Prorocká

Hledám varianty 'prorocká' [ proročtí (5) prorockých (6) prorocký (2) prorockém (2) prorockého (2) prorocké (3) prorocká (3) ]. Nalezeny 23 verše.
1. Samuel 10:5... tamburínou, píšťalou a lyrou v čele budouprorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí...
1. Samuel 10:10...ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení. Když všichni, kdo ho znali z dřívějška...
1. Samuel 10:13...přísloví: To i Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste...
1. Samuel 18:10...zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznilprorockém vytržení. David hrál tak jako vždycky, ale Saul...
1. Samuel 19:24...shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý den a celou noc. A...
1. Královská 20:35...s ním uzavřel smlouvu a propustil ho. Jedenprorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému...
2. Královská 2:3...A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého...
2. Královská 2:5...živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do JerichaProročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu:...
2. Královská 2:7...ty, neopustím !" A tak šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na...
2. Královská 2:15... "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci z Jericha, kteří stáli opodál. Vyrazili...
2. Královská 4:1...a vrátili se do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj...
2. Královská 4:38... V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký...
2. Královská 5:22...vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim, prosím,...
2. Královská 6:1...od něj odešel malomocný - bílý jako sníh!  Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo, kde s...
2. Královská 9:1... navštívil. Prorok Elíša zavolal jednohoprorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej se, vezmi s sebou...
Přísloví 16:10...o své cestě, jeho kroky však řídí HospodinProrocký výrok patří na rty krále, při soudu nesmí jeho...
Daniel 9:24...a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán byl Nejsvětější ze svatých. A...
Amos 7:14...Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a pěstoval fíky....
Zachariáš 13:4... V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby druhé oklamali, přestanou nosit pláště...
Matouš 26:56...jste . Ale to všechno se děje, aby se naplnila prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a...
Římanům 16:26...zjeveno, a podle nařízení věčného Boha je skrze prorocká Písma oznámeno všem národům k poslušnosti víry - ...
Zjevení 22:18... zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco...
Zjevení 22:19...mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoliprorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |