Prorok

Hledám varianty 'prorok' [ proroky (73) prorokům (25) proroků (56) proroku (11) prorokovi (2) prorokem (6) proroka (91) prorok (122) prorocích (9) proroci (66) ]. Nalezeno 435 veršù.
Genesis 20:7.... Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže...
Exodus 7:1...pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr...
Numeri 11:29...mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se...
Numeri 12:6..."Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu...
Deuteronomium 13:2...neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div...
Deuteronomium 13:6... jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k...
Deuteronomium 18:15... tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi...
Deuteronomium 18:18...to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim...
Deuteronomium 18:20... s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu...
Deuteronomium 18:22... že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak...
Deuteronomium 34:10...přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v...
Soudců 6:8...k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Samuel 3:20...tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se...
1. Samuel 9:9...Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému...
1. Samuel 10:5...posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v čele...
1. Samuel 10:10...ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi...
1. Samuel 10:11...všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu...
1. Samuel 10:12...Tak vzniklo přísloví: To i Saul patříprorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů...
1. Samuel 19:20... aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují,...
1. Samuel 19:24...celou noc. A proto se říká: To i Saul patříprorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k...
1. Samuel 22:5...dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnostiProrok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti,...
1. Samuel 28:6...ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi...
1. Samuel 28:15... odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys mi...
2. Samuel 7:2...ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci,...
2. Samuel 12:25... Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat...
2. Samuel 24:11...Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucíprorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi:...
1. Královská 1:8...podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn Benajášprorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale...
1. Královská 1:10...syny, i všechny královské dvořany z kmene JudaProroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého...
1. Královská 1:22..." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když...
1. Královská 1:23...s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před...
1. Královská 1:32...David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádokaproroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke...
1. Královská 1:34...ho k prameni Gíchon. Tam ho kněz Sádokprorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte...
1. Královská 1:38...než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádokprorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s...
1. Královská 1:44...za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádokaproroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů...
1. Královská 1:45... Posadili ho na královu mulu a kněz Sádokprorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se...
1. Královská 11:29...byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam...
1. Královská 13:11...Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho...
1. Královská 13:18...se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke...
1. Královská 13:20...napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal...
1. Královská 13:23...Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě...
1. Královská 13:25...stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho...
1. Královská 13:26...ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To...
1. Královská 13:27...Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho...
1. Královská 13:29...stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal oslaProrok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl...
1. Královská 14:2...jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto...
1. Královská 14:18... jak řekl Hospodin skrze svého služebníkaproroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a...
1. Královská 16:7...v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn ElaProrok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti...
1. Královská 16:12...Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša...
1. Královská 17:16...v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu,...
1. Královská 18:4...Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve...
1. Královská 18:13...jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti...
1. Královská 18:19...lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina...
1. Královská 18:22...ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků...
1. Královská 18:25...si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc....
1. Královská 18:36...strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a...
1. Královská 18:40...je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je zajali, Eliáš je...
1. Královská 19:1...o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " ...
1. Královská 19:10...opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
1. Královská 19:14...opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
1. Královská 19:16...Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho...
1. Královská 20:13...přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné...
1. Královská 20:14...sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl...
1. Královská 20:22... K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co...
1. Královská 20:38...a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranilProrok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel...
1. Královská 20:41...pásku z očí a izraelský král poznal, že patříprorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi...
1. Královská 22:6..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád,...
1. Královská 22:7...ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový...
1. Královská 22:10...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si...
1. Královská 22:12...Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká ...
1. Královská 22:13...Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci....
1. Královská 22:22...‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to;...
1. Královská 22:23...to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale...
2. Královská 3:11...ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze...
2. Královská 3:13...králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu...
2. Královská 5:3...řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostalprorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě...
2. Královská 5:8...Pošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a...
2. Královská 5:13...ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy...
2. Královská 6:12...se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš...
2. Královská 9:1...aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil.  Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl...
2. Královská 9:4... Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil,...
2. Královská 9:7...pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, prolitou...
2. Královská 10:19...víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo...
2. Královská 14:25...ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajovaproroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele...
2. Královská 17:13...Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a...
2. Královská 17:23... jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země...
2. Královská 19:2...a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslalproroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví...
2. Královská 20:1... V době Ezechiáš na smrt onemocnělProrok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto...
2. Královská 20:11... se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín...
2. Královská 20:14...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
2. Královská 21:10... Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti...
2. Královská 23:2...judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněžíproroci - všechen lid od nejmenších po největší. Král jim...
2. Královská 23:18...nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to...
2. Královská 24:2... jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak...
1. Letopisů 16:22...kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem,...
1. Letopisů 17:1... když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci,...
1. Letopisů 29:29...popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako...
2. Letopisů 9:29...známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění...
2. Letopisů 12:5...se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste...
2. Letopisů 12:15... do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a...
2. Letopisů 13:22...- jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Letopisů 18:5..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád,...
2. Letopisů 18:6...ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový...
2. Letopisů 18:9...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si...
2. Letopisů 18:11...Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká ...
2. Letopisů 18:12...pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci....
2. Letopisů 18:21...‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš...
2. Letopisů 18:22...to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale...
2. Letopisů 20:20...Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradil s lidem,...
2. Letopisů 21:12...Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin,...
2. Letopisů 24:19...zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni...
2. Letopisů 25:15...proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří...
2. Letopisů 25:16...rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh...
2. Letopisů 26:22...Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých...
2. Letopisů 28:9...odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel...
2. Letopisů 29:25...podle pokynů Davida, králova vidoucího Gádaproroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina...
2. Letopisů 32:20... vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiášprorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi...
2. Letopisů 32:32...skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy...
2. Letopisů 35:18...chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový...
2. Letopisů 36:12...a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi...
2. Letopisů 36:16...poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti...
Ezdráš 5:1...druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v...
Ezdráš 5:2...začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi...
Ezdráš 6:14... Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn...
Ezdráš 9:11... jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je...
Nehemiáš 6:7...chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko ...
Nehemiáš 6:14...a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří chtěli...
Nehemiáš 9:26...se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili....
Nehemiáš 9:30...vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je...
Nehemiáš 9:32...potkaly - naše krále i hodnostáře, naše knězeproroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů...
Žalmy 51:2...zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade...
Žalmy 74:9...Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídámeproroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane....
Žalmy 105:15...kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a...
Izaiáš 3:2...zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudceproroka, věštce i starce, velitele i váženého muže, rádce i...
Izaiáš 7:13...Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého...
Izaiáš 9:14...dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci,...
Izaiáš 28:7...vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: knězprorok jsou pivem zmámení, vínem zmatení, potácejí se pivem...
Izaiáš 29:10...vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění...
Izaiáš 30:10...učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen...
Izaiáš 37:2...a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslalproroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví...
Izaiáš 38:1... V době Ezechiáš na smrt onemocnělProrok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto...
Izaiáš 39:3...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
Jeremiáš 1:5...svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem  prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem....
Jeremiáš 2:8...Zákona neznali, pastýři lidu zradiliproroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly....
Jeremiáš 2:26...Izraele se svými králi a velmoži i s kněžímiproroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi ...
Jeremiáš 2:30... Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno...
Jeremiáš 4:9...král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeniproroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!"...
Jeremiáš 5:13...žádná bída, nepocítíme meč ani hladomorProroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - ...
Jeremiáš 5:31...se to v téhle zemi děje? Hrůza! DěsProroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a...
Jeremiáš 6:13... po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný...
Jeremiáš 7:25...znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec nevnímali....
Jeremiáš 8:1...judských králů a jejich velmožů, kosti kněžíproroků i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunci,...
Jeremiáš 8:10... po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný...
Jeremiáš 13:13...země, krále sedící na Davidově trůnu, knězeproroky i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak, že...
Jeremiáš 14:13..." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás...
Jeremiáš 14:14...místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin....
Jeremiáš 14:15...a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodinprorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je...
Jeremiáš 14:18... vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hladyProroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší...
Jeremiáš 18:18...nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova...
Jeremiáš 20:2... uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní...
Jeremiáš 23:9...rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem...
Jeremiáš 23:11...je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím...
Jeremiáš 23:13...v čase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při...
Jeremiáš 23:14...při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a...
Jeremiáš 23:15...Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed,...
Jeremiáš 23:16...praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou...
Jeremiáš 23:21...dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto...
Jeremiáš 23:25...i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem...
Jeremiáš 23:26...jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody,...
Jeremiáš 23:28... jméno zapomněli jejich otcové kvůli BaaloviProrok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale...
Jeremiáš 23:30...kladivo skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou slova jedni od...
Jeremiáš 23:31... slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají:...
Jeremiáš 23:33...praví Hospodin." "Když se někdo z lidu neboproroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' -...
Jeremiáš 23:34...ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoliproroků, kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s...
Jeremiáš 23:37... Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?'...
Jeremiáš 25:2...byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům...
Jeremiáš 25:4...vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich...
Jeremiáš 26:5...dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste je...
Jeremiáš 26:7...nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněžíproroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato...
Jeremiáš 26:8...přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněžíproroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ...
Jeremiáš 26:11...v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněžíproroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž...
Jeremiáš 26:16..." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžímprorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece...
Jeremiáš 27:9...rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje,...
Jeremiáš 27:14...nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi...
Jeremiáš 27:15...jen lži! jsem je neposlal, praví HospodinProroku mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč,...
Jeremiáš 27:16..."Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty...
Jeremiáš 27:18...toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina...
Jeremiáš 28:1...vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před...
Jeremiáš 28:5...Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a...
Jeremiáš 28:6...v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní...
Jeremiáš 28:8...ale poslyš, co mám říci tobě i všemu liduProroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou,...
Jeremiáš 28:9...i velikým královstvím válku, neštěstí a morProrok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka,...
Jeremiáš 28:10...Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a...
Jeremiáš 28:11...sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal hoProrok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak...
Jeremiáš 28:12...Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše,...
Jeremiáš 28:15...stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš,...
Jeremiáš 28:17...hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který...
Jeremiáš 29:1...Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve...
Jeremiáš 29:8...zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny,...
Jeremiáš 29:15... Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na...
Jeremiáš 29:19...jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin....
Jeremiáš 29:26...domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy...
Jeremiáš 29:27...Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to...
Jeremiáš 29:29...plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 32:2...babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalémprorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci...
Jeremiáš 32:32...páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněžíproroci - všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi...
Jeremiáš 34:6...Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi...
Jeremiáš 35:15...znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a...
Jeremiáš 36:8...Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z...
Jeremiáš 36:26... synu Abdeelovu, aby písaře Baruchaproroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co...
Jeremiáš 37:2...slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku...
Jeremiáš 37:3...skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přestoproroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a...
Jeremiáš 37:6...obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví...
Jeremiáš 37:13...Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k...
Jeremiáš 37:19... že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne...
Jeremiáš 38:9...a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži seproroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho...
Jeremiáš 38:10...přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy...
Jeremiáš 38:14...na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova...
Jeremiáš 42:2...od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu....
Jeremiáš 42:4...jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu,...
Jeremiáš 43:6...- muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta,...
Jeremiáš 44:4...znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím...
Jeremiáš 45:1... který pásl po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté...
Jeremiáš 46:1...se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku...
Jeremiáš 46:13...společně." Slovo, které Hospodin promluvilproroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 47:1... bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu...
Jeremiáš 49:34...na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle,...
Jeremiáš 50:1..." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte...
Jeremiáš 51:59...dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna...
Pláč 2:9...jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové...
Pláč 2:14...jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé...
Pláč 2:20...mají být v Hospodinově svatyni vražděni kněžíproroci? Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny i...
Pláč 4:13...do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v...
Ezechiel 2:5...vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani...
Ezechiel 7:26...za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od...
Ezechiel 13:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíprorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují...
Ezechiel 13:3... Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí...
Ezechiel 13:4...svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami....
Ezechiel 13:9...vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži....
Ezechiel 13:16...je pryč i s těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm...
Ezechiel 14:4...ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné...
Ezechiel 14:7...ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval skrze něj, Hospodin mu...
Ezechiel 14:9... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho ...
Ezechiel 14:10...ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinuProrok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát...
Ezechiel 22:28...vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký ziskProroci se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a...
Ezechiel 33:33...to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 38:17...v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu...
Daniel 9:2...porozuměl z knih, že podle Hospodinova slovaproroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let....
Daniel 9:6...a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a...
Daniel 9:10... které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se,...
Ozeáš 4:5...ve dne jako za noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky...
Ozeáš 6:5...jež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky jak...
Ozeáš 9:7... přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste...
Ozeáš 9:8... že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávistProrok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na...
Ozeáš 12:11...za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky...
Ozeáš 12:14...sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o...
Amos 2:11...země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak není,...
Amos 2:12...Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínemprorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, vás k...
Amos 3:7... aniž sdílí své tajemství se svými služebníkyproroky. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví,...
Amos 7:14...Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a...
Micheáš 2:6...nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje;...
Micheáš 2:11..."Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe...
Micheáš 3:5... protože jednali tak zle. Toto praví Hospodinprorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře...
Micheáš 3:6...temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni,...
Micheáš 3:11... jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak...
Abakuk 1:1...ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty...
Abakuk 3:1...chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem,...
Sofoniáš 3:4...po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží...
Ageus 1:1...Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli...
Ageus 1:3...není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy...
Ageus 1:12...hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid...
Ageus 2:1... jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému...
Ageus 2:10...měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů...
Zachariáš 1:1...osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 1:4...Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých...
Zachariáš 1:5... praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které...
Zachariáš 1:6...a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a...
Zachariáš 1:7...šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 7:3...se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to...
Zachariáš 7:7...snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a...
Zachariáš 7:12...Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když...
Zachariáš 8:9...vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu...
Zachariáš 13:2... nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo...
Zachariáš 13:4... ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby...
Zachariáš 13:5... přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám...
Malachiáš 3:23...ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce...
Matouš 1:22...se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno...
Matouš 2:5..." odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských...
Matouš 2:15... Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes...
Matouš 2:17...který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a...
Matouš 2:23...ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal...
Matouš 3:3...je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti:...
Matouš 4:14...Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k...
Matouš 5:12...v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl...
Matouš 5:17..."Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám...
Matouš 7:12...oni chovali k vám. Právě v tom spočívá ZákonProroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a...
Matouš 7:15...málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř...
Matouš 8:17...všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl."...
Matouš 10:41..., přijímá Toho, který poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo...
Matouš 11:9...domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten...
Matouš 11:13...a násilníci je uchvacují. po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni...
Matouš 12:17...ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil,...
Matouš 12:39... ale žádné znamení nedostane - kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše...
Matouš 13:17...vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale...
Matouš 13:35...k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět...
Matouš 13:57...A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě."...
Matouš 14:5...zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových...
Matouš 16:14...za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jinéhoproroků." "A za koho máte vy?" zeptal se...
Matouš 21:4...je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k...
Matouš 21:11..."Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu...
Matouš 21:26...se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy...
Matouš 21:46... Báli se ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl...
Matouš 22:40...' V těchto dvou přikázáních spočívá celý ZákonProroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich...
Matouš 23:29...Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte:...
Matouš 23:30...dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo...
Matouš 23:31...sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých...
Matouš 23:34...pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a...
Matouš 23:37...pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát...
Matouš 24:11...zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost,...
Matouš 24:15...místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v...
Matouš 24:24... Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by...
Matouš 27:9...dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za...
Marek 1:2...o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psánoproroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby...
Marek 6:4...se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých...
Marek 6:15..." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." Když to Herodes...
Marek 8:28...Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednohoproroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi...
Marek 11:32... protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy...
Marek 13:22... Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to...
Lukáš 1:70...Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich...
Lukáš 1:76...dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho...
Lukáš 3:4...hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte...
Lukáš 4:17...do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo...
Lukáš 4:24...doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za...
Lukáš 4:27...- jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z...
Lukáš 6:23...veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcovéprorokům. Ale běda vám bohatým, neboť máte své potěšení...
Lukáš 6:26...Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své...
Lukáš 7:16...začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se...
Lukáš 7:26...domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten...
Lukáš 7:39... který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká....
Lukáš 9:8...zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy...
Lukáš 9:19...Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího...
Lukáš 10:24... které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale...
Lukáš 11:47...ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a...
Lukáš 11:49... Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou...
Lukáš 11:50...pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy ...
Lukáš 13:28... uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven....
Lukáš 13:33...musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme,...
Lukáš 13:34...Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni!...
Lukáš 16:16...Božích očích ohavnost! do Jana tu byl ZákonProroci; od doby se káže Boží království a každý se do...
Lukáš 16:29...nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají MojžíšeProroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče...
Lukáš 16:31...' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají MojžíšeProroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"...
Lukáš 18:31...naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a...
Lukáš 20:6...ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud...
Lukáš 24:19...jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším...
Lukáš 24:25...Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde...
Lukáš 24:27...vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech...
Lukáš 24:44...všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby...
Jan 1:21...zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? ...
Jan 1:23...poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti:...
Jan 1:25...tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi ...
Jan 1:45...jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoněproroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého...
Jan 4:19...muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na...
Jan 4:44...do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje,...
Jan 6:14... jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se...
Jan 6:45... poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.'...
Jan 7:40... mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde...
Jan 7:52...mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak vrátil domů,...
Jan 8:52...řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky...
Jan 8:53...snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl:...
Jan 9:17...to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli...
Jan 12:38... přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu...
Skutky 2:16...hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého...
Skutky 2:30...byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na...
Skutky 3:18...aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte...
Skutky 3:21...tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh,...
Skutky 3:22...‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Každý, kdo by...
Skutky 3:23...jsem - toho poslouchejte. Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a...
Skutky 3:24... bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové...
Skutky 3:25...po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když...
Skutky 7:37...synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění...
Skutky 7:42...sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch...
Skutky 7:48...nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku....
Skutky 7:52...svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kteréhoproroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo...
Skutky 8:28...a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi...
Skutky 8:30...něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?"...
Skutky 8:34..." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal...
Skutky 10:43...i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý,...
Skutky 11:27...za křesťany. V době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a...
Skutky 13:1...sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius...
Skutky 13:6...na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně...
Skutky 13:15...a posadili se. Když skončilo čtení ZákonaProroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud...
Skutky 13:20... To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále,...
Skutky 13:27...nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic,...
Skutky 13:40...si však pozor, aby se vám nestalo, co je psánoProrocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte: ...
Skutky 15:15...svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený...
Skutky 15:32...radost. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry....
Skutky 21:10...tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a...
Skutky 24:14...sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že...
Skutky 26:22...i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z...
Skutky 26:27... neboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi ...
Skutky 28:23...a od rána do večera je z Mojžíšova zákonaProroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho slovy dali...
Skutky 28:25...toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem...
Římanům 1:2...pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto...
Římanům 3:21...Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou ZákonProroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v...
Římanům 11:3...jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen ,...
1. Korintským 12:28...v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování,...
1. Korintským 12:29... Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky?...
1. Korintským 14:29...mlčí a mluví jen pro sebe a pro BohaProroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují....
1. Korintským 14:32... aby se všem dostalo poučení a povzbuzeníProroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem...
1. Korintským 14:37...Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je...
Efeským 2:20...rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolůproroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se...
Efeským 3:5...je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolůmprorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium...
Efeským 4:11...všechno. To on rozdal své dary - apoštolyproroky, evangelisty, pastýře a učitele - pro přípravu...
1. Tesalonickým 2:15...oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem...
Titus 1:12...tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné...
Židům 1:1...a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze...
Židům 11:32... Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samueloviprorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali...
Jakub 5:10...odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že...
1. Petr 1:10...Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás....
2. Petr 1:19...slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy...
2. Petr 1:20...proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale...
2. Petr 2:1...svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří...
2. Petr 2:16...němá oslice promluvila lidským hlasemproroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez...
2. Petr 3:2... abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a...
1. Jan 4:1...z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch,...
Zjevení 10:7...Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak...
Zjevení 11:10...a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech do...
Zjevení 11:18...všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníkyproroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i...
Zjevení 16:6...jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatýchproroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem...
Zjevení 16:13...z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to...
Zjevení 18:20...se nad tím městem, nebe, svatí apoštolovéproroci - Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy...
Zjevení 18:24...všechny národy. To město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi." Potom...
Zjevení 19:20... A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo...
Zjevení 20:10...do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy...
Zjevení 22:6...věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům,...
Zjevení 22:9...jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj...

Slova obsahující prorok: neprorokoval (1) neprorokovali (1) neprorokovat (1) neprorokuj (3) neprorokuje (5) neprorokujte (2) prorok (122) proroka (91) prorokem (6) prorokoval (25) prorokovali (18) prorokovaly (1) prorokování (3) prorokovat (18) prorokovi (2) proroku (11) proroků (56) prorokuj (34) prorokuje (7) prorokujeme (1) prorokují (22) prorokujte (1) prorokům (25) proroky (73) prorokyně (5) prorokyni (1) prorokyní (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |