Proroctvích

Hledám varianty 'proroctvích' [ proroctvími (2) proroctvím (1) proroctvích (1) proroctví (19) ]. Nalezeny 23 verše.
2. Letopisů 9:29... do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího Ida o...
2. Letopisů 15:8...námaha odplatu." Když Asa uslyšel tato slovaproroctví z úst Azariáše, syna Odedova, vzchopil se a...
2. Letopisů 24:27... syn Moábky Šimrít. O jeho synech, o mnoha proroctvích vznesených proti němu i o přestavbě Božího...
Pláč 2:14...tvé zločiny, aby odvrátili tvé vyhnanstvíProroctví, která ti předkládali, byly lži a přeludy!...
Micheáš 2:11...přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní  proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás...
Matouš 13:14...ani nerozumějí. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví: ‚Sluchem uslyšíte, ale nepochopíte, zrakem...
Římanům 12:6... jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo  proroctví, je užívá v souladu s vírou; kdo službu, ...
1. Korintským 12:10...v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy...
1. Korintským 13:8... všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví - ta zaniknou, jazyky - ty umlknou, poznání - to...
1. Korintským 14:5...v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovaliProroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže...
1. Korintským 14:6...budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznáníproroctví či učení? Podobné je to s neživými hudebními...
1. Korintským 14:22...nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřícíproroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co...
1. Korintským 14:39... nebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem panuje...
1. Tesalonickým 5:20...neuhašujteProroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se...
2. Tesalonickým 2:2...se tak snadno vyvádět z míry a lekat,  proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý...
1. Timoteus 1:18...Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladuproroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj...
1. Timoteus 4:14...dar, který je v tobě; byl ti dán skrze proroctví a vkládání rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v...
2. Petr 1:20...nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka....
2. Petr 1:21...Písma nevzniklo z vlastního názoru prorokaProroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé...
Zjevení 1:3...tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je...
Zjevení 19:10...se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a...
Zjevení 22:7... přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." Jan jsem to všechno viděl a...
Zjevení 22:10...se Bohu." Potom mi řekl: "Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, neboť ten čas je blízko. Kdo škodí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |