Prorokují

Hledám varianty 'prorokují' [ prorokujte (1) prorokují (22) prorokujeme (1) prorokuje (7) prorokuj (34) prorokovat (18) prorokovaly (1) prorokovali (18) prorokoval (25) ]. Nalezeny 114 verše.
Numeri 11:25...stařešinům. Jakmile na nich Duch spočinulprorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v...
Numeri 11:26...Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl a oznámil...
Numeri 11:27...přiběhl a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí...
1. Samuel 10:6...návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného člověka. se ti...
1. Samuel 10:11...všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu...
1. Samuel 19:20...houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také...
1. Samuel 19:21...dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také začali...
1. Samuel 19:23...i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe...
1. Královská 22:10...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil...
1. Královská 22:12...utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch!...
1. Letopisů 25:2...Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. Z Jedutunových synů: Gedaliáš,...
1. Letopisů 25:3...svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z Hemanových synů:...
2. Letopisů 18:9...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil...
2. Letopisů 18:11...utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká úspěch!...
2. Letopisů 20:37... Eliezer, syn Dodavahův z Marešy, pak Jošafatovi prorokoval: "Protože ses spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé...
Ezdráš 5:1... Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu...
Ezdráš 6:14... Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn...
Nehemiáš 6:12...Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat....
Izaiáš 30:10...vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen lichotky a...
Jeremiáš 2:8... neznali, pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás...
Jeremiáš 5:31...se to v téhle zemi děje? Hrůza! Děs! Proroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a můj lid to...
Jeremiáš 14:14...obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je...
Jeremiáš 14:15... Nuže, toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří...
Jeremiáš 14:16...ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen...
Jeremiáš 19:14...vrátil z Tofetu, kam jej Hospodin poslal prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a...
Jeremiáš 20:1...správcem Hospodinova chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a...
Jeremiáš 20:6...pohřben ty i všichni tvoji přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal...
Jeremiáš 23:13... U proroků v Samaří jsem viděl nechutnostprorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U...
Jeremiáš 23:16..."Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o...
Jeremiáš 23:21... a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by...
Jeremiáš 23:25...jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak...
Jeremiáš 23:26...ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody, které si sami...
Jeremiáš 23:32...‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí,...
Jeremiáš 25:13...co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit...
Jeremiáš 25:30... svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nužeprorokuj jim všechna tato slova a řekni jim: ‚Hospodin řve...
Jeremiáš 26:9...a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ prorokovat Hospodinovým jménem, že tento chrám dopadne jako...
Jeremiáš 26:11...a všemu lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrtProrokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na...
Jeremiáš 26:12...velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin poslal prorokovat o tomto chrámu a městě všechno to, co jste...
Jeremiáš 26:18...lidu: "Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš Morešetský. Ten řekl všemu judskému lidu...
Jeremiáš 26:20...smrtelné neštěstí." Hospodinovým jménem prorokoval také jistý Uriáš, syn Šemajášův, z Kiriat-jearim...
Jeremiáš 27:10...říkají, se babylonskému králi nepoddáváteProrokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti....
Jeremiáš 27:14...říkají, se babylonskému králi nepoddáváteProrokují vám jen lži! jsem je neposlal, praví Hospodin....
Jeremiáš 27:15...jen lži! jsem je neposlal, praví HospodinProrokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč,...
Jeremiáš 27:16...Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z...
Jeremiáš 28:6...učiní. Kéž Hospodin splní slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i...
Jeremiáš 28:8... kteří bývali odedávna přede mnou i před tebouprorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku,...
Jeremiáš 28:9...královstvím válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu...
Jeremiáš 29:9...na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví Hospodin. Tak...
Jeremiáš 29:21... synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 29:31...Hospodin o Šemajášovi Nechlamském: Šemajáš vám prorokoval, ale jsem ho neposlal; sváděl vás falešnou...
Jeremiáš 32:3...král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto...
Jeremiáš 37:19...do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne proti vám ani...
Pláč 2:14...oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé zločiny, aby...
Ezechiel 4:7...zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou paží prorokuj proti němu. tehdy svážu provazy, takže se...
Ezechiel 6:2..."Synu člověčí, obrať se proti izraelským horámprorokuj proti nim. Řekni: Izraelské hory, slyšte slovo...
Ezechiel 11:4...Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na ...
Ezechiel 11:13...pravidly národů ve vašem okolí!" A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem...
Ezechiel 12:27...říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé rokyProrokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni: Tak...
Ezechiel 13:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíprorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují...
Ezechiel 13:16...těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm vidění: ‚Jen klid.' -...
Ezechiel 13:17...člověčí, se obrať proti dcerám svého lidu, které prorokují své vlastní představy, a prorokuj proti nim....
Ezechiel 21:2..."Synu člověčí, obrať se na jih. Kaž proti jihuprorokuj proti lesnatému kraji v Negevu. Řekni negevskému...
Ezechiel 21:7...se proti Jeruzalému. Kaž proti jeho svatyniprorokuj proti izraelské zemi. Řekni izraelské zemi: Tak...
Ezechiel 21:14...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni - Tak praví Panovník: Meč,...
Ezechiel 21:19...žezla nic nezbude? praví Panovník HospodinProrokuj, synu člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne...
Ezechiel 21:33...přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřímProrokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 25:2..."Synu člověčí, obrať se proti Amoncůmprorokuj proti nim. Řekni: Slyšte, Amonci, slovo Panovníka...
Ezechiel 28:21..."Synu člověčí, obrať se proti SidonuProrokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 29:2... obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak praví...
Ezechiel 30:2...jsem slovo Hospodinovo: "Prorokuj, synu člověčí. Řekni: Tak praví Panovník Hospodin...
Ezechiel 34:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíprorokuj proti pastýřům Izraele. Prorokuj a řekni těm...
Ezechiel 35:2..."Synu člověčí, obrať se proti pohoří Seírprorokuj proti němu. Řekni mu - Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:1...poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčíprorokuj o izraelských horách. Řekni: Izraelské hory,...
Ezechiel 36:3...‚Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám!' Proto prorokuj a řekni: Tak praví Panovník Hospodin. Protože vás...
Ezechiel 36:6...mou zemi, aby ukořistili její pastviny. Proto prorokuj o izraelské zemi a řekni horám a výšinám, stržím a...
Ezechiel 37:4..." odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte...
Ezechiel 37:7...ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem...
Ezechiel 37:9...kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak...
Ezechiel 37:10...do těchto pobitých, ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili....
Ezechiel 37:12... nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.' Nužeprorokuj a řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Hle, ...
Ezechiel 38:2...v zemi Magog, proti velevládci Mešeku a TubaluProrokuj proti němu a řekni - Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 38:14...a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčíprorokuj a řekni Gogovi - Tak praví Panovník Hospodin: V...
Ezechiel 38:17... izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu proti nim. V ten den, praví...
Ezechiel 39:1...poznají, že jsem Hospodin." "Synu člověčíprorokuj proti Gogovi a řekni - Tak praví Panovník...
Joel 3:1...vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci...
Amos 7:12... a utíkej do Judska! Tam si vydělávej na chlebaprorokuj si tam. V Bet-elu ale víckrát neprorokuj -...
Amos 7:15... Hospodin ale vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdiprorokuj mému lidu, Izraeli.' Proto teď slyš slovo...
Zachariáš 13:3...a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní...
Matouš 11:13...a násilníci je uchvacují. po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni...
Matouš 15:7...Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: ‚Tento lid ctí svými rty, srdcem je mi však...
Matouš 26:68...bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl...
Marek 7:6...On jim odpověděl: "Izaiáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno: ‚Tento lid ctí svými...
Marek 14:65... Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole...
Lukáš 1:67... Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatýmprorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť...
Lukáš 22:64...a tloukli ho. Zavázali mu oči a ptali se: "Prorokuj, kdo udeřil?" Přitom ho zasypávali sprostými...
Jan 11:51...od sebe, ale protože byl toho roku veleknězemprorokoval, že Ježíš zemřít za tento národ. A nejen za...
Skutky 2:17...na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou...
Skutky 2:18...v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a...
Skutky 19:6...svatý, takže začali mluvit v jiných jazycíchprorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct...
Skutky 21:9...u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dní, dorazil z...
1. Korintským 11:4...Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu...
1. Korintským 11:5... Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je...
1. Korintským 13:2...jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a...
1. Korintským 13:9... Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme; jakmile však přijde dokonalé, tehdy to...
1. Korintským 14:1...po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem,...
1. Korintským 14:3...nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a...
1. Korintským 14:4...Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni...
1. Korintským 14:5...mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v...
1. Korintským 14:24...snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude...
1. Korintským 14:31... ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem dostalo poučení a...
1. Petr 1:10...pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás. Pídili se po tom,...
Juda 1:14...jen černá tma. V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s...
Zjevení 10:11...v břiše hořko. Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům." Byla...
Zjevení 11:3...měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |