky 13:42...Když pak odcházeli ze synagogy, místní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu....
Skutky 16:9...v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonecprosil ho: "Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel...
Skutky 16:15...i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém...
Skutky 16:39... že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, opustí...
Skutky 21:12...ho do rukou pohanů." Když jsme to uslyšeliprosili jsme ho spolu s místními učedníky, nechodí do...
Skutky 22:1...k nim hebrejsky: "Bratři a otcové, vyslechněte prosím mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, že k nim...
Skutky 24:4...vděčností. Abych však příliš nezdržovalprosím, abys nás krátce vyslyšel s vlídností sobě vlastní....
Skutky 25:2...Židé mu tehdy oznámili žalobu proti PavloviProsili ho a dožadovali se laskavosti, aby ho nechal...
Skutky 26:3...všech židovských zvyků a záležitostí. Proto  prosím, vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký...
Skutky 27:34...dní, co samou úzkostí nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás...
Římanům 1:10...vás neustále zmiňuji ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně někdy podařilo přijít z...
Římanům 8:26...nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce,...
Římanům 8:27... ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno...
Římanům 8:34...byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží praviciprosí za nás! Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení...
Římanům 15:30... pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se za k...
Římanům 16:17... Pozdravují vás všechny církve KristovyProsím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí...
1. Korintským 1:10...Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto...
1. Korintským 4:16...evangelium zplodil v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám...
1. Korintským 16:12...čekám. Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale...
1. Korintským 16:15...ovocem Řecka a že se vydali službě svatýmProsím vás tedy, abyste takové lidi následovali, a stejně...
2. Korintským 2:8...ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkemProsím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám...
2. Korintským 5:20...svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh:...
2. Korintským 8:4... co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci...
2. Korintským 10:2... ale z dálky si na vás troufám: Nenuťte prosím, abych vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle...
2. Korintským 11:1...ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení. Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem...
2. Korintským 12:8...o sobě příliš nemyslel. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje...
Galatským 4:12...moje dřina pro vás nebyla zbytečná. Bratřiprosím vás, buďte jako ; vždyť i jsem jako vy. Nijak...
Efeským 3:13...možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrouProsím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením,...
Efeským 3:20...učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli,  prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v...
Efeským 4:1...na věky věků! Amen. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání,...
Filipským 1:27...díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu...
Filipským 2:2...Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou...
Filipským 4:2...a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaníProsím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v...
Filipským 4:3...Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. Anoprosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly...
Filipským 4:6... ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno...
Koloským 1:9...o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění...
1. Tesalonickým 4:1...Ježíše se všemi jeho svatými. Dále vás, bratřiprosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom...
1. Tesalonickým 4:10...také prokazujete všem bratrům po celé MakedoniiProsíme vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít...
1. Tesalonickým 5:12...se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosudProsíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi...
2. Tesalonickým 1:11...našemu svědectví. Proto se za vás stále modlímeProsíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání...
2. Tesalonickým 2:1...Krista a našeho shromáždění k němu. Bratřiprosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat,...
2. Tesalonickým 3:1...každém dobrém skutku i slovu! Dále vás, bratřiprosíme, modlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří,...
1. Timoteus 1:3...a od Krista Ježíše, našeho Pána. Jak jsem  prosil cestou do Makedonie, zůstaň v Efesu a zakaž jistým...
1. Timoteus 2:1...satanovi, aby se odnaučili rouhat. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a...
Filemon 1:9...směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - Pavel, stařec a teď také vězeň Krista Ježíše...
Filemon 1:10...Pavel, stařec a teď také vězeň Krista JežíšeProsím ohledně svého syna, jehož jsem zplodil ve vězení,...
Židům 12:19...a k hlasu znějícímu tak, že když jej slyšeliprosili, aby k nim nemluvil. (Nemohli totiž snést to, co...
Židům 13:19...snažíme jednat správně. Velice vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit....
Židům 13:22...Krista, jemuž buď sláva na věky věků. AmenProsím vás, bratři, přijměte toto slovo povzbuzení; vždyť...
Jakub 2:3...tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď se prosím sem," ale tomu chudákovi řeknete: "Někde si stoupni...
Jakub 4:3...a válčíte, ale nemáte, protože neprosíteProsíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste...
1. Petr 5:1...a pokračují v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a...
1. Jan 3:22...k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše,  prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu...
1. Jan 5:14...smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás...
1. Jan 5:15...nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, jsme jej prosili, dostáváme....
2. Jan 1:5... podle přikázání, které jsme dostali od OtceProsím tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání,...

Slova obsahující prosím: neprosím (3) neprosíme (1) prosím (258) prosíme (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |