Proroci

Hledám varianty 'proroci' [ proroky (73) prorokům (25) proroků (56) proroku (11) prorokovi (2) prorokem (6) proroka (91) prorok (122) prorocích (9) proroci (66) ]. Nalezeno 435 veršù.
Genesis 20:7.... Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže...
Exodus 7:1...pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr...
Numeri 11:29...mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se...
Numeri 12:6..."Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu...
Deuteronomium 13:2...neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké znamení či div...
Deuteronomium 13:6... jemu služte a k němu se přimkněte. Takový prorok nebo vykladač snů je popraven, neboť nabádal k...
Deuteronomium 18:15... tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Přesně to jsi...
Deuteronomium 18:18...to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím proroka, jako jsi ty. Vložím svá slova do jeho úst a on jim...
Deuteronomium 18:20... s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu...
Deuteronomium 18:22... že to slovo nemluví Hospodin?" Nuže, jestliže prorok řekne Hospodinovým jménem něco, co se nestane, pak...
Deuteronomium 34:10...přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v...
Soudců 6:8...k Hospodinu, poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Samuel 3:20...tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále ukazoval v Šílu, kde se...
1. Samuel 9:9...Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok byl tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému...
1. Samuel 10:5...posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou, píšťalou a lyrou v čele...
1. Samuel 10:10...ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi...
1. Samuel 10:11...všichni, kdo ho znali z dřívějška, viděli, jak prorokuje s proroky, říkali jeden druhému: "Co se to Kíšovu...
1. Samuel 10:12...Tak vzniklo přísloví: To i Saul patříprorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů...
1. Samuel 19:20... aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se Samuelem, jak ve vytržení prorokují,...
1. Samuel 19:24...celou noc. A proto se říká: To i Saul patříprorokům? David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k...
1. Samuel 22:5...dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnostiProrok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti,...
1. Samuel 28:6...ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi...
1. Samuel 28:15... odvrátil! Vůbec mi neodpověděl - ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem zavolal, abys mi...
2. Samuel 7:2...ode všech okolních nepřátel, řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci,...
2. Samuel 12:25... Pokojný. Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat...
2. Samuel 24:11...Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucíprorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluv k Davidovi:...
1. Královská 1:8...podporovali. Kněz Sádok, Jojadův syn Benajášprorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale...
1. Královská 1:10...syny, i všechny královské dvořany z kmene JudaProroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého...
1. Královská 1:22..." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když...
1. Královská 1:23...s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před...
1. Královská 1:32...David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádokaproroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke...
1. Královská 1:34...ho k prameni Gíchon. Tam ho kněz Sádokprorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte...
1. Královská 1:38...než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádokprorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s...
1. Královská 1:44...za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádokaproroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů...
1. Královská 1:45... Posadili ho na královu mulu a kněz Sádokprorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se...
1. Královská 11:29...byl Jeroboám na cestě z Jeruzaléma, potkal ho prorok Achiáš Šíloský, oblečený do nového pláště. Oba tam...
1. Královská 13:11...Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho...
1. Královská 13:18...se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke...
1. Královská 13:20...napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo Hospodinovo a zvolal...
1. Královská 13:23...Když Boží muž dojedl a dopil, osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě...
1. Královská 13:25...stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho...
1. Královská 13:26...ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je ten prorok, který ho odvrátil z cesty, uslyšel, prohlásil: "To...
1. Královská 13:27...Hospodin svým slovem varoval." Potom ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho...
1. Královská 13:29...stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal oslaProrok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl...
1. Královská 14:2...jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto...
1. Královská 14:18... jak řekl Hospodin skrze svého služebníkaproroka Achiáše. Ostatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a...
1. Královská 16:7...v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn ElaProrok Jehu, syn Chananiho, dostal slovo Hospodinovo proti...
1. Královská 16:12...Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a to kvůli všem hříchům, které páchal Baaša...
1. Královská 17:16...v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu,...
1. Královská 18:4...Hospodina. Když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky, Obadiáš jich sto vzal, ukryl je po padesáti ve...
1. Královská 18:13...jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto Hospodinových proroků po padesáti...
1. Královská 18:19...lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina...
1. Královská 18:22...ani slovo. " sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků...
1. Královská 18:25...si jednoho býka," řekl pak Eliáš Baalovým prorokům, "a připravte ho jako první, protože vás je víc....
1. Královská 18:36...strouhu. Potom, v čas večerní oběti, přistoupil prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a...
1. Královská 18:40...je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je zajali, Eliáš je...
1. Královská 19:1...o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " ...
1. Královská 19:10...opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
1. Královská 19:14...opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí...
1. Královská 19:16...Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho...
1. Královská 20:13...přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné...
1. Královská 20:14...sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl...
1. Královská 20:22... K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co...
1. Královská 20:38...a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranilProrok si pak zakryl oči páskou, aby ho nepoznali, a odešel...
1. Královská 20:41...pásku z očí a izraelský král poznal, že patříprorokům. Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi...
1. Královská 22:6..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád,...
1. Královská 22:7...ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový...
1. Královská 22:10...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si...
1. Královská 22:12...Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká ...
1. Královská 22:13...Michajáše, mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci....
1. Královská 22:22...‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to;...
1. Královská 22:23...to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale...
2. Královská 3:11...ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se skrze něj zeptali Hospodina?" Jeden ze...
2. Královská 3:13...králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu...
2. Královská 5:3...řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostalprorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě...
2. Královská 5:8...Pošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a...
2. Královská 5:13...ale přistoupili a řekli mu: "Otče, kdyby ti prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Čím spíše tedy...
2. Královská 6:12...se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš...
2. Královská 9:1...aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil.  Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl...
2. Královská 9:4... Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když tam dorazil,...
2. Královská 9:7...pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků proroků i krev všech Hospodinových služebníků, prolitou...
2. Královská 10:19...víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele a všechny jeho kněze. Nikdo...
2. Královská 14:25...ústy svého služebníka Jonáše, syna Amitajovaproroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele...
2. Královská 17:13...Hospodin varoval Izrael i Judu skrze všechny své proroky a vidoucí: "Odvraťte se od svých zlých cest a...
2. Královská 17:23... jak je varoval skrze všechny své služebníky proroky. Izrael je proto dodnes vystěhován ze své země...
2. Královská 19:2...a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslalproroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví...
2. Královská 20:1... V době Ezechiáš na smrt onemocnělProrok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto...
2. Královská 20:11... se tedy raději o deset stupňů vrátí." Prorok Izaiáš pak volal k Hospodinu a ten vrátil stín...
2. Královská 20:14...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
2. Královská 21:10... Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti...
2. Královská 23:2...judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněžíproroci - všechen lid od nejmenších po největší. Král jim...
2. Královská 23:18...nikdo nehýbá." Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to...
2. Královská 24:2... jak Hospodin Judu varoval skrze své služebníky proroky. Tyto věci se pak Judovi opravdu staly, jak...
1. Letopisů 16:22...kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem,...
1. Letopisů 17:1... když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém paláci,...
1. Letopisů 29:29...popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako...
2. Letopisů 9:29...známo, od počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění...
2. Letopisů 12:5...se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste...
2. Letopisů 12:15... do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího Ida. Mezi Rechoboámem a...
2. Letopisů 13:22...- jeho slova i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka Ida. Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován...
2. Letopisů 18:5..." Izraelský král tedy shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád,...
2. Letopisů 18:6...ale naléhal: "To tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho?" "Vlastně tu jeden takový...
2. Letopisů 18:9...u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si...
2. Letopisů 18:11...Takhle utrkáš Aramejce k smrti!" A všichni ti proroci prorokovali podobně: "Jdi na Rámot-gileád! Čeká ...
2. Letopisů 18:12...pro Michajáše, mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci....
2. Letopisů 18:21...‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš...
2. Letopisů 18:22...to.' Nuže, pohleď - do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale...
2. Letopisů 20:20...Hospodinu, svému Bohu, a obstojíte. Věřte jeho prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradil s lidem,...
2. Letopisů 21:12...Jeruzaléma a spolu s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin,...
2. Letopisů 24:19...zasloužil Boží hněv. Hospodin k nim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni...
2. Letopisů 25:15...proti Amaciášovi vzplanul hněvem. Poslal k němu proroka, který mu řekl: "Proč uctíváš bohy, kteří...
2. Letopisů 25:16...rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh...
2. Letopisů 26:22...Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých...
2. Letopisů 28:9...odnesli do Samaří. Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel...
2. Letopisů 29:25...podle pokynů Davida, králova vidoucího Gádaproroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina...
2. Letopisů 32:20... vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiášprorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi...
2. Letopisů 32:32...skutky i jeho oddanost jsou popsány ve Vidění proroka Izaiáše, syna Amosova, které je součástí Knihy...
2. Letopisů 35:18...chlebů. Takovýto Hod beránka se nekonal od dob proroka Samuela. Žádný z izraelských králů neslavil takový...
2. Letopisů 36:12...a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi...
2. Letopisů 36:16...poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty, Hospodin vzplál hněvem proti...
Ezdráš 5:1...druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš, syn Idův, tehdy prorokovali Židům v...
Ezdráš 5:2...začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi...
Ezdráš 6:14... Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův. Na pokyn...
Ezdráš 9:11... jež jsi nám vydal skrze své služebníky proroky, kteří říkali: ‚Země, kterou jdete obsadit, je...
Nehemiáš 6:7...chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko ...
Nehemiáš 6:14...a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří chtěli...
Nehemiáš 9:26...se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývali, aby se k tobě vrátili....
Nehemiáš 9:30...vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je...
Nehemiáš 9:32...potkaly - naše krále i hodnostáře, naše knězeproroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů...
Žalmy 51:2...zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade...
Žalmy 74:9...Boží stánky vypálili ze země. Znamení nevídámeproroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane....
Žalmy 105:15...kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a...
Izaiáš 3:2...zásoby vody, hrdinu i bojovníka, soudceproroka, věštce i starce, velitele i váženého muže, rádce i...
Izaiáš 7:13...Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého...
Izaiáš 9:14...dni. (Tou hlavou je stařec a hodnostář, ocas je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci,...
Izaiáš 28:7...vínem zmámení, potácejí se pivem opilí: knězprorok jsou pivem zmámení, vínem zmatení, potácejí se pivem...
Izaiáš 29:10...vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí. Toto celé vidění...
Izaiáš 30:10...učení. Říkají vidoucím: "Nemějte vidění!" a prorokům: "Neprorokujte nám pravdu. Říkejte nám jen...
Izaiáš 37:2...a starší kněze, zahalené pytlovinou, poslalproroku Izaiášovi, synu Amosovu, aby mu řekli: "Tak praví...
Izaiáš 38:1... V době Ezechiáš na smrt onemocnělProrok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto...
Izaiáš 39:3...neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud přišli?"...
Jeremiáš 1:5...svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem  prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem....
Jeremiáš 2:8...Zákona neznali, pastýři lidu zradiliproroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly....
Jeremiáš 2:26...Izraele se svými králi a velmoži i s kněžímiproroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi ...
Jeremiáš 2:30... Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno...
Jeremiáš 4:9...král i velmoži; kněží budou tehdy zděšeniproroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!"...
Jeremiáš 5:13...žádná bída, nepocítíme meč ani hladomorProroci jen tak do větru žvaní, nemají žádné poselství - ...
Jeremiáš 5:31...se to v téhle zemi děje? Hrůza! DěsProroci prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěst a...
Jeremiáš 6:13... po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný...
Jeremiáš 7:25...znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky. Oni ale neposlouchali, vůbec nevnímali....
Jeremiáš 8:1...judských králů a jejich velmožů, kosti kněžíproroků i kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunci,...
Jeremiáš 8:10... po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný...
Jeremiáš 13:13...země, krále sedící na Davidově trůnu, knězeproroky i všechny obyvatele Jeruzaléma, naplním tak, že...
Jeremiáš 14:13..." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás...
Jeremiáš 14:14...místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin....
Jeremiáš 14:15...a vymyšlené podvody. Nuže, toto praví Hospodinprorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je...
Jeremiáš 14:18... vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hladyProroci i kněží v celé zemi vedou své řemeslo a nic netuší...
Jeremiáš 18:18...nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a slovo prorokovi. Pojďme, ubijme ho tedy jazykem a na jeho slova...
Jeremiáš 20:2... uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věci, nechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní...
Jeremiáš 23:9...rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem...
Jeremiáš 23:11...je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve svém chrámě nacházím...
Jeremiáš 23:13...v čase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při...
Jeremiáš 23:14...při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a...
Jeremiáš 23:15...Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k pití jim dám jed,...
Jeremiáš 23:16...praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou...
Jeremiáš 23:21...dnech tomu jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto...
Jeremiáš 23:25...i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem...
Jeremiáš 23:26...jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v srdci proroků, kteří tak prorokují, samá lež? Prorokují podvody,...
Jeremiáš 23:28... jméno zapomněli jejich otcové kvůli BaaloviProrok, jemuž se zdál sen, si ten sen vypráví. Kdo ale...
Jeremiáš 23:30...kladivo skálu drtící? Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou slova jedni od...
Jeremiáš 23:31... slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají:...
Jeremiáš 23:33...praví Hospodin." "Když se někdo z lidu neboproroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' -...
Jeremiáš 23:34...ortel? Odvrhnu vás! praví Hospodin.' Kdokoliproroků, kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s...
Jeremiáš 23:37... Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?'...
Jeremiáš 25:2...byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a všem obyvatelům...
Jeremiáš 25:4...vám znovu a znovu posílal všechny své služebníky proroky, ale vy jste neposlouchali, vůbec jste si jich...
Jeremiáš 26:5...dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám (a vy jste je...
Jeremiáš 26:7...nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněžíproroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato...
Jeremiáš 26:8...přikázal říci, vtom ho všechen lid, kněžíproroci chytili a křičeli: "Teď zemřeš! Jak se opovažuješ...
Jeremiáš 26:11...v průchodu Hospodinovy Nové brány. Kněžíproroci tehdy velmožům a všemu lidu řekli: "Ten muž...
Jeremiáš 26:16..." Velmoži a všechen lid tehdy řekli kněžímprorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece...
Jeremiáš 27:9...rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje,...
Jeremiáš 27:14...nepoddá babylonskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají, se babylonskému králi...
Jeremiáš 27:15...jen lži! jsem je neposlal, praví HospodinProroku mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč,...
Jeremiáš 27:16..."Tak praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty...
Jeremiáš 27:18...toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina...
Jeremiáš 28:1...vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před...
Jeremiáš 28:5...Hospodin, neboť jho babylonského krále zlámu!'" Prorok Jeremiáš na to proroku Chananiášovi před kněžími a...
Jeremiáš 28:6...v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to Hospodin učiní. Kéž Hospodin splní...
Jeremiáš 28:8...ale poslyš, co mám říci tobě i všemu liduProroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou,...
Jeremiáš 28:9...i velikým královstvím válku, neštěstí a morProrok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka,...
Jeremiáš 28:10...Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a...
Jeremiáš 28:11...sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a zlámal hoProrok Chananiáš pak před očima všeho lidu promluvil: "Tak...
Jeremiáš 28:12...Prorok Jeremiáš tehdy odešel pryč. Poté, co prorok Chananiáš zlámal jho na šíji proroka Jeremiáše,...
Jeremiáš 28:15...stejně jako polní zvěř, kterou mu podrobím." Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: "Poslyš,...
Jeremiáš 28:17...hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který...
Jeremiáš 29:1...Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku stařešinů ve...
Jeremiáš 29:8...zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny,...
Jeremiáš 29:15... Prohlašujete: "Hospodin nám v Babylonu vzbudil proroky!" Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na...
Jeremiáš 29:19...jsem k nim znovu a znovu posílal své služebníky proroky. Ani vy jste ale neposlouchali, praví Hospodin....
Jeremiáš 29:26...domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy...
Jeremiáš 29:27...Anatotského, který tam u vás ze sebe dělá proroka? Dokonce i k nám do Babylonu poslal vzkaz: Bude to...
Jeremiáš 29:29...plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 32:2...babylonského krále tenkrát obléhalo Jeruzalémprorok Jeremiáš byl vězněn na strážním nádvoří v paláci...
Jeremiáš 32:32...páchali - oni i jejich králové, velmoži, kněžíproroci - všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi...
Jeremiáš 34:6...Takové slovo jsem promluvil, praví Hospodin." Prorok Jeremiáš oznámil všechna tato slova judskému králi...
Jeremiáš 35:15...znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a...
Jeremiáš 36:8...Baruch, syn Neriášův, udělal všechno, co mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z...
Jeremiáš 36:26... synu Abdeelovu, aby písaře Baruchaproroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co...
Jeremiáš 37:2...slova, která Hospodin promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku...
Jeremiáš 37:3...skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přestoproroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna Šelemiášova, a...
Jeremiáš 37:6...obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví...
Jeremiáš 37:13...Jiriáše, syna Šelemiáše, syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k...
Jeremiáš 37:19... že jste dali do vězení? A kde jsou ti vaši proroci, kteří vám prorokovali: ‚Babylonský král nepřitáhne...
Jeremiáš 38:9...a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži seproroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho...
Jeremiáš 38:10...přikázal: "Vezmi si odsud třicet mužů a vytáhni proroka Jeremiáše z jímky, než tam zemře." Ebed-melech tedy...
Jeremiáš 38:14...na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova...
Jeremiáš 42:2...od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu....
Jeremiáš 42:4...jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu,...
Jeremiáš 43:6...- muže, ženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta,...
Jeremiáš 44:4...znovu jsem k vám posílal všechny své služebníky proroky se slovy: ‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím...
Jeremiáš 45:1... který pásl po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté...
Jeremiáš 46:1...se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o národech. Slovo o Egyptu - o vojsku...
Jeremiáš 46:13...společně." Slovo, které Hospodin promluvilproroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 47:1... bez trestu." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu...
Jeremiáš 49:34...na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle,...
Jeremiáš 50:1..." Slovo, které Hospodin promluvil skrze proroka Jeremiáše o Babylonu, o zemi Chaldejců: "Oznamte...
Jeremiáš 51:59...dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna...
Pláč 2:9...jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina žádné vidění. Stařešinové...
Pláč 2:14...jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly. Neodhalovali tvé...
Pláč 2:20...mají být v Hospodinově svatyni vražděni kněžíproroci? Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny i...
Pláč 4:13...do bran Jeruzaléma. To kvůli hříchům jeho proroků, kvůli vinám jeho kněží - těch, kdo prolévali v...
Ezechiel 2:5...vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani...
Ezechiel 7:26...za pohromou, zlá zpráva jedna za druhou. Od proroka se budou dožadovat vidění a skončí vyučování od...
Ezechiel 13:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčíprorokuj proti izraelským prorokům, kteří se věnují...
Ezechiel 13:3... Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a nevidí...
Ezechiel 13:4...svým vlastním nutkáním a nevidí vůbec nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami....
Ezechiel 13:9...vám, praví Panovník Hospodin! ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži....
Ezechiel 13:16...je pryč i s těmi svými omítači, s izraelskými proroky, kteří prorokovali Jeruzalému a mívali o něm...
Ezechiel 14:4...ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné...
Ezechiel 14:7...ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se dotazoval skrze něj, Hospodin mu...
Ezechiel 14:9... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Pokud by se prorok zesměšnil tím, že by promluvil, zesměšnil jsem ho ...
Ezechiel 14:10...ho ze svého lidu, Izraele. Ponesou svou vinuProrok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát...
Ezechiel 22:28...vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký ziskProroci se to pak snaží zabílit omítkou falešných vidění a...
Ezechiel 33:33...to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 38:17...v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské proroky. Po celá léta tehdy prorokovali, že přivedu...
Daniel 9:2...porozuměl z knih, že podle Hospodinova slovaproroku Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let....
Daniel 9:6...a zákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a...
Daniel 9:10... které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se,...
Ozeáš 4:5...ve dne jako za noci a s tebou se potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lid a můj lid hyne bez špetky...
Ozeáš 6:5...jež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky, ubíjel jsem vás svými výroky, aby úsudky jak...
Ozeáš 9:7... přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste...
Ozeáš 9:8... že jste tak zkažení, máte tak velkou nenávistProrok je Efraimovi strážným společně s Bohem svým, na...
Ozeáš 12:11...za dnů, kdy svátek slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky...
Ozeáš 12:14...sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka o...
Amos 2:11...země připadla. Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak není,...
Amos 2:12...Hospodin. Vy jste však nazíry napájeli vínemprorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Hle, vás k...
Amos 3:7... aniž sdílí své tajemství se svými služebníkyproroky. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví,...
Amos 7:14...Amos na to Amaciášovi odpověděl: "Nebýval jsem prorok ani prorocký učedník - choval jsem dobytek a...
Micheáš 2:6...nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje;...
Micheáš 2:11..."Víno a pivo, tak zní proroctví" - to by byl prorok pro tento lid! "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe...
Micheáš 3:5... protože jednali tak zle. Toto praví Hospodinprorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře...
Micheáš 3:6...temno a žádné věštění. Slunce zapadne nad těmi proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni,...
Micheáš 3:11... jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak...
Abakuk 1:1...ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a ty...
Abakuk 3:1...chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně nářků. Slyšel jsem,...
Sofoniáš 3:4...po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi, lidé prosáklí zradou. Jeho kněží...
Ageus 1:1...Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli...
Ageus 1:3...není čas budovat Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy...
Ageus 1:12...hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid...
Ageus 2:1... jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému...
Ageus 2:10...měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů...
Zachariáš 1:1...osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 1:4...Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých...
Zachariáš 1:5... praví Hospodin. Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci - žijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které...
Zachariáš 1:6...a výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a...
Zachariáš 1:7...šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše, syna Idova, slovo...
Zachariáš 7:3...se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to...
Zachariáš 7:7...snad Hospodin právě takovými slovy skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a...
Zachariáš 7:12...Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když...
Zachariáš 8:9...vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu...
Zachariáš 13:2... nikdo nevzpomene; odstraním ze země také proroky a ducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo...
Zachariáš 13:4... ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké vidění. Aby...
Zachariáš 13:5... přestanou nosit pláště z kožešiny. "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám...
Malachiáš 3:23...ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce...
Matouš 1:22...se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno...
Matouš 2:5..." odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka: ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských...
Matouš 2:15... Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta." Když Herodes...
Matouš 2:17...který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkání a...
Matouš 2:23...ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal...
Matouš 3:3...je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti:...
Matouš 4:14...Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k...
Matouš 5:12...v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země. Kdyby sůl...
Matouš 5:17..."Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám...
Matouš 7:12...oni chovali k vám. Právě v tom spočívá ZákonProroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a...
Matouš 7:15...málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř...
Matouš 8:17...všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl."...
Matouš 10:41..., přijímá Toho, který poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo...
Matouš 11:9...domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten...
Matouš 11:13...a násilníci je uchvacují. po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni...
Matouš 12:17...ho neuváděli ve známost. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil,...
Matouš 12:39... ale žádné znamení nedostane - kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše...
Matouš 13:17...vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte, ale...
Matouš 13:35...k nim vůbec nemluvil. Tak se naplnilo slovo proroka: "Otevřu svá ústa v podobenstvích, budu vyprávět...
Matouš 13:57...A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim řekl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti a ve svém domě."...
Matouš 14:5...zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových...
Matouš 16:14...za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jinéhoproroků." "A za koho máte vy?" zeptal se...
Matouš 21:4...je pošle." To se stalo, aby se naplnilo slovo proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k...
Matouš 21:11..."Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu...
Matouš 21:26...se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy...
Matouš 21:46... Báli se ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším podobenstvím. Řekl...
Matouš 22:40...' V těchto dvou přikázáních spočívá celý ZákonProroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se jich...
Matouš 23:29...Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte:...
Matouš 23:30...dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo...
Matouš 23:31...sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých...
Matouš 23:34...pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a...
Matouš 23:37...pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát...
Matouš 24:11...zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost,...
Matouš 24:15...místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v...
Matouš 24:24... Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by...
Matouš 27:9...dodnes říká Krvavé pole. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za...
Marek 1:2...o Ježíši Kristu, Božím Synu. Jak je psánoproroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby...
Marek 6:4...se nad ním pohoršovali. Ježíš jim odpověděl: "Prorok není beze cti; jedině ve své vlasti, u svých...
Marek 6:15..." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to prorok jako jeden z dávných proroků." Když to Herodes...
Marek 8:28...Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednohoproroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi...
Marek 11:32... protože všichni měli Jana za opravdového proroka. Nakonec mu řekli: "Nevíme." "Ani vám tedy...
Marek 13:22... Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to...
Lukáš 1:70...Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich...
Lukáš 1:76...dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho...
Lukáš 3:4...hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: "Hlas volajícího na poušti: Připravte...
Lukáš 4:17...do synagogy a vstal, aby četl. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo...
Lukáš 4:24...doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za...
Lukáš 4:27...- jen k jedné vdově do sidonské Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z...
Lukáš 6:23...veliká! Stejně se totiž chovali jejich otcovéprorokům. Ale běda vám bohatým, neboť máte své potěšení...
Lukáš 6:26...Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkám: Milujte své...
Lukáš 7:16...začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se...
Lukáš 7:26...domech. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka. Toto je ten...
Lukáš 7:39... který ho pozval, řekl si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká....
Lukáš 9:8...zjevil Eliáš, a další, že vstal jeden z dávných proroků. "Jana jsem sťal," říkal si Herodes. "Kdo to tedy...
Lukáš 9:19...Eliáše a další říkají, že vstal jeden z dávných proroků." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího...
Lukáš 10:24... které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale...
Lukáš 11:47...ani prstem nesáhnete. Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a...
Lukáš 11:49... Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou...
Lukáš 11:50...pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa - od krve Ábelovy ...
Lukáš 13:28... uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven....
Lukáš 13:33...musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl prorok zemřít než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme,...
Lukáš 13:34...Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni!...
Lukáš 16:16...Božích očích ohavnost! do Jana tu byl ZákonProroci; od doby se káže Boží království a každý se do...
Lukáš 16:29...nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají MojžíšeProroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče...
Lukáš 16:31...' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají MojžíšeProroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.'"...
Lukáš 18:31...naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude zesměšněn, pohaněn a...
Lukáš 20:6...ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok." Nakonec mu řekli: "Nevíme, odkud...
Lukáš 24:19...jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším...
Lukáš 24:25...Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde...
Lukáš 24:27...vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech...
Lukáš 24:44...všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby...
Jan 1:21...zeptali se ho. "Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? ...
Jan 1:23...poslali. Co o sobě říkáš?" Odpověděl jim slovy proroka Izaiáše: "Jsemhlas volajícího na poušti:...
Jan 1:25...tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi ...
Jan 1:45...jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoněproroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého...
Jan 4:19...muž. To jsi řekla pravdu." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na...
Jan 4:44...do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje,...
Jan 6:14... jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se...
Jan 6:45... poslal; ho pak vzkřísím v poslední den. V Prorocích je psáno: ‚A budou všichni vyučeni od Boha.'...
Jan 7:40... mnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde...
Jan 7:52...mu. "Studuj a uvidíš, že z Galileje žádný prorok nepovstal!" Každý se pak vrátil domů,...
Jan 8:52...řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky...
Jan 8:53...snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl:...
Jan 9:17...to podle tebe je, že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli...
Jan 12:38... přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu...
Skutky 2:16...hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého...
Skutky 2:30...byl pochován - jeho hrob tu máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na...
Skutky 3:18...aby se naplnilo, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte...
Skutky 3:21...tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh,...
Skutky 3:22...‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka, jako jsem - toho poslouchejte. Každý, kdo by...
Skutky 3:23...jsem - toho poslouchejte. Každý, kdo by toho Proroka neposlechl, bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a...
Skutky 3:24... bude vyobcován z lidu.' Také Samuel a všichni proroci po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové...
Skutky 3:25...po něm předpovídali tyto dny. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když...
Skutky 7:37...synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění...
Skutky 7:42...sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch...
Skutky 7:48...nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok: ‚Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku....
Skutky 7:52...svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kteréhoproroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kdo...
Skutky 8:28...a právě se vracel domů. Seděl na voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi...
Skutky 8:30...něj." Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše. Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?"...
Skutky 8:34..." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal...
Skutky 10:43...i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý,...
Skutky 11:27...za křesťany. V době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a...
Skutky 13:1...sebou i Jana Marka. V antiochijské církvi byli proroci a učitelé: Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius...
Skutky 13:6...na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně...
Skutky 13:15...a posadili se. Když skončilo čtení ZákonaProroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud...
Skutky 13:20... To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále,...
Skutky 13:27...nepoznali. Odsoudili ho, a tak naplnili hlasy Proroků, kteří se čtou každou sobotu. Ačkoli nenašli nic,...
Skutky 13:40...si však pozor, aby se vám nestalo, co je psánoProrocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte se a zhyňte: ...
Skutky 15:15...svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova proroků, neboť je psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený...
Skutky 15:32...radost. Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry....
Skutky 21:10...tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův pás a...
Skutky 24:14...sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že...
Skutky 26:22...i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z...
Skutky 26:27... neboť se to nedělo někde v ústraní. Věříš prorokům, králi Agrippo? Vím, že věříš." "Téměř jsi ...
Skutky 28:23...a od rána do večera je z Mojžíšova zákonaProroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho slovy dali...
Skutky 28:25...toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a řekni: Sluchem...
Římanům 1:2...pro Boží evangelium, které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto...
Římanům 3:21...Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou ZákonProroci dosvědčují - Boží spravedlnost, jež skrze víru v...
Římanům 11:3...jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen ,...
1. Korintským 12:28...v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování,...
1. Korintským 12:29... Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky?...
1. Korintským 14:29...mlčí a mluví jen pro sebe a pro BohaProroci mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují....
1. Korintským 14:32... aby se všem dostalo poučení a povzbuzeníProroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem...
1. Korintským 14:37...Dorazilo snad jen k vám? Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je...
Efeským 2:20...rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolůproroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se...
Efeským 3:5...je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolůmprorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium...
Efeským 4:11...všechno. To on rozdal své dary - apoštolyproroky, evangelisty, pastýře a učitele - pro přípravu...
1. Tesalonickým 2:15...oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem...
Titus 1:12...tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné...
Židům 1:1...a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze...
Židům 11:32... Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samueloviprorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali...
Jakub 5:10...odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že...
1. Petr 1:10...Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout proroci, když prorokovali o milosti připravené pro vás....
2. Petr 1:19...slyšeli. Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy...
2. Petr 1:20...proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale...
2. Petr 2:1...svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří...
2. Petr 2:16...němá oslice promluvila lidským hlasemproroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez...
2. Petr 3:2... abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a...
1. Jan 4:1...z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch,...
Zjevení 10:7...Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak...
Zjevení 11:10...a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země. Po třech a půl dnech do...
Zjevení 11:18...všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníkyproroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i...
Zjevení 16:6...jsi to usoudil! Protože prolévali krev svatýchproroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží." Tehdy jsem...
Zjevení 16:13...z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to...
Zjevení 18:20...se nad tím městem, nebe, svatí apoštolovéproroci - Bůh je odsoudil za to, jak odsuzovalo vás! Tehdy...
Zjevení 18:24...všechny národy. To město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi." Potom...
Zjevení 19:20... A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo...
Zjevení 20:10...do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Tehdy...
Zjevení 22:6...věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům,...
Zjevení 22:9...jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |